ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

具有

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -具有-, *具有*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
具有[jù yǒu, ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ, ] have; possess, #387 [Add to Longdo]
具有主权[jù yǒu zhǔ quán, ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] sovereign [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
具有[ぐゆう, guyuu] (n,vs) preparedness; possession [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Enrich his noble heart and bestow upon him all princely virtues.[CN] 让他的心更高尚 并让他具有一切美德 The Adventures of Robin Hood (1938)
Now, if he has common sense... he'll get great happiness out of life... by using these powers within right reason.[CN] 那么,如果他具有了一般的5觉... 他就能从生活中获取极大的乐趣... 通过运用这些能力 用于正确的用途 The Bells of St. Mary's (1945)
Etruria was an ancient country with a highly-developed civilization...[CN] 伊特鲁里亚 是一个具有高度文明的古国... The Damned Don't Cry (1950)
- Get the sense of the animal at bay.[CN] -具有动物特有灵敏的直觉 His Girl Friday (1940)
My beliefs that he's a man of considerable medical knowledge.[CN] - 我想他是个具有丰富医学知识的人 The Lodger (1944)
But ten years from now Margo Channing will have ceased to exist.[CN] 但10年后玛格钱宁 将不再具有魅力 All About Eve (1950)
And they have a certain market value to some of my newer contacts... people such as our friend.[CN] 对于我的某些新关系来说 他们仍然具有一定的市场价值... 例如我们的朋友 The Damned Don't Cry (1950)
That's not aggressive.[CN] 听上去并不是那么具有攻击性. Monsieur Verdoux (1947)
Tholians possess both male and female characteristics.[JA] ソリア人は両性具有です In a Mirror, Darkly (2005)
I'm a full blown hermaphrodite.[JA] 私は正真正銘の両性具有 Massacres and Matinees (2014)
That amulet, the Egyptians believed, was a charm against evil sendings, such as struck down your father.[CN] 古埃及人相信那个护身符 具有驱邪的灵力 比如说那些害死你父亲的邪气 The Mummy (1932)
The Führer announces far-reaching historic decisions will be made[CN] 疯子宣布要作一个 具有深远历史意义的决定 Le Silence de la Mer (1949)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top