ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wrack

R AE1 K   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrack-, *wrack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrack[N] ความหายนะ, See also: ความเสียหายอย่างมาก, Syn. destruction, devastation, ruin
wrack[N] สาหร่ายทะเลซึ่งลอยอยู่กลางทะเลหรือเติบโตตามชายฝั่ง
wrack[N] ซากเรือที่แตกกระจัดกระจาย (คำโบราณ), Syn. shipwreck
wrackful[ADJ] ซึ่งเกิดความเสียหายอย่างมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wrack(แรค) n. ความฉิบหาย,ความหายนะ,การทำลาย,สิ่งที่ถูกทำลาย,ซากปรักพัง,เรืออับปราง,พืชทะเลที่ติดอยู่บนฝั่งทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
wrack(n) ความพินาศ,ความฉิบหาย,ความอับปาง,ความเสียหาย,ความหายนะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nicolai's wracked up on the rocks above the falls. He's in bad shape.นิโคไล โดนก้อนหินอัดอยู่เหนือน้ำตก สภาพเขาดูแย่ บอบช้ำมาก The Cave (2005)
He ain't with us. That boy never fit in. He pissed off Whistler one night, wracked Johnny's nose.มันไม่ได้อยู่กับเรา ไอ้หนูนั่นไม่เคยพอ คืนหนึ่งมันเมาหัวราน้ำกับวิสต์เลอร์ Fun Town (2008)
Parents wracked with guilt...Parents wracked with guilt... Home Is the Place (2009)
- What's a Wrackspurt? - They're invisible creatures.แรกเพิร์ตเป็นตัวอะไร สิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็น Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
- How'd you know where I was? - Wrackspurts. Your head's full of them.รู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ตรงนี้ แรกเพิร์ตนะ เต็มไปหมดบนหัวนาย Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
So there's actually someone out there who wracks his brains about whether or not to pilot EVA.นักบินคนอื่นเองก็กังวลเรื่องที่ต้องมาขับเอวาเหมือนกันสินะ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
The city is falling into wrack and ruin.เมืองกำลังตกอยู่ในหายนะและความพินาศ \ The Darkest Hour: Part Two (2011)
I've been wracking my brains, trying to figure it out.ผมพยายามคิดจนหัวจะระเบิดเพื่อให้ได้คำตอบ Spooky Little Girl (2011)
He feels wracked with guilt.เขาจะแตกสลายด้วยความรู้สึกผิด Cherry Picked (2012)
He used to lie in bed wracked with pain, wondering where God was.พ่อเคยนอนบนเตียงจมกับความเจ็บปวด คอยสงสัยว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหน Life of Pi (2012)
It's gone to wrack and ruin ever since Miss lbbetson's parents died.มันเริ่มทรุดโทรมแล้ว ตั้งแต่พ่อแม่ของมิสอิบเบ็ทสันตาย The Best Offer (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair

CMU English Pronouncing Dictionary
WRACK    R AE1 K
WRACKED    R AE1 K T
WRACKING    R AE1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wrack    (n) rˈæk (r a1 k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wrack {n} | Wracks {pl}wreck; wrack | wrecks [Add to Longdo]
Wrack {n}crock [Add to Longdo]
Wrackgut {n}; Wrack {n}; Schiffstrümmer {pl}; Trümmer {pl} | Wrackgüter {pl}; Wracks {pl}wreckage | wreckages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
首をひねる;首を捻る[くびをひねる, kubiwohineru] (exp,v5r) to cock one's head in puzzlement; to tilt one's head in contemplation; to wrack one's brain; to think hard [Add to Longdo]
心を砕く[こころをくだく, kokorowokudaku] (exp,v5k) to rack one's brains; to wrack one's brains [Add to Longdo]
頭を捻る;頭をひねる[あたまをひねる, atamawohineru] (exp,v5r) to puzzle over; to think deeply about; to wrack one's brains over [Add to Longdo]
桧葉叉[ひばまた;ヒバマタ, hibamata ; hibamata] (n) (uk) Arctic wrack (Fucus evanescens) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrack \Wrack\, n.
   A thin, flying cloud; a rack.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrack \Wrack\, v. t.
   To rack; to torment. [R.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrack \Wrack\, n. [OE. wrak wreck. See {Wreck}.]
   [1913 Webster]
   1. Wreck; ruin; destruction. [Obs.] --Chaucer. "A world
    devote to universal wrack." --Milton.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   2. Any marine vegetation cast up on the shore, especially
    plants of the genera {Fucus}, {Laminaria}, and {Zostera},
    which are most abundant on northern shores.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Coarse seaweed of any kind.
    [1913 Webster]
 
   {Wrack grass}, or {Grass wrack} (Bot.), eelgrass.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrack \Wrack\, v. t.
   To wreck. [Obs.] --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wreck \Wreck\, n. [OE. wrak, AS. wr[ae]c exile, persecution,
   misery, from wrecan to drive out, punish; akin to D. wrak,
   adj., damaged, brittle, n., a wreck, wraken to reject, throw
   off, Icel. rek a thing drifted ashore, Sw. vrak refuse, a
   wreck, Dan. vrag. See {Wreak}, v. t., and cf. {Wrack} a
   marine plant.] [Written also {wrack}.]
   [1913 Webster]
   1. The destruction or injury of a vessel by being cast on
    shore, or on rocks, or by being disabled or sunk by the
    force of winds or waves; shipwreck.
    [1913 Webster]
 
       Hard and obstinate
       As is a rock amidst the raging floods,
       'Gainst which a ship, of succor desolate,
       Doth suffer wreck, both of herself and goods.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. Destruction or injury of anything, especially by violence;
    ruin; as, the wreck of a railroad train.
    [1913 Webster]
 
       The wreck of matter and the crush of worlds.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Its intellectual life was thus able to go on amidst
       the wreck of its political life.   --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   3. The ruins of a ship stranded; a ship dashed against rocks
    or land, and broken, or otherwise rendered useless, by
    violence and fracture; as, they burned the wreck.
    [1913 Webster]
 
   4. The remain of anything ruined or fatally injured.
    [1913 Webster]
 
       To the fair haven of my native home,
       The wreck of what I was, fatigued I come. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) Goods, etc., which, after a shipwreck, are cast upon
    the land by the sea. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrack
   n 1: dried seaweed especially that cast ashore
   2: the destruction or collapse of something; "wrack and ruin"
     [syn: {wrack}, {rack}]
   3: growth of marine vegetation especially of the large forms
     such as rockweeds and kelp [syn: {sea wrack}, {wrack}]
   v 1: smash or break forcefully; "The kid busted up the car"
      [syn: {bust up}, {wreck}, {wrack}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Wrack /vrak/ 
  wreck; wreckage

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top