ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

laceration

L AE2 S ER0 EY1 SH AH0 N   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laceration-, *laceration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
laceration[N] การฉีกขาด, Syn. tear, gash

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
laceration(แลสเซอเร'เชิน) n. การฉีกขาด,การบุบสลาย,การเสียรูปร่าง,การทรมานจิตใจ,การทุกข์ใจ,บาดแผลที่ฉีกขาด,บาดแผลที่บุบบู้บี้

English-Thai: Nontri Dictionary
laceration(n) การฉีกขาด,การบุบสลาย,รอยถลอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
laceration๑. การฉีกขาด๒. แผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lacerationการฉีกขาด, ฉีกขาด [การแพทย์]
Lacerationบาดแผลฉีกขาด [การแพทย์]
Laceration, Complicatedบาดแผลฉีกขาดรุนแรง [การแพทย์]
Laceration, Simpleบาดแผลฉีกขาดธรรมดา [การแพทย์]
Laceration, Trap-Doorการฉีกขาดเป็นปากฉลาม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Severe head trauma. Multiple lacerations to the face.บาดแผลสาหัสที่ศีรษะ รอยถลอกหลายที่ตามใบหน้า The Astronaut Farmer (2006)
We got a 150-pound female with... lacerations on the chest and haunches,short,fast breaths.เรามีกวางเพศเมียน้ำหนัก 150 ปอนด บาดแผลที่หน้าอก หายใจหอบลึกและเร็ว A Change Is Gonna Come (2007)
- Seventy-two-year-old female. Sustained multiple lacerations and puncture wounds.72-year-old female sustained multiple lacerations and puncture wounds. Bedtime Stories (2007)
Lacerations lead to multiple portals for infection.การฉีกขาดทำให้เกิด ทางเข้าของการติดเชื้อ แบคทีเรียจะตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะ Alone (2007)
The lacerations are superficial. So she'll be just fine.มีรอยขีดข่วนตามร่างกาย เธอไม่เป็นอะไรค่ะ The Messengers (2007)
Steel and nickel filings were recovered from Derrick's throat lacerations.ผงเหล็กและนิกเกิลที่พบจากแผลในลำคอของเดอริค Veritas (2008)
The lacerations on the body.ศพมีแผลฉีกขาด The Dreamscape (2008)
Anything in there that explains those lacerations?ที่นั่นมีอะไรที่จะ อธิบายถึงแผลฉีกขาดได้บ้างมั๊ย? The Dreamscape (2008)
Miss Gray,I hadn't noticed the lacerations on your hands before.คุณเกรย์ครับ ผมไม่ทันสังเกต รอยบาดบนมือคุณมาก่อนเลย Raging Cannibal (2008)
No lacerations from the air bags.ไม่มีรอยถลอกจากถุงลมนิรภัย Paradise (2008)
Uh, when your husband was pinned underneath the car, he suffered a laceration to his windpipe, which Dr. Sloan needs to fix to stabilize his airway.เอ่ออ ตอนที่สามีคุณถูกเจาะคอในที่เกิดเหตุ หลอดลมของเขาฉีกขาด ซึ่งดร.สโลนจะต้องทำการแก้ไขหลอดลมที่ฉีกขาดให้เข้าที่เข้าทาง Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Lacerations. The neck, the head, the arms.มีแผลฉีดขาดที่ คอ หัว และแขน Emotional Rescue (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
LACERATION    L AE2 S ER0 EY1 SH AH0 N
LACERATIONS    L AE2 S ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
laceration    (n) lˌæsərˈɛɪʃən (l a2 s @ r ei1 sh @ n)
lacerations    (n) lˌæsərˈɛɪʃənz (l a2 s @ r ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
裂傷[れっしょう, resshou] (n) laceration [Add to Longdo]
裂創[れっそう, ressou] (n) laceration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Laceration \Lac`er*a"tion\, n. [L. laceratio: cf. F.
   lac['e]ration.]
   1. The act of lacerating.
    [1913 Webster]
 
   2. A breach or wound made by lacerating. --Arbuthnot.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 laceration
   n 1: a torn ragged wound
   2: the act of lacerating

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top