ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -儉-, *儉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[儉, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] temperate, frugal, economical
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  僉 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] person

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勤俭[qín jiǎn, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˇ, / ] hardworking and frugal, #18,082 [Add to Longdo]
节俭[jié jiǎn, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄢˇ, / ] thrifty; penny-pinching, #19,149 [Add to Longdo]
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] frugal; to be in need, #29,831 [Add to Longdo]
勤工俭学[qín gōng jiǎn xué, ㄑㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] work partime while studying, #30,811 [Add to Longdo]
省吃俭用[shěng chī jiǎn yòng, ㄕㄥˇ ㄔ ㄐㄧㄢˇ ㄩㄥˋ, / ] to live frugally; to economize on food and clothing; to scrimp and save, #34,687 [Add to Longdo]
俭朴[jiǎn pǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄆㄨˇ, / ] simple and unadorned, #48,403 [Add to Longdo]
省俭[shěng jiǎn, ㄕㄥˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] frugal; economic; to scrimp and save, #180,443 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So this is why we scrimp and save to send our kids to that school?[CN] 這就是我們省吃用 送孩子上學的目的? Boca (1999)
The girl works to fool your bills[CN] 還要你姐勤工學掙錢為你埋單! The Cloud-Capped Star (1960)
Not exactly. It depends on certain people. It could cost from a few to thousands of dollars.[CN] {\fnFangSong_GB2312\bord1\shad1\pos(200,288)}那又不是的,咸濕是豐由人的 由幾毛錢到幾千萬都可以的 Under the Rose (1992)
Without the settlement, I can't live on my pay. And with two of us-- -Two can live as cheaply as one.[CN] 一靠我的薪水養不起我們兩人 一過得節些就養得起 The Winslow Boy (1999)
The tuition money[CN] 勤工學的錢! The Cloud-Capped Star (1960)
You've never lived like a dog in a hole... and scrimped and saved.[CN] 你們從沒有像我一樣 住在像狗洞的地方... 精打細算, 省吃用. Grand Hotel (1932)
A man might call it fiscal responsibility, a woman might call it good housekeeping.[CN] 男人或許覺得這是守財 女人會認為這是勤持家 The Iron Lady (2011)
She's hardly at home, what with college and tuitions[CN] 她很少在家,忙著勤工學呢 The Cloud-Capped Star (1960)
Studying and giving two tuitions, bringing home forty rupees a month[CN] 勤工學籌學費 每一個月還給家裏4盧比 The Cloud-Capped Star (1960)
I'll be back after tuition[CN] 勤工學之後,我再回來 The Cloud-Capped Star (1960)
Your salary, the tuition money, Montu's salary...[CN] 薪水,勤工學 曼圖的薪水... The Cloud-Capped Star (1960)
I'll be late for tuition[CN] 我還要去勤工學呢 The Cloud-Capped Star (1960)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top