Search result for

ปาง

(37 entries)
(0.0902 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปาง-, *ปาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปาง[N] Buddha posture, Syn. ครั้ง, คราว, เมื่อ, Example: บรรดาศิลปินชาวอินเดียวคิดหาทางสร้างรูปเคารพเป็นสัญลักษณ์แสดงเรื่องราวปางต่างๆ ของพระพุทธองค์ขึ้น
ปางตาย[ADV] fatally, See also: nearly dead, Syn. จวนตาย, เกือบตาย, Example: อ้ายวายร้ายโดนยิงหลายนัด หากไม่ตายก็คงเจ็บปางตาย
ปางก่อน[N] in former times, Example: ท่านที่เคราะห์ดีเพราะท่านเป็นผู้ที่ได้ทำความดีไว้ในปางก่อนนั้นเอง, Thai definition: ชาติก่อน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปางน. ครั้ง, คราว, เมื่อ, เช่น ปางก่อน ปางหลัง, ยุค, สมัย, เช่น นารายณ์ ๑๐ ปาง
ปางท่าของพระพุทธรูปที่แสดงถึงอิริยาบถต่าง ๆ เช่น พระพุทธรูปปางห้ามญาติ
ปางที่พักกลางป่าชั่วคราว เช่น ตั้งปาง.
ปางว. แทบ, เกือบ, จวน, เช่น ปางตาย ว่า จวนตาย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's the wild ponies that were descendants of the horses that were shipwrecked here hundreds of years ago.นั่นม้าป่าพันธ์เล็กที่สืบเชื้อสายมาจากม้า.. ..ที่บรรทุกมาในเรืออัปปางหลายร้อยปีมาแล้ว พวกมันว่ายข้ามน้ำขึ้นฝั่งมา Nights in Rodanthe (2008)
Then you won't wind up being beaten half to death like your friend.หลังจากนั้นแกจะไม่ถูกอัดปางตายเหมือนเพื่อนแก Hell or High Water (2008)
Deadly.ปางตาย Dead Like Me: Life After Death (2009)
Sailors would chase them, completely ignoring the rocky shores, and dash themselves to pieces.ต่างไม่สนใจกับหินโสโครก จากนั้นเรือก็อับปางลง Sex and Violence (2009)
I SPOKE TO HIS TEACHER. SHE TOLD ME HOW THE WHOLE SCHOOL AND THE WHOLE TOWN TURNED AGAINST HIM BASED ON NOTHING BUT A RUMOR.อย่างอันนี้ ตอนอายุ 14 ทอมมี่ถูกรุมทำร้ายปางตาย โดยพวกผู้ใหญ่ House on Fire (2009)
Put it in the car.ปางที่รถ Gokusen: The Movie (2009)
Grave condition.อาการปางตาย Living the Dream (2009)
Grave condition.อาการปางตาย Remains to Be Seen (2009)
He was beaten savagely, gutted like a pig.เขาถูกซ้อมปางตาย ถูกเชือดหยั่งกับหมู Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
What about you letting two psychos beat her within an inch of her life so you could feed her your blood the night you met?ทำร้ายเธอจนปางตายล่ะ แล้วให้เธอดื่มเลือดของนาย ในคืนที่คุณพบกัน? Evil Is Going On (2010)
Moved across the pond after his parents bit it and captained a trading ship that went down in Massachusetts in 1723.เขาข้ามมหาสมุทรแอทแลนติก หลังจากที่พ่อแม่ของเขาประมูลเรือได้ และเป็นกัปตันเรือขนสินค้า ที่อัปปางลงในแมทซาชูเซทส์ ในปี 1723 Weekend at Bobby's (2010)
'Cause she's what made you so sick.เพราะเธอเป็นต้นเหตุ ให้คุณป่วยปางตาย Ball and Chain (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปาง[n.] (pāng) EN: episode ; period ; life ; lifetime   FR: jours [mpl] ; existence [f]
ปาง[n.] (pāng) EN: Buddha posture ; style of image of Buddha   
ปาง[adv.] (pāng) EN: nearly ; almost   
ปางก่อน[n. exp.] (pāng køn) EN: in former times   
ปางตาย[adv.] (pāng tāi) EN: fatally ; nearly dead   
ปางหลัง[X] (pāng lang) EN: in the past   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mortal[ADJ] ซึ่งทำให้ถึงตาย, See also: ปางตาย, Syn. deadly, fatal, Ant. superficial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flotsam(โฟลท'แซม) n. ซากเรืออับปางที่ลอยอยู่
founder(เฟา'เดอะ) n. ผู้ก่อตั้ง,ผู้ก่อการ,ผู้สร้าง,ช่างหล่อ v. ล้มลง,อับปาง,ล้มเหลว,ทำให้ล้มลง,, Syn. collapse,-A. endure
mortal(มอร์'เทิล) adj.ต้องตาย,เกี่ยวกับมนุษย์ที่ต้องตาย,เกี่ยวกับโลกนี้,ซึ่งทำให้ตาย,แก่ผู้ตาย,ปางตาย,อุกฤษฏ์,ร้ายกาจ,มหันต์,ถึงตาย., Syn. fatal ###A. immortal
wreck(เรค) n. สิ่งที่อับปาง,ซากปรักพัง,ซากเรือแตก,บุคคลที่มีสุขภาพเสื่อมโทรม. vi.,vt. (ทำให้) อับปาง,ประสบความหายนะ,พังพินาศ,เป็นผู้ทำลาย, Syn. raze,destroy,wrack,ruin

English-Thai: Nontri Dictionary
castaway(n) คนที่เรืออับปาง,คนนอกกฎหมาย
deadly(adj) ร้ายแรง,มหันต์,ร้ายกาจ,ปางตาย,เต็มที่,ถึงตายได้
formerly(adv) แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,แต่หนหลัง,เมื่อก่อน,แต่ปางก่อน,สมัยก่อน
founder(vi) ล่ม,จมน้ำ,อับปาง,ล้ม,ทรุดลง,ล้มเหลว,เสียหาย
wrack(n) ความพินาศ,ความฉิบหาย,ความอับปาง,ความเสียหาย,ความหายนะ
wreck(n) เรือแตก,การอับปาง,ซากปรักหักพัง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Mae Sa elephant campปางช้างแม่สา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top