ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

casino

K AH0 S IY1 N OW0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -casino-, *casino*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casino[N] บ่อนการพนัน, See also: บ่อนคาสิโน, Syn. betting house, gambling establishment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casino(คะซี'โน) n. บ่อนการพนัน,โรงบ่อน,อาคารหรือห้องใหญ่สำหรับการประชุมหรือเต้นรำ,

English-Thai: Nontri Dictionary
casino(n) บ่อนการพนัน,บ่อนคาสิโน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Casinosบ่อน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Emergency personnel are still on scene at Harrah's Casino Hotel in Oklahoma City... where at least 400 guests were stricken with temporary paralysis yesterday.เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินอยู่ในที่เกิดเหตุ โรงแรมและคาสิโนแฮร์ราห์ ในโอคลาโฮมา ซิตี้ แขกอย่างน้อย 400 คนเป็นอัมพาตชั่วขณะเมื่อวาน Logan (2017)
Harrah's Hotel and Casino welcomes you to Oklahoma City.แฮร์ราห์โรงแรมและคาสิโน ยินดีต้อนรับสู่โอคลาโฮมา ซิตี้ Logan (2017)
Turns out when you blew the casino deal, he looked to me to help his son.ตอนที่แกทำเสียแผนเรื่องคาสิโน เขาขอให้ฉันมาช่วยลูกชายเขา Live by Night (2016)
This is the filly who fucked up the whole casino thing?นี่คือแม่สาวที่ทำให้ แผนคาสิโนล่มงั้นเหรอ Live by Night (2016)
Yes, because the casino would represent only 2% of our total holdings.ใช่เพราะคาสิโนจะเป็นตัวเลขแค่ 2% จากทรัพย์สินทั้งหมดของเรา Live by Night (2016)
We're not going to invest in the casino at the Ritz.เราจะไม่ลงทุนในบ่อนคาสิโนที่ริทซ์ Live by Night (2016)
I'm just here to ask you if you would be amenable to omitting the casino issue from your sermons, and in exchange, we're gonna bring a business here.ผมแค่มาเพื่อขอร้องคุณ ถ้าคุณจะยอมให้ความร่วมมือ ละเว้นการเอ่ยถึงคาสิโนในการเทศน์ Live by Night (2016)
The casino gets voted down,ถ้าเสียงโหวตเรื่องคาสิโนลดลง Live by Night (2016)
With her around, the casino gets voted down.ถ้าเธอยังอยู่ เสียงโหวตเรื่องคาสิโนวูบแน่ Live by Night (2016)
Nothing can jeopardize our casino deal.อย่ายอมให้อะไรทำแผนคาสิโนเราพัง Live by Night (2016)
I'd come up with a plan to invest in a casino with stakeholders in Sarasota at the new Ritz development site.ผมนำเสนอแผนการลงทุนในคาสิโน โดยมีผู้ถือหุ้นในซาราโซตา ในที่ตั้งโรงแรมิรทซ์แห่งใหม่ Live by Night (2016)
Digger wants to look at the casino option, check progress, that's all.ดิกเกอร์อยากมาดูงานสร้างคาสิโน กับความคืบหน้า แค่นั้น Live by Night (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กาสิโน[N] casino, Example: จะมีการผลักดันให้มีการเปิดบ่อนกาสิโนในประเทศไทย, Thai definition: บ่อนการพนัน, สถานการพนันขนาดใหญ่และโอ่โถง มีการพนันหลายชนิด, Notes: (ฝรั่งเศส)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่อน[n.] (bǿn) EN: gambling house ; casino   FR: maison de jeu [f] ; tripot [m]
กาสิโน[n.] (kāsinō) EN: casino   FR: casino [m]
โรงบ่อน[n. exp.] (rōng bǿn) EN: gambling house ; casino   

CMU English Pronouncing Dictionary
CASINO    K AH0 S IY1 N OW0
CASINOS    K AH0 S IY1 N OW0 Z
CASINO'S    K AH0 S IY1 N OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casino    (n) kˈəsˈiːnou (k @1 s ii1 n ou)
casinos    (n) kˈəsˈiːnouz (k @1 s ii1 n ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赌场[dǔ chǎng, ㄉㄨˇ ㄔㄤˇ, / ] casino, #12,556 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kasino {n} | Kasinos {pl}casino | casinos [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カジノ[, kajino] (n) casino (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casino \Ca*si"no\, n.; pl. E. {Casinos}, It. {Casini}. [It.
   casino, dim. of casa house, fr. L. casa cottage. Cf.
   {Cassing}.]
   1. A small country house.
    [1913 Webster]
 
   2. A building or room used for meetings, or public
    amusements, for dancing, etc., sometimes having gambling
    tables or devices.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. A game at cards. See {Cassino}.
    [1913 Webster]
 
   4. a business establishment for which the primary business is
    gambling, having various types of gambling tables, such as
    blackjack or roulette, and usually also slot machines, and
    sometimes other forms of gambling, such as poker; also,
    the main room of such an establishment where the gambling
    is conducted; as, the Trump casinos in Atlantic City.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 casino
   n 1: a public building for gambling and entertainment [syn:
      {casino}, {gambling casino}]
   2: a card game in which cards face up on the table are taken
     with eligible cards in the hand [syn: {casino}, {cassino}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 casino
  casino

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 casino /kazino/
  casino

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top