ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gangplank

G AE1 NG P L AE2 NG K   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gangplank-, *gangplank*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gangplank[N] สะพาน / ไม้พาดให้ขึ้นลงเรือ, Syn. gankway, gradient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gangplankn. สะพานขึ้นหรือลงเรือ., Syn. gangway

English-Thai: Nontri Dictionary
gangplank(n) สะพานลงเรือ,ทางเดินในเรือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gangplanksสายประสานงานระดับล่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I ran up the gangplank to get away from him... and then I suddenly felt bad about it.ฉันวิ่งขึ้นสะพานลงเรือ เพื่อให้ได้ออกไปจากเขา ... แล้วอยู่ ๆ ผมก็ รู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ In the Name of the Father (1993)
Nothing but a gangplank to crossแค่ข้ามสะพานเรือก็ถึงแล้ว The Legend of 1900 (1998)
And what's a gangplank?แล้วสะพานเรือนะ มันแค่ไม่กี่ก้าว The Legend of 1900 (1998)
We call the Verrazano Bridge the Guinea Gangplank.เราเรียก เวแรสาโฑน สะพานกินี สะพานลงเรือ The Wolf of Wall Street (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
GANGPLANK    G AE1 NG P L AE2 NG K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gangplank    (n) gˈæŋplæŋk (g a1 ng p l a ng k)
gangplanks    (n) gˈæŋplæŋks (g a1 ng p l a ng k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梯板[tī bǎn, ㄊㄧ ㄅㄢˇ, ] gangplank; gangway [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landungsbrücke {f} | Landungsbrücken {pl}gangplank | gangplanks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
渡り板[わたりいた, watariita] (n) gangplank [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gangplank
      n 1: a temporary bridge for getting on and off a vessel at
           dockside [syn: {gangplank}, {gangboard}, {gangway}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top