หรือคุณหมายถึง orderlineß?
Search result for

orderliness

(14 entries)
(0.0349 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -orderliness-, *orderliness*, orderlines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
orderliness[N] ความเป็นระเบียบ, Syn. discipline, neatness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
orderliness(ออร์'ดะลินิส) n. ความมีระเบียบ,ความมีวินัย,ความเรียบร้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
orderliness(n) ความเป็นระเบียบ,ความเรียบร้อย,ความมีวินัย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความมีระเบียบวินัย[N] discipline, See also: orderliness, Syn. ความมีวินัย, Example: พ่อแม่ควรปลูกฝังความมีระเบียบวินัยให้เด็ก
ธรรมวินัย[N] discipline, See also: orderliness, order, control, restraint, Syn. พระธรรมวินัย, Count unit: ฉบับ, Thai definition: พระธรรมและพระวินัย, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย[N] decorum, See also: orderliness, regularity, Syn. ความเป็นระเบียบ, ความเรียบร้อย, Ant. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, Example: การออกกฎข้อบังคับขึ้นมาใช้ในสังคมเพื่อให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความเป็นระเบียบ[N] orderliness, See also: tidiness, neatness, Syn. ความเรียบร้อย, ความเป็นระเบียบเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง, Example: ความเป็นระเบียบของการทำงานช่วยให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความยุ่งเหยิง[n.] (khwām yungyoēng) EN: complexity ; disorderliness ; complication ; intricateness   FR: désordre [m[ ; pagaille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ORDERLINESS    AO1 R D ER0 L IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
orderliness    (n) (oo1 d @ l i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
雑然[ざつぜん, zatsuzen] (n,adj-t,adv-to) disorderliness; confusion; jumble; mess [Add to Longdo]
整頓[せいとん, seiton] (n,vs) orderliness; put in order; tidying up; arranging neatly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Orderliness \Or"der*li*ness\, n.
   The state or quality of being orderly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 orderliness
   n 1: the quality of appreciating method and system [syn:
      {orderliness}, {methodicalness}]
   2: a condition of regular or proper arrangement; "he put his
     desk in order"; "the machine is now in working order" [syn:
     {orderliness}, {order}] [ant: {disorder}, {disorderliness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top