ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pantechnicon

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pantechnicon-, *pantechnicon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pantechnicon[N] รถโกดัง (โดยเฉพาะขนเครื่องเรือน), Syn. removing van

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pantechniconn. โกดัง ,รถลำเลียงเครื่องเรือน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pantechnicon    (n) pˈæntˈɛknɪkən (p a1 n t e1 k n i k @ n)
pantechnicons    (n) pˈæntˈɛknɪkənz (p a1 n t e1 k n i k @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pantechnicon \Pan*tech"ni*con\, n. [NL. See {Pan-}, and
   {Technic}.]
   A depository or place where all sorts of manufactured
   articles are collected for sale.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pantechnicon
   n 1: a large moving van (especially one used for moving
      furniture)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top