ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

橄榄球

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -橄榄球-, *橄榄球*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
橄榄球[gǎn lǎn qiú, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] football played with oval-shaped ball (rugby, American football, Australian rules etc), #28,968 [Add to Longdo]
澳式橄榄球[Ào shì gǎn lǎn qiú, ㄠˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] Australian rules football; Ozzie rules [Add to Longdo]
美式橄榄球[Měi shì gǎn lǎn qiú, ㄇㄟˇ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] American football [Add to Longdo]
英式橄榄球[Yīng shì gǎn lǎn qiú, ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] rugby [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Made second team all-American.[CN] 进了全美橄榄球二队 It's a Wonderful Life (1946)
How are the ball games coming along?[CN] 橄榄球比赛进展如何? When Strangers Marry (1944)
I'm gonna hang numbers on there backs like football players.[CN] 我要带过去一群人 就像玩橄榄球 The Dark Mirror (1946)
I got a trick knee from college football. I just couldn't get in.[CN] 我在打大学 橄榄球的时候腿脚很灵活 但就是无法参军 The Naked City (1948)
I can't promise you anything as exciting as the ball game, Mr. Graham, but I think you"ll get a kick out of this.[CN] 我不能对你承诺像橄榄球比赛一样激动, 格雷厄姆先生, 但是我认为你会从这些事中得到极大的乐趣. When Strangers Marry (1944)
Like an all-American fullback.[CN] 十足的橄榄球后卫身形 The Naked City (1948)
'The kind of man that I would wed would be a rugby fullback.'[CN] 但我要嫁的男人啊, 一定是橄榄球后卫 This Sporting Life (1963)
I guess I'm not quite the football type.[CN] 看来我可不是橄榄球运动员的体格 It's a Wonderful Life (1946)
You've been hurt worse in football games.[CN] 你在橄榄球比赛中伤得比这重 Away All Boats (1956)
If we offer you 5000, would you coach the basketball and football team?[CN] 如果我们提供给你五千 你会教篮球和橄榄球课吗? Peyton Place (1957)
You know, I wanted to be a football player.[CN] 你知道 我想成为一名橄榄球 Away All Boats (1956)
Harry became a football star.[CN] 哈里成了橄榄球明星... It's a Wonderful Life (1946)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top