Search result for

ได้ประโยชน์

(33 entries)
(0.3083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ได้ประโยชน์-, *ได้ประโยชน์*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you get value, you get leverage against him.คุณก็จะได้ประโยชน์.. คุณงัดข้อกับเค้าได้ Adverse Events (2008)
Win-Win.ได้ประโยชน์ทั้งคู่ Last Resort (2008)
There ain't much room for debate, Kelly.เกียงไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอก Episode #1.5 (2008)
I am paying enough pung as it is, (weed, here: money) but probably not as much as you're donating to be permitted to leave our fair shores (the country).ผมได้ประโยชน์พอแล้วสำหรับกัญชาพวกนี้ แต่คงไม่มากไปกว่าที่คุณให้เงินมา กับการอนุญาตให้คุณ เอาออกไปจากประเทศนี้ The Bank Job (2008)
- With benefits?-แบบได้ประโยชน์น่ะเหรอ? Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
And then they profit by rebuilding it.และพวกเขาจะได้ประโยชน์จากการสร้างมันขึ้นมาใหม่ Safe and Sound (2008)
And both gain.ต่างได้ประโยชน์ Home (2009)
When trade is fair, when both buyer and seller benefit, everybody can prosper and earn a decent living.เมื่อการค้าเป็นธรรม ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ประโยชน์ ทุกคนจะมั่งคั่งและ มีความเป็นอยู่ที่ดี Home (2009)
We'll like each other, hate each other, whatever works best.เราอาจเข้าข้างฝ่ายหนึ่งหรือเกลียดอีกฝ่าย ขอให้ได้ประโยชน์ Duplicity (2009)
He was wrong and he admitted it.ผมไม่ได้ประโยชน์ถ้าโกหกคุณ แคลร์ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
So, I was thinking, this could be a win-win situation for both of us.งั้น, ฉันคิดว่า จากเหตุการณ์นี้ เราน่าจะได้ประโยชน์ทั้งคู่ Chuck Versus the Best Friend (2009)
Many students take advantage of the situation and use the extra time to play around and get in trouble.นักเรียนหลายคนจะได้ประโยชน์ จากนี้ไป แะใช้เวลาพิเศษ เพื่อเล่น และก่อปัญหา Gokusen: The Movie (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ประโยชน์(จาก)[v. exp.] (dāi prayōt (jāk)) EN: profit (from)   FR: profiter (de); tirer parti (de) ; être avantageux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cash in[PHRV] ได้เปรียบ, See also: ได้ประโยชน์จาก, ได้กำไรจาก
could do with[IDM] ต้องการ, See also: ได้ประโยชน์จาก
gain by[PHRV] ได้ประโยชน์จาก, See also: ได้เปรียบจาก, Syn. lose by
gain from[PHRV] ได้ประโยชน์จาก, See also: ได้เปรียบจาก, Syn. lose by
profit[VI] ได้ประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, Syn. benefit, Ant. lose
profit[VT] ได้ประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, Syn. benefit, Ant. lose
prosper from[PHRV] ได้ประโยชน์จาก
use[VT] ได้ประโยชน์จาก, Syn. benefir

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful)
computer user groupกลุ่มผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spreadsheet) บางที ใช้เรียกเพื่อให้ดูต่างจากกลุ่มผู้ที่ขายคอมพิวเตอร์ดู computer vendor group เปรียบเทียบ
expedient(อิคซฺพี'เดียนทฺ) adj. สะดวก,ได้เปรียบ,ง่าย,เหมาะสม,เป็นวิธีฉุกเฉิน,ได้ประโยชน์. n. วิธีสะดวก,วิธีที่เหมาะสม,วิธีเฉพาะกาล,วิธีฉุกเฉิน.
love(ลัฟว) {loved,loving, loves} n. ความรัก,ความชอบมาก,ความใคร่,ความต้องการทางเพศ,เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ,กามเทพ (CupidหรือEros) ,ความเป็นห่วง,สิ่งที่ชอบ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก,ชอบมาก,ต้องการ,ได้ประโยชน์มากจาก,สมสู่,สังวาส. -Phr. (for the love of เพื่อ โดยคำนึงถึง)
profit(พรอฟ'ฟิท) n. กำไร,ผลกำไร,ผลประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร,ได้ประโยชน์,ได้เปรียบเทียบ,เอื้อผล,มีผลดี., See also: profiter n., Syn. return,
user groupกลุ่มผู้ใช้หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spread sheet) ดู vendor group เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
profit(vt) มีกำไร,ได้ประโยชน์,ให้ประโยชน์,ถือโอกาส,ได้เปรียบ
profitable(adj) มีกำไร,ได้ประโยชน์,เป็นผลดี
profitless(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์,ใช้การไม่ได้
unprofitable(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์
void(adj) ว่างเปล่า,เป็นโมฆะ,ไม่สำเร็จผล,ไม่ได้ประโยชน์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
win-win (adj ) ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top