Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ happen แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


85 ผลลัพธ์ สำหรับ happen  HH AE1 P AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -happen-, *happen*
Possible hiragana form: はっぺん

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
happen(vi) ปรากฏ, See also: เกิดขึ้น, อุบัติ, อุบัติขึ้น, Syn. befall, occur, take place
happen(vi) พบโดยบังเอิญ, See also: เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, บังเอิญเกิดขึ้น
happen on(phrv) พบโดยบังเอิญ, See also: บังเอิญเจอ, Syn. blunder on, chance on, come across
happen to(phrv) เกิดขึ้นกับ
happen to(phrv) ทำให้เสียหาย, See also: ทำให้พัง, ทำให้หาย
happening(n) ปรากฏการณ์, See also: เหตุการณ์, เรื่องราว, Syn. event, incident, occurrence
happen upon(phrv) พบโดยบังเอิญ, See also: บังเอิญเจอ, Syn. happen on
happen along(phrv) มาถึงโดยบังเอิญ

Hope Dictionary
happen(แฮพ'เพิน) vi. ปรากฎ, บั้งเกิดขึ้น, เกิดขึ้น, อุบัติขึ้น, Syn. occur, bechance, fall
happeningn. เรื่องราว, เหตุการณ์, กรณี, Syn. occurrence, event
happenstancen. โอกาส, เหตุบังเอิญ

Nontri Dictionary
happen(vi) เกิดขึ้น, บังเอิญ, อุบัติขึ้น, ปรากฏขึ้น
happening(n) สิ่งที่เกิดขึ้น, เหตุบังเอิญ, เหตุการณ์, เรื่องราว

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
happening; manifestation; realizationคติฉับพลัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Longdo Unapproved EN-TH
happenstance[hap·pen·stance] (n) โดยบังเอิญ , ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ , coincidence

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Be awful careful 'cause if anything'd happen to you, I, I... แย่ระมัดระวัง ทำให้เกิดถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับ คุณฉันฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To hear that beetle talk, you'd think somethin' was going to happen to us. นะ "กำลังจะเกิดขึ้นกับเรา Pinocchio (1940)
I'd like to leave a forwarding address, if they happen to find that book. ฉันอยากจะทิ้งที่อยู่ไว้ให้ เผื่อว่าพวกเขาจะเจอหนังสือนั่น Rebecca (1940)
Perhaps if such a thing happens again, Mrs. De Winter will tell me personally. ถ้าเกิดเรื่องเช่นนี้อีก คุณผู้หญิงควรจะบอกให้ฉันทราบ Rebecca (1940)
No, no. She hasn't won. No matter what happens now, she hasn't won. ไม่ค่ะ หล่อนยังไม่ชนะ ไม่ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นหล่อนก็ยังไม่ชนะ Rebecca (1940)
- Listen, it happens all the time. - ฟังมันเกิดขึ้นตลอดเวลา 12 Angry Men (1957)
At this point I happen to be talking to the gentleman sitting next to you. At this point I happen to be talking to the gentleman sitting next to you. 12 Angry Men (1957)
It had to happen now. ต้องเป็นตอนนี้แหละ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Even a tramp like me no matter what happens I know there's a brother somewhere who will never refuse me a bowl of soup. แม้แต่คนจรอย่างฉัน ก็ยังรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไร... ...ยังมีพี่ชายอยู่ที่ไหนสักแห่ง ที่จะไม่เคยหวงซุปแม้สักชาม The Good, the Bad and the Ugly (1966)
What would happen if somebody were to blow up that bridge? แล้วถ้าเผื่อมีใครสักคนระเบิดสะพานนั่นทิ้งล่ะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Isn't that sickening when that happens to a chap? ที่เกิดขึ้นเมื่อการคนหรือไม่? อาจจะไม่ได้พร่ำสอนของคุณ How I Won the War (1967)
Don't let it happen again. ตัดลำคอของคุณในครั้งต่อไป How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
happenAccidents will happen in the best-regulated families.
happenAccidents will happen. [ Proverb ]
happenAccidents will happen when they are least expected.
happenAccidents will happen when we are off guard.
happenA dreadful accident happened on the corner.
happenA fire may happen at any moment.
happenAfter what has happened, I dare not see her again.
happenA great number of accidents happen every year.
happenAlmost all of the passenger in the bus were asleep when the accident happened.
happenA lot of things happened and my schedule was messed up.
happenAn accident has happened.
happenAn accident just happened.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ปรากฏ(v) appear, See also: happen, occur, Syn. บังเกิด, มีขึ้น, อุบัติ, เกิด, Example: เมื่อเราป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าไปจนครบ ภาพต่างๆ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
เกิด(v) happen, See also: occur, take place, arise, produce, Syn. ปรากฏ, อุบัติ, กำเนิด, Ant. ดับ, จบ, สิ้น, Example: แผ่นดิสก์ยังคงหมุนอยู่ด้วยแรงเฉื่อยซึ่งก็ยังเร็วพอที่จะเกิดแรงยกตัวสำหรับหัวอ่าน, Thai Definition: เป็นขึ้น, มีขึ้น
เกิดขึ้น(v) happen, See also: occur, arise, rise, spring, bring about, produce, Syn. อุบัติขึ้น, ปรากฏ, Ant. จบ, สิ้นสุด, Example: ถ้าเรื่องไม่เกิดขึ้นกับเด็กของตัวเองหรือคนใกล้ชิด ก็คงไม่เข้าใจ
อุบัติ(v) happen, See also: take place, occur, arise, emerge, come about, Syn. เกิดขึ้น, เริ่มขึ้น, เกิด, Ant. จบสิ้น, Example: คำตอบในเรื่องนี้ได้เด่นชัดมากขึ้น เพราะมีสื่อใหม่อุบัติขึ้นในโลก
มีอันเป็น(v) happen unexpectedly, See also: happen by chance, occur unpredictably, Example: หนุ่มน้อยยังไม่ทันจะหุบปากเขาก็มีอันเป็นเอ้ออ้าขากรรไกรค้างเมื่อถูกผู้ฟังฮือฮาประท้วง, Thai Definition: ปรากฏขึ้นอย่างไม่นึกคาด, เกิดขึ้นอย่างนึกไม่ถึง
เป็นไป(v) happen, See also: occur, take place, Example: การขยายตัวของเขตเมืองตามหัวเมืองใหญ่ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: เกิดขึ้น, มีขึ้น
สมภพ(n) happening, See also: occurrence, Syn. การบังเกิด, การเกิด, Notes: (บาลี)
บังเกิด(v) occur, See also: happen, take place, Syn. เกิดขึ้น, Example: สักวันหนึ่งสันติภาพจะบังเกิดได้ในภูมิภาคอินโดจีน
การอุบัติ(n) occurrence, See also: happening, Syn. การกำเนิด, การเกิด, การบังเกิด, Example: นักโบราณคดีสามารถใช้กระดูกมนุษย์เป็นเครื่องบอกการอุบัติของมนุษย์ในสมัยแรกได้
สบเหมาะ(v) happen by chance, See also: chance to occur, Example: สบเหมาะผมอาจพบเธอที่นั่นก็ได้

