ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chauvinism

SH OW1 V AH0 N IH2 Z AH0 M   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chauvinism-, *chauvinism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chauvinism[N] การเชื่อว่าประเทศหรือเชื้อชาติของตนสำคัญที่สุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chauvinism(โช'วะนิซซีม) n. การแสดงความรักชาติอย่างรุนแรงที่ชอบต่อสู้วิวาท,การยึดถืออุดมการณ์อย่างอคติ, See also: chauvinist n. chauvinistic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chauvinismลัทธิคลั่งชาติ (ฝรั่งเศส) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAUVINISM    SH OW1 V AH0 N IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chauvinism    (n) ʃˈouvɪnɪzəm (sh ou1 v i n i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沙文主义[shā wén zhǔ yì, ㄕㄚ ㄨㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] chauvinism, #84,141 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chauvinismus {m}chauvinism; flag-waving [Add to Longdo]
Chauvinismus {m}; chauvinistische Äußerung {f}chauvinistic remark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ショービニスム;ショービニズム;ショーヴィニスム[, sho-binisumu ; sho-binizumu ; sho-vinisumu] (n) chauvinism (fre [Add to Longdo]
男尊女卑[だんそんじょひ, dansonjohi] (n) male domination of women; male chauvinism; subjection of women; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chauvinism \Chau"vin*ism\, n. [F. chauvinisme, from Nicolas
   Chauvin, a character represented as making grotesque and
   threatening displays of his attachment to his fallen chief,
   Napoleon I., in 1815 (in the play La Cocarde tricolor,
   1831).]
   1. Blind and absurd devotion to a fallen leader or an
    obsolete cause; hence, absurdly vainglorious or
    exaggerated patriotism.
    [1913 Webster]
 
   2. exaggerated and unreasoning partisanship to any group or
    cause; -- as, male chauvinism, i.e. belief in the
    superiority of males.
    [PJC] -- {Chau"vin*ist}, n. & adj. -- {Chau`vin*is"tic},
    a.
    [1913 Webster]
 
   Note: To have a generous belief in the greatness of one's
      country is not chauvinism. It is the character of the
      latter quality to be wildly extravagant, to be fretful
      and childish and silly, to resent a doubt as an insult,
      and to offend by its very frankness. --Prof. H. Tuttle.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chauvinism
   n 1: fanatical patriotism [syn: {chauvinism}, {jingoism},
      {superpatriotism}, {ultranationalism}]
   2: activity indicative of belief in the superiority of men over
     women [syn: {male chauvinism}, {chauvinism}, {antifeminism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top