ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

参议院

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -参议院-, *参议院*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
参议院[cān yì yuàn, ㄘㄢ ㄧˋ ㄩㄢˋ, / ] Senate, #14,668 [Add to Longdo]
美国参议院[Měi guó cān yì yuàn, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄘㄢ ㄧˋ ㄩㄢˋ, / ] United States Senate [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Roman senator, great leader of the knights![CN] 罗马参议院,骑士团的伟大领袖 Paisan (1946)
Senator, I'm a professional.[CN] 参议院,我是专业人士 不得不在屏幕上看着个人, A Face in the Crowd (1957)
If the Senate confirms him tomorrow, he'll be here in a couple of weeks.[CN] 如果明天参议院确认了, 他几周内就会到这儿了 The Ugly American (1963)
You never mention business or baseball or television or wage freezes or Senate probes.[CN] 你从不提及生意、棒球或电视 或是冻薪、参议院调查 To Catch a Thief (1955)
But I've got a date at my club. Lunch with Senator Fuller.[CN] 我在我的俱乐部有约 和参议院弗勒共进午餐 A Face in the Crowd (1957)
In it they examine and debate, approve or reject laws proposed by government for the country's progress.[CN] 参议院对政府提出的法律议案... 进行检查"讨论"通过或反对 The Leopard (1963)
The only thing I need is a man like you in Senate to support me with the government.[CN] 我唯一需要的就是在参议院里有 一个像你这样的人 与政府一起支持我 The Big Gundown (1966)
Senator, is it not a fact that you have a date tomorrow night for what is known as "Madison Avenue coaching" from Lonesome Rhodes in General Haynesworth's private projection room?[CN] 参议院,你为了"麦迪逊大街的指导" 明晚要约见罗瑟姆. 罗德斯, 就在总监海恩斯沃斯的私人放映室 A Face in the Crowd (1957)
The Senate is the Upper House of our Kingdom.[CN] 参议院是我国最高议院 The Leopard (1963)
With your reputation, you'd have without a doubt a chance for a position in the Senate.[CN] 用你的名声 你毫无疑问地有 在参议院获得职务的机会 The Big Gundown (1966)
What would the Senate do with me, an inexperienced legislator who lacks self-deception, which is essential when seeking to guide others?[CN] 参议院怎能接纳 一位毫无经验的成员... 一位不能自欺欺人... 没能力指导他人的成员 The Leopard (1963)
The entire Senate has the greatest respect for you you know that.[CN] 整个参议院对你非常敬重... ...你是知道的 Cheyenne Autumn (1964)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top