ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -俭-, *俭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[俭, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] temperate, frugal, economical
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  佥 (qiān ㄑㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] person,  Rank: 2,891

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, / ] frugal; to be in need, #29,831 [Add to Longdo]
[qín jiǎn, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˇ, / ] hardworking and frugal, #18,082 [Add to Longdo]
[jié jiǎn, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄢˇ, / ] thrifty; penny-pinching, #19,149 [Add to Longdo]
勤工[qín gōng jiǎn xué, ㄑㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] work partime while studying, #30,811 [Add to Longdo]
省吃[shěng chī jiǎn yòng, ㄕㄥˇ ㄔ ㄐㄧㄢˇ ㄩㄥˋ, / ] to live frugally; to economize on food and clothing; to scrimp and save, #34,687 [Add to Longdo]
[jiǎn pǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄆㄨˇ, / ] simple and unadorned, #48,403 [Add to Longdo]
[shěng jiǎn, ㄕㄥˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] frugal; economic; to scrimp and save, #180,443 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They had to wait and save their money before they even thought of a decent home.[CN] 他们必须等,省吃用 攒够了钱才能盖象样的房子 It's a Wonderful Life (1946)
Edie, for years your mom and me put quarters in the cookie jar to keep you up there with the sisters and keep you from things like I've just seen outside the window.[CN] 多年来我和你妈省吃用... 让你念教会学校... 就是不想让你碰到我刚在外面看到的情形 On the Waterfront (1954)
# Tuppence prudently, thriftily, frugally[CN] 将两便士明智地 成功地 节 Mary Poppins (1964)
A discontented, lazy rabble instead of a thrifty working class.[CN] 一群满腹牢骚的粗人,懒鬼... 而不是勤的工人 It's a Wonderful Life (1946)
Thrift, industry and hard work.[CN] 节 勤奋 努力工作 Rear Window (1954)
I'll economize and work hard[CN] 我要知径识,努力干活 Early Summer (1951)
Compete at economizing[CN] 看谁最节,我决不输给你 Early Summer (1951)
You had to borrow money from relatives and the loan company and now we're going into debt to O'Connor all because I haven't known how to economize.[CN] 使你必须向亲戚以及贷款公司借钱 现在我们要欠奥康奈钱了 这些都是因为我不知道节 The Wrong Man (1956)
It certainly makes a very nice costume, sir. And economical, too.[CN] 无疑是件不错的服装 先生 也很节 Rebecca (1940)
Neither a borrower nor a lender be, for loan oft loses both itself and friend and borrowing dulls the edge of husbandry.[CN] 不向人借钱也不借给人钱 借出去往往是人财两失? 借进来会叫你忘了勤 Hamlet (1948)
But you were brought up on the wrong side of the tracks.[CN] 但你从小就节惯了 The Naked City (1948)
Working, slaving, scrimping saving pennies[CN] Working, slaving, scrimping saving pennies 做牛 做马 省吃  Bye Bye Birdie (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top