ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jaundice

JH AO1 N D AH0 S   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jaundice-, *jaundice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jaundice[N] โรคดีซ่าน, Syn. icterus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jaundice {jaundicedn. โรคดีซ่าน,ความอคติ,ความอิจฉาริษยา. vt. ทำให้รู้สึกอคติ
jaundices}n. โรคดีซ่าน,ความอคติ,ความอิจฉาริษยา. vt. ทำให้รู้สึกอคติ

English-Thai: Nontri Dictionary
jaundice(n) โรคดีซ่าน,ความหงุดหงิด,ความอิจฉาริษยา,ความอคติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jaundice; icterusดีซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jaundiceดีซ่าน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Jaundiceดีซ่าน [TU Subject Heading]
Jaundiceโรคดีซ่าน; ตาเหลือง; ดีซ่าน; ตัวเหลือง; อาการเหลือง; ภาวะเหลือง; ดีซ่าน, โรค; อาการดีซ่าน [การแพทย์]
Jaundice Yellowสีเหลือง [การแพทย์]
Jaundice, Cholestaticดีซ่านเป็นแบบโคเลสเตติค, อาการดีซ่าน, ถุงน้ำดีอุดตัน, การเกิดดีซ่าน [การแพทย์]
Jaundice, Chronic Idiopathicดีซ่านเรื้อรังไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Jaundice, Deepดีซ่านอย่างมาก [การแพทย์]
Jaundice, Episodicภาวะเหลืองเป็นครั้งคราว [การแพทย์]
Jaundice, Hemolyticดีซ่านจากการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดง [การแพทย์]
Jaundice, Idiopathicดีซ่านซึ่งไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm getting that yellow jaundice That's been going around.I know it.นี่จริงจังเว่ย ซีเรียสจังวะ Iwo Jima (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดีซ่าน[N] jaundice, Syn. โรดีซ่าน, โรคตับเหลือง, Example: อาการตาเหลืองอาจพบในผู้ป่วยโรคดีซ่าน, Thai definition: ชื่อโรคซึ่งเกิดกับผู้ป่วยที่มีสารสีชนิดหนึ่งในน้ำดี ซึ่งเรียกว่า บิลิรูบิน ไปปรากฏในเลือดสูงกว่าระดับปกติในคนธรรมดา ทำให้ผู้ป่วยมีอาการตัวเหลือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีซ่าน[n.] (dīsān) EN: jaundice   FR: jaunisse [f]
โรคดีซ่าน[n.] (rōk dīsān) EN: jaundice   FR: jaunisse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
JAUNDICE    JH AO1 N D AH0 S
JAUNDICED    JH AO1 N D IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jaundice    (v) ʤˈɔːndɪs (jh oo1 n d i s)
jaundiced    (v) ʤˈɔːndɪst (jh oo1 n d i s t)
jaundices    (v) ʤˈɔːndɪsɪz (jh oo1 n d i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄疸[huáng dǎn, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄢˇ, / ] jaundice, #22,512 [Add to Longdo]
[dǎn, ㄉㄢˇ, ] jaundice, #137,782 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
黄疸[おうだん, oudan] (n,adj-no) jaundice [Add to Longdo]
新生児黄疸[しんせいじおうだん, shinseijioudan] (n) neonatal jaundice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jaundice \Jaun"dice\ (?; 277), n. [OE. jaunis, F. jaunisse, fr.
   jaune yellow, orig. jalne, fr. L. galbinus yellowish, fr.
   galbus yellow.] (Med.)
   A morbid condition, characterized by yellowness of the eyes,
   skin, and urine, whiteness of the feces, constipation,
   uneasiness in the region of the stomach, loss of appetite,
   and general languor and lassitude. It is caused usually by
   obstruction of the biliary passages and consequent damming
   up, in the liver, of the bile, which is then absorbed into
   the blood.
   [1913 Webster]
 
   {Blue jaundice}. See {Cyanopathy}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jaundice \Jaun"dice\, v. t.
   To affect with jaundice; to color by prejudice or envy; to
   prejudice.
   [1913 Webster]
 
      The envy of wealth jaundiced his soul.  --Ld. Lytton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jaundice
   n 1: yellowing of the skin and the whites of the eyes caused by
      an accumulation of bile pigment (bilirubin) in the blood;
      can be a symptom of gallstones or liver infection or anemia
      [syn: {jaundice}, {icterus}]
   2: a rough and bitter manner [syn: {bitterness}, {acrimony},
     {acerbity}, {jaundice}, {tartness}, {thorniness}]
   v 1: distort adversely; "Jealousy had jaundiced his judgment"
   2: affect with, or as if with, jaundice

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top