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บังเกิด[bangkoēt] (v) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate  FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
บังเอิญ[bang-oēn] (v) EN: happen ; chance
ฉุก[chuk] (v) EN: occur instantaneously ; happen instanly  FR: survenir ; arriver soudainement
ได้แล้ว[dāi laēo] (v, exp) EN: it is done ; I am done ; it has happened   FR: ça y est
ขึ้น[kheun] (v) EN: come into being ; come out ; be up ; happen  FR: surgir
เกิด[koēt] (v) EN: happen ; produce ; take place ; take birth ; arise ; originate  FR: arriver ; se produire ; avoir lieu ; apparaître ; surgir ; survenir ; prendre naissance ; éclater
เกิดอะไรขึ้น[koēt arai kheun] (xp) EN: what happened ?  FR: que s'est-il passé ? ; qu'est-il arrivé ?
เกิดขึ้น[koētkheun] (v) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; crop up ; form  FR: se produire ; survenir ; arriver ; naître ; se former ; émerger ; surgir
เกิดขึ้นก่อนหน้านี้[koētkheun køn nā nī] (v) EN: precede ; happen before  FR: précéder
เป็นมา[penmā] (v) EN: happen ; occur ; arise  FR: arriver ; survenir ; se produire ; se passer ; advenir

CMU Pronouncing Dictionary
HAPPEN HH AE1 P AH0 N
HAPPENS HH AE1 P AH0 N Z
HAPPENED HH AE1 P AH0 N D
HAPPENING HH AE1 P AH0 N IH0 NG
HAPPENING HH AE1 P N IH0 NG
HAPPENINGS HH AE1 P AH0 N IH0 NG Z
HAPPENINGS HH AE1 P N IH0 NG Z
HAPPENSTANCE HH AE1 P AH0 N S T AE2 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary
happen (v) hˈæpən (h a1 p @ n)
happens (v) hˈæpənz (h a1 p @ n z)
happened (v) hˈæpənd (h a1 p @ n d)
happening (v) hˈæpənɪŋ (h a1 p @ n i ng)
happenings (n) hˈæpənɪŋz (h a1 p @ n i ng z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[gù, ㄍㄨˋ, ] happening; instance; reason; cause; deceased; old, #2,136 [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, ] happen to; sorrow; suffer from, #37,467 [Add to Longdo]
不期然而然[bù qī rán ér rán, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, ] happen unexpectedly; turn out contrary to one's expectations, #344,010 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
あるある[aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
けろっと[kerotto] (adv, vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
けろり[kerori] (adv, adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1, すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
ざまを見ろ;様を見ろ[ざまをみろ, zamawomiro] (exp) (See 様見ろ) serves you right!; see what happens! [Add to Longdo]
しれっと[shiretto] (adv-to, vs) (See けろっと・1) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
じゃんじゃん[janjan] (adv) clanging noise of a bell; something happening non-stop [Add to Longdo]
その都度[そのつど, sonotsudo] (n) each time it happens; at all such times [Add to Longdo]
としたら[toshitara] (conj) if it happens that; if we make ...; if we take ...; if we assume ... [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1873 seconds, cache age: 17.866 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม