Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ rise แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


138 ผลลัพธ์ สำหรับ rise  R AY1 Z
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -rise-, *rise*
Possible hiragana form: りせ

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
enterprise-wide(n) ทั่วทั้งองค์กร

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
rise(vi) ลุกขึ้น, See also: ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น, Syn. arinse, get up, stand up
rise(vi) สูงขึ้น, See also: เพิ่มขึ้น, Syn. increase, go up
rise(vi) เลื่อนสถานะขึ้น, See also: เลื่อนขึ้น, Syn. ascend, prosper
rise(vi) ลุกฮือ, See also: กบฏ, ลุกขึ้นต่อสู้, Syn. rebel, revolt
rise(vi) ยุติการประชุม, Syn. adjourn
rise(vi) กำเนิด, See also: เริ่มต้น, Syn. begin, originate
rise(vi) เจริญเติบโต, See also: เจริญขึ้น, Syn. grow, intensify
rise(vi) ปรากฏ, See also: ผุดขึ้น, Syn. happen, occur
rise(vi) (ดวงอาทิตย์) ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้า
rise(n) การเพิ่มขึ้น, Syn. increase, upswing

Hope Dictionary
rise(ไรซ) (rose, risen, rising, rises } vi., n. (การ) ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, ตื่นขึ้น, ยืนตรง, ลุกขึ้นต่อสู้, เจริญเติบโต, ปรากฎขึ้น, ลอยขึ้น, ผุดขึ้น, กำเนิดขึ้น, ฟูขึ้น, เลื่อนขึ้น, เพิ่มขึ้น, สูงขึ้น, นูนขึ้น, ก่อการกบฏ, กระตุ้น, ราคาสูงขึ้น, ฟื้นขึ้นจากความตาย, ปิดการประชุม vt. ทำให้ลุกขึ้น
risen(รีส'เซิน) adj. โผล่ขึ้น, ปรากฎขึ้น, เกิดขึ้น, ฟื้นขึ้นมา, คืนชีพ
riser(ไร'เซอะ) n. ผู้ตื่นขึ้น, ผู้ลุกขึ้น, ผู้ก่อการจลาจล, แผ่นกระดานของบันไดที่ตั้งขึ้น, เครื่องที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลง
allegorise(แอล' ลิกะไรซ) vt., vi. เปรียบเทียบ, สมมุติ, เป็นสัญลักษณ์
aphorise(แอฟ'ฟะไรซ) vi. เขียนหรือพูดเป็นคติพจน์คำพังเพย. -aphoris (z) re n. (to utter aphorisms)
apprise(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ, บอกกล่าว, Syn. inform, notify, tell
arise(อะไรซ') vi. เกิดขึ้น, ลุกขึ้น, เป็นผลจาก -arisen (อะริส' เชิน) pp., Syn. sit up
categorise(แคท'ทะกอไรซ) v { categorized, categorised, categorising, categorizing, categorizes, categorises } จัดเป็นหมวดหมู่, ลำดับขั้น, แบ่งออกเป็นประเภท, See also: categorist n. ดูcategorise categorization n. ดูcategorise, Syn. classif
cerise(ซะรีซ') adj., n. แดงปานกลางจนถึงแดงเข้ม
cicatrise(ซิค'คะไทรซ) { cicatrised, cicatriszed, cicatrising, cicatriszing, cicatrises, cicatriszes } vt., vi. รักษาโดยการทำให้เกิดแผลเป็น., See also: cicatrisant adj. ดูcicatrise cicatrizant adj. ดูcicatrise cicatrisation n. ดูcicatrise cicatriszation n.

Nontri Dictionary
rise(vi) เพิ่มขึ้น, ลุกขึ้น, เกิดขึ้น, ผุดขึ้น, สูงขึ้น
risen(vi pp ของ) rise
apprise(vt) บอก, รายงาน, แจ้งข่าว
arise(vi) เกิดขึ้น, ลุกขึ้น
arisen(vi pp ของ) arise
comprise(vi) ประกอบด้วย, ประกอบเป็น, บรรจุ, มี
enterprise(n) กิจธุระ, กิจการ, ความบากบั่น, วิสาหกิจ, บริษัท, งาน
sunrise(n) ยามอรุณรุ่ง, เวลาพระอาทิตย์ขึ้น
surprise(n) การโจมตี, ความประหลาดใจ, การจู่โจม, เรื่องแปลก
surprise(vt) โจมตี, ทำให้ประหลาดใจ, จู่โจม, ทำให้ตื่นใจ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rise timeช่วงเวลาเพิ่มระดับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
rise-fall intonationทำนองเสียงขึ้น-ลง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
rise; resurgenceจุดธารผุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
riserรูขึ้น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
riserท่อตั้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
riser piperiser pipe, ท่อตั้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Riser Platformแท่นชุมทางท่อ, Example: แท่นที่รับก๊าซจากแหล่งผลิตต่างๆส่งขึ้นฝั่ง [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality. เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน The Great Dictator (1940)
Now my sister is safe and rises up. ตอนนี้น้องสาวของฉันมีความ ปลอดภัยและลุกขึ้น Help! (1965)
Rise and report. ลุกขึ้นและรายงาน The Princess Bride (1987)
Rise up! จงลุกขึ้นเถิด ! Cinema Paradiso (1988)
Oh, it's sad Aladdin's hit the bottom He's become a one-man rise in crime เขากลายเป๋น ชายผู้เติบโตท่ามกลางอาชญากรรม Aladdin (1992)
It'll rise when it thaws. พอหิมะละลายก็มากเอง The Bodyguard (1992)
- Rise and shine. - ตื่นได้แล้ว Cool Runnings (1993)
- 'You've got to rise above it Yes you do' - Go, go, go, go. That's it. ไป ไป ไป ไป อย่างงั้น Cool Runnings (1993)
- 'You've got to rise above it It's so large' - Go, go, go! Now, now! ไป ไป ไป เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้! Cool Runnings (1993)
- 'Follow me, follow me, follow me follow me, rise above it' - That's it, that's it! อย่างงั้น อย่างงั้น! Cool Runnings (1993)
For me, the sun rises and sets with her, man. เขาเป็นตะวันส่องแสงให้ชีวิตผม Heat (1995)
All of that blends to create a mixture that forms me and gives rise to my conscience. สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดผสมผสานกันมาเป็นฉัน และทำให้ฉันรู้สึกผิดชอบชั่วดี Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
riseAs a rule, she is an early riser.
riseAt the meeting last night the problem gave rise to heated discussion.
riseBut the rise in prices is a consequence of that policy.
riseDoes depreciation of the yen give rise to inflation?
riseEarly to bed and early to rise, makes a healthy, and wise. [ Proverb ]
riseEarly to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.
riseEarly to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise.
riseEarly to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise.
riseEarly to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.
riseEnvironmental changes gave rise to new species.
riseEven if the sun were to rise in the west, I would not change my mind.
riseHe felt patriotism rise in his breast.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พุ่งพรวด(v) soar (e.g. prices), See also: rise abruptly, increase rapidly, Example: พรรคกรีนมีคะแนนสูงพุ่งพรวดจากร้อยละ 5.6 ในปี 1986 เป็น 8.3 ในปี 1987, Thai Definition: เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
แข็งค่า(v) rise, See also: go up, Ant. อ่อนค่า, Example: วันนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อย, Thai Definition: มีราคาเพิ่มมากขึ้น
ขึ้นๆ ลงๆ(v) rise and fall, Syn. ขึ้นลง, Example: อารมณ์ของเขาขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอดจนจะเอาใจไม่ถูกอยู่แล้ว, Thai Definition: ไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ผุดลุกผุดนั่ง(v) rise up and sit down many times, See also: stand up and sit down repeatedly, be restless, get up and sit down, be fidgety, Syn. เดี๋ยวลุกเดี๋ยวนั่ง, Example: เขาผุดลุกผุดนั่งหลายครั้งในขณะรอผลสัมภาษณ์, Thai Definition: มีอาการลุกลนนั่งนิ่งไม่ได้นาน
ล้มลุก(v) rise and fall again, See also: be uncertain, be weak, Example: คนในวงเหล้าเมามายไม่มีสติถึงแก่เดินเซล้มลุกผ้าผ่อนหลุดลุ่ย, Thai Definition: ประเดี๋ยวล้มประเดี๋ยวลุก
ลุกฮือ(v) rise up, See also: rebel, revolt, mutiny, resist, Example: ประชาชนลุกฮือเพื่อต่อต้านเผด็จการ
ขึ้นมา(v) upward, See also: rise, Ant. ลงมา, Example: พอเขาขึ้นมาถึงห้องพักก็หมดแรงพอดี, Thai Definition: เคลื่อนออกจากที่ไปสู่ทิศทางข้างบน (ผู้พูดอยู่ทิศทางข้างบนแล้ว)
ขึ้นหม้อ(v) become fluffy rice, See also: rise well with cooking (of rice), Example: ข้าวยี่ห้อนี้ขึ้นหม้อดีกว่ายี่ห้อที่เคยกิน, Thai Definition: ข้าวที่หุงแล้วพองตัวมากกว่าข้าวธรรมดา
ลุก(v) get up, See also: rise, stand up, get to one's feet, arise, Syn. ลุกขึ้น, ยืนขึ้น, ตั้งขึ้น, Example: พอท่านเดินเข้ามา ทุกคนก็ลุกขึ้นแสดงความเคารพพินอบพิเทา, Thai Definition: เคลื่อนขึ้นจากท่านั่งหรือนอน
ฟู(v) rise, See also: swell, bulge, Ant. แฟบ, Example: พอไข่ขาวฟูได้ที่ก็เตรียมตัวเทส่วนผสมที่เตรียมไว้ได้เลย, Thai Definition: พองตัวขึ้น, ขยายตัวนูนขึ้น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อนุเคราะห์[anukhrǿ] (v) EN: help ; aid ; favor ; do a good turn ; support ; back ; stand by ; subsidize  FR: favoriser ; aider
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
อนุญาตให้ถ่ายรูป[anuyāt hai thāirūp] (v, exp) EN: be allowed to take a picture  FR: être autorisé à prendre des photos
อรุณ[arun] (n) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak  FR: aube [ f ] ; aurore [ f ]
อรุณรุ่ง[arun rung] (n, exp) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn
อัศจรรย์[atsajan] (v) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel  FR: émerveiller
ใบทะเบียนรถ[bai thabīen rot] (n, exp) FR: carte grise [ f ]
บังคับใจ[bangkhapjai] (v) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind  FR: se contrôler ; se maîtriser

CMU Pronouncing Dictionary
RISE R AY1 Z
RISEN R IH1 Z AH0 N
RISER R AY1 Z ER0
RISES R AY1 Z AH0 Z
RISES R AY1 Z IH0 Z
RISENHOOVER R IH1 S IH0 N HH UW0 V ER0
RISENHOOVER R AY1 Z IH0 N HH UW0 V ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary
rise (v) rˈaɪz (r ai1 z)
risen (v) rˈɪzn (r i1 z n)
riser (n) rˈaɪzər (r ai1 z @ r)
rises (v) rˈaɪzɪz (r ai1 z i z)
risers (n) rˈaɪzəz (r ai1 z @ z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
上涨[shàng zhǎng, ㄕㄤˋ ㄓㄤˇ, / ] rise; go upward, #1,071 [Add to Longdo]
上升[shàng shēng, ㄕㄤˋ ㄕㄥ, / ] rise; go up; ascend, #1,250 [Add to Longdo]
涨幅[zhǎng fú, ㄓㄤˇ ㄈㄨˊ, / ] rise and fall of stock in one day's trading, #3,352 [Add to Longdo]
升值[shēng zhí, ㄕㄥ ㄓˊ, / ] rise in value; appreciate, #4,301 [Add to Longdo]
暴涨[bào zhǎng, ㄅㄠˋ ㄓㄤˇ, / ] rise suddenly and sharply, #14,131 [Add to Longdo]
涨落[zhǎng luò, ㄓㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] rise and fall, #48,726 [Add to Longdo]
涨水[zhǎng shuǐ, ㄓㄤˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] rise of water level, #63,557 [Add to Longdo]
拔地[bá dì, ㄅㄚˊ ㄉㄧˋ, ] rise steeply from level ground, #105,690 [Add to Longdo]
勃兴[bó xīng, ㄅㄛˊ ㄒㄧㄥ, / ] rise suddenly; grow vigorously, #234,183 [Add to Longdo]
[lǜ, ㄌㄩˋ, ] rise sharply; to tower, #399,272 [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
Friseur(n) |der, pl. Friseure| ช่างตัดผม, See also: Related: die Friseuse
Friseuse(n) |die, pl. Friseusen| ช่างตัดผม, See also: Related: der Friseur
zum Friseur gehenไปร้านตัดผม

DING DE-EN Dictionary
Anregelzeit { f }rise time [Add to Longdo]
Anstiegszeit { f }; Flankenanstiegszeit { f }rise time [Add to Longdo]
Ertragssteigerung { f }rise in profits [Add to Longdo]
Gehaltserhöhung { f } | Gehaltserhöhungen { pl }rise in salary; salary increase | rises in salary [Add to Longdo]
Kursanstieg { m }rise (in rates) [Add to Longdo]
Preisanstieg { m }rise in prices; increase in prices [Add to Longdo]
Risenwuchs { m }gigantism [Add to Longdo]
Temperaturanstieg { m }rise in temperature; temperature rise [Add to Longdo]
Verteuerung { f }rise in price; rise in cost [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ
maîtrise(n) |f, pl. maîtrises| ปริญญาโททางศิลปศาสตร์หรือนิติศาสตร์, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เช่น maître des arts

EDICT JP-EN Dictionary
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) { comp } computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
[a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
あっと言わせる[あっといわせる, attoiwaseru] (exp, v1) to startle; to surprise [Add to Longdo]
あに図らんや;豈図らんや[あにはからんや, anihakaranya] (exp) contrary to one's expectations; to one's surprise [Add to Longdo]
あれあれ[areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]
あれよあれよ[areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded [Add to Longdo]
[e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ, ぞえ, わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
[o] (int) oh! (expression of slight surprise) [Add to Longdo]
おっ魂消る;押っ魂消る[おったまげる, ottamageru] (v1, vi) (uk) (See たまげる) to be very surprised; to be flabbergasted [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
システムのリセット[しすてむ の りせっと, shisutemu no risetto] system reset [Add to Longdo]
プログラム可能読取り専用記憶装置[プログラムかのうよみとりせんようきおくそうち, puroguramu kanouyomitorisenyoukiokusouchi] programmable read-only memory, PROM (abbr.) [Add to Longdo]
リセット[りせっと, risetto] reset [Add to Longdo]
リセットボタン[りせっとぼたん, risettobotan] reset button [Add to Longdo]
リセットモード[りせっともーど, risettomo-do] initial condition mode, reset mode [Add to Longdo]
企業ネットワーク[きぎょうネットワーク, kigyou nettowa-ku] enterprise network [Add to Longdo]
誤り制御[あやまりせいぎょ, ayamariseigyo] error control [Add to Longdo]
誤り制御ソフトウェア[あやまりせいぎょそふとうえあ, ayamariseigyosofutouea] error control software [Add to Longdo]
光立ち上がり時間[ひかりたちあがりじかん, hikaritachiagarijikan] optical rise time [Add to Longdo]
合理性検査[ごうりせいけんさ, gouriseikensa] reasonableness check [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.9861 seconds, cache age: 0.375 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม