ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antipersonnel

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antipersonnel-, *antipersonnel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา antipersonnel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *antipersonnel*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antipersonnel[ADJ] ใช้ต่อต้านหรือทำลายคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipersonnel(แอนทีเพอ' ซะเนล) adj. ใช้ต่อต้านหรือทำลายคน (แทนที่จะเป็นการต่อต้านหรือทำลายเครื่องยนต์หรือาวุธของข้าศึก) ชนิดระเบิดสังหาร (used against enemy personnel)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gegen Personen gerichtetantipersonnel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  antipersonnel
      adj 1: designed to inflict death or personal injury rather than
             material destruction

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top