ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bascule

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bascule-, *bascule*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bascule(แบส'คิว) n. เครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งปลูกสร้างที่ถ่วงกันอย่างตาเต็ง เช่น สะพานหก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก้าอี้โยก[n. exp.] (kao-ī yōk) EN: rocking chair   FR: rocking-chair [m] ; fauteuil à bascule [m]
เครื่องชั่ง[n.] (khreūang chang) EN: balance ; weighing machine ; scales ; steelyard   FR: balance [f] ; bascule [f] ; peson [m] ; trébuchet [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bascule    (n) bˈæskjuːl (b a1 s k y uu l)
bascules    (n) bˈæskjuːlz (b a1 s k y uu l z)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bascule \Bas"cule\ (b[a^]s"k[-u]l), n. [F., a seesaw.]
   In mechanics, an apparatus on the principle of the seesaw, in
   which one end rises as the other falls.
   [1913 Webster]
 
   {Bascule bridge}, a counterpoise or balanced drawbridge,
    which is opened by sinking the counterpoise and thus
    lifting the footway into the air.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bascule
   n 1: a structure or device in which one end is counterbalanced
      by the other (on the principle of the seesaw)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 bascule /baskyl/ 
  weighing machine

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 bascule /bɑskylə/
  weighingmachine

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top