occur แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


85 ผลลัพธ์ สำหรับ occur  AH0 K ER1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -occur-, *occur*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
occur(vi) เกิดขึ้น, See also: อุบัติ, บังเกิด, อุบัติขึ้น, Syn. happen, befall, take place
occur(vi) มีอยู่, Syn. exist, appear
occur(vi) เข้ามาในจิตใจ, Syn. come to mind
occur to(phrv) ผุดขึ้นในใจของ
occurrence(n) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, See also: สิ่งที่เกิดขึ้น, เรื่องที่เกิดขึ้น, Syn. incident, happening
occurrence(n) การเกิดขึ้น, See also: การปรากฎขึ้น, Syn. apperance, existence

Hope Dictionary
occur(อะเคอ') vi. ปรากฎขึ้น, Syn. come about
occurrence(อะเคอ'เรินซฺ) n. การปรากฎขึ้น, สิ่งที่ปรากฎขึ้น, เหตุการณ์, กรณี, See also: occurrent adj., Syn. happening

Nontri Dictionary
occur(vi) เกิดขึ้น, มีขึ้น, ปรากฏขึ้น, บังเกิดขึ้น
occurrence(n) เหตุการณ์, การปรากฏขึ้น

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
occurrenceเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
occurrenceการอุบัติ, เหตุที่เกิดขึ้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
occurence(n) สิ่งที่เกิดขึ้น หรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นคำ Formal, See also: occur

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A shark is attracted to the exact kind of splashing and activity that occurs whenever human beings swim. ฉลามจะสนใจการกระเพื่อม เเละความเคลี่อนไหว... ที่เกิดจากการว่ายนํ้าของคน คุณจะเลี่ยงไม่ได้ Jaws (1975)
Did it occur to the jury that anybody could have stuck some of my clothes up the furnace ? I'm a real light sleeper, Childs. The Thing (1982)
-Electrostatic buildups don't occur often. buildups ไฟฟ้าสถิต ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
Decomposition occurs first in the frontal lobes, the neocortex, and next in the limbic system, the middle brain. กลีบสมองส่วนหน้าจะเน่าก่อน และต่อไปก็สมองส่วนกลาง Day of the Dead (1985)
That was the summer of 1963... when everybody called me ""Baby"" and it didn't occur to me to mind. มันคือช่วงฤดูร้อนของปี 1963... ตอนที่ใคร ๆ ก็เรียกฉันว่า "เบบี้" และฉันก็ ไม่ว่าอะไร หากพวกเขาอยากเรียกกันแบบนั้น Dirty Dancing (1987)
And, of course, I'm delighted when anything occurs to please her. และแน่นอน ฉันดีใจทำเมื่อ ทุกอย่างทำให้หล่อนพอใจ Wuthering Heights (1992)
It resembles the simulated ghost-line that occurs when a real ghost is copied. มันจะคล้ายๆกับมีการจำลองสัญญาณจิต ในขณะที่จิตตัวจริงเข้าระบบ Ghost in the Shell (1995)
I refuse to budge until an answer occurs to you. ผมจะปฎิเสธเงินรางวัล จนกระทั่งจะได้คำตอบ Anastasia (1997)
You don't know about real loss, 'cause that only occurs when you love something more than you love yourself. เธอไม่เคยรู้จักการสูญเสีย มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเธอรักคนอื่น มากกว่ารักตัวเอง Good Will Hunting (1997)
Did it ever occur to you that the only time I´ve been happy... in the past five years is when I´m playing ball, when I´m part of a team? Did it ever occur to you that the onIy time I've been happy... in the past five years is when I'm pIaying baII, when I'm part of a team? Never Been Kissed (1999)
I guess it didn't occur to you that you'll have to bleed to pull off this coup. แกควรจะหลั่งเลือดเพื่อการปฏิวัติ Underworld (2003)
Did it never occur to you that this, in the hands of Sirