ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bridgehead

B R IH1 JH HH EH2 D   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bridgehead-, *bridgehead*, bridgehea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bridgehead[N] ที่มั่นของกองทัพที่อยู่ในดินแดนข้าศึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bridgeheadn. หัวหาด,ที่มั่นริมแม่น้ำทางฝั่งข้าศึก,หัวสะพาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were eager to secure a Rhine river bridgehead but we despaired of taking a bridge intact.สะพานแม่น้ำไรน์ แต่เราหวังสละสะพาน เหมือนเดิม How I Won the War (1967)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวสะพาน[N] bridgehead, See also: base or foot of the bridge, Ant. ตีนสะพาน, Example: เราจะลงรถที่ตรงหัวสะพานพอดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวสะพาน[n.] (hūa saphān) EN: bridgehead ; base/foot of a bridge   FR: tête de pont [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRIDGEHEAD    B R IH1 JH HH EH2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bridgehead    (n) brˈɪʤhɛd (b r i1 jh h e d)
bridgeheads    (n) brˈɪʤhɛdz (b r i1 jh h e d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brückenkopf {m} | Brückenköpfe {pl}bridgehead | bridgeheads [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
橋頭堡;橋頭保[きょうとうほ;きょうとうほう, kyoutouho ; kyoutouhou] (n) bridgehead; beachhead [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bridgehead \Bridge"head`\, n.
   A fortification commanding the extremity of a bridge nearest
   the enemy, to insure the preservation and usefulness of the
   bridge, and prevent the enemy from crossing; a
   t[^e]te-de-pont.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bridgehead
   n 1: an area in hostile territory that has been captured and is
      held awaiting further troops and supplies; "an attempt to
      secure a bridgehead behind enemy lines"; "the only foothold
      left for British troops in Europe was Gibraltar" [syn:
      {bridgehead}, {foothold}]
   2: a defensive post at the end of a bridge nearest to the enemy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top