ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -榄-, *榄*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[榄, lǎn, ㄌㄢˇ] olive
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  览 (lǎn ㄌㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 3,607

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǎn lǎn, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ, / ] Chinese olive; olive, #15,424 [Add to Longdo]
[gǎn lǎn yóu, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄧㄡˊ, / ] olive oil, #18,303 [Add to Longdo]
[gǎn lǎn qiú, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] football played with oval-shaped ball (rugby, American football, Australian rules etc), #28,968 [Add to Longdo]
[lǎn, ㄌㄢˇ, / ] olive, #34,296 [Add to Longdo]
[gǎn lǎn shí, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄕˊ, / ] olivine (rock-forming mineral magnesium-iron silicate (Mg,Fe)2SiO4); peridot, #78,470 [Add to Longdo]
[gǎn lǎn yán, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄧㄢˊ, / ] peridotite (geol.), #81,472 [Add to Longdo]
[wū lǎn, ㄌㄢˇ, / ] black olive (Canarium tramdenum), #433,348 [Add to Longdo]
[gǎn lǎn shān, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄕㄢ, / ] Mount of Olives (in the Christian passion story) [Add to Longdo]
[gǎn lǎn zhī, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄓ, / ] olive branch; symbol of peace [Add to Longdo]
[gǎn lǎn shù, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄕㄨˋ, / ] olive tree [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"and let them behold their children's children like a newly planted olive orchard...[CN] 让他们视孩子的后代 为一个新近种植的 橄树果园 The Scarlet Empress (1934)
- Hmm.[CN] 橄营养丰富 The Mystery of the Dysfunctional Dynasty (2014)
Hello... send an ambulance to the Pacific Building on Olive Street.[CN] 喂 派救护车到橄街太平大厦 Double Indemnity (1944)
How are the ball games coming along?[CN] 橄球比赛进展如何? When Strangers Marry (1944)
I got a trick knee from college football. I just couldn't get in.[CN] 我在打大学 橄球的时候腿脚很灵活 但就是无法参军 The Naked City (1948)
"should rub the baby's body with olive oil.[CN] 应用橄油为婴儿拭身 3 Godfathers (1948)
I can't promise you anything as exciting as the ball game, Mr. Graham, but I think you"ll get a kick out of this.[CN] 我不能对你承诺像橄球比赛一样激动, 格雷厄姆先生, 但是我认为你会从这些事中得到极大的乐趣. When Strangers Marry (1944)
With two olives.[CN] 加两片橄 Double Indemnity (1944)
I guess I'm not quite the football type.[CN] 看来我可不是橄球运动员的体格 It's a Wonderful Life (1946)
The great scientist has extended a hand to the proletariat![CN] 这位大科学家向无产阶级递出了橄 Baltic Deputy (1937)
Olive?[CN] 要来块橄 Anywhere But Here (1999)
"Or if olive oil is not available...[CN] 如无橄 3 Godfathers (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top