ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gangway

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gangway-, *gangway*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gangway[N] ทางเดินแคบๆ, See also: ทางเดินระหว่างที่นั่งในโรงภาพยนตร์หรือรถประจำทาง
gangway[N] สะพาน / ไม้พาดให้ขึ้นลงเรือ, Syn. gangplank

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gangwayn. ทางผ่าน,ปากทางผ่าน,สะพานขึ้นหรือลงเรือ,ทางเดินในโรงมหรสพ

English-Thai: Nontri Dictionary
gangway(n) ทางเดิน,ทางผ่าน,ทางเดินในเรือ,สะพานลงเรือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gangway, down there.ทางเดินลงมี Pinocchio (1940)
Gangway, coming through!ขอผ่าน, ผ่านทางหน่อย! Akira (1988)
Gangway, men. I'll take care of these guys.เดินผู้ชาย ฉันจะดูแลคนเหล่านี้ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Gangway.ทางเดิน Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
All right, gangway, gangway.เอาล่ะ,ว่าไง, ว่าไง Toy Story (1995)
Yeah, roger that. Okay, drop down, and go into the first-class gangway door.ทิ้งดิ่งลงไปประตูทางเข้าชั้น 1 เลย Titanic (1997)
It was all very fine on that gangway.ทุกอย่างเข้าท่าตอนลงสะพานเรือ The Legend of 1900 (1998)
You get me up on that gangway and you roll out in front of me a keyboard of millions and billions of keys that never end and that's the truth Max, that they never endแต่พ้นสะพานขึ้นท่าเรือนั้นไปคือ คีย์บอร์ดที่มีคีย์นับร้อยนับพัน ไม่มีที่สิ้นสุด The Legend of 1900 (1998)
Gangway! Whoop...ล้อมไว้ Inspector Gadget 2 (2003)
- Fogg's arrived. - Gangway.ฟ็อกก์มาแล้ว Around the World in 80 Days (2004)
Gangway locked in, sir.สะพานเชื่อมต่อแล้วครับ Jedi Crash (2009)
Gangway release.ปลดสะพาน Jedi Crash (2009)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gangway    (n) gˈæŋwɛɪ (g a1 ng w ei)
gangways    (n) gˈæŋwɛɪz (g a1 ng w ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舷梯[xián tī, ㄒㄧㄢˊ ㄊㄧ, ] gangway; ramp (to board a ship or plane), #57,025 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gangway {f}gangway; steps [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タラップ[, tarappu] (n) gangway (dut [Add to Longdo]
舷梯[げんてい, gentei] (n) gangway (ladder) [Add to Longdo]
舷門[げんもん, genmon] (n) gangway [Add to Longdo]
桟梯子[さんばしご, sanbashigo] (n) gangway ladder [Add to Longdo]
搭乗橋[とうじょうきょう, toujoukyou] (n) gangway; boarding bridge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gangway \Gang"way`\, n. [See {Gang}, v. i.]
   1. A passage or way into or out of any inclosed place; esp.,
    a temporary way of access formed of planks.
    [1913 Webster]
 
   2. In the English House of Commons, a narrow aisle across the
    house, below which sit those who do not vote steadly
    either with the government or with the opposition.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) The opening through the bulwarks of a vessel by
    which persons enter or leave it.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) That part of the spar deck of a vessel on each
    side of the booms, from the quarter-deck to the
    forecastle; -- more properly termed the waist. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   {Gangway ladder}, a ladder rigged on the side of a vessel at
    the gangway.
 
   {To bring to the gangway}, to punish (a seaman) by flogging
    him at the gangway.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gangway
   n 1: a temporary passageway of planks (as over mud on a building
      site)
   2: a temporary bridge for getting on and off a vessel at
     dockside [syn: {gangplank}, {gangboard}, {gangway}]
   3: passageway between seating areas as in an auditorium or
     passenger vehicle or between areas of shelves of goods as in
     stores [syn: {aisle}, {gangway}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Gangway /gɛŋeː/ 
  gangway; steps

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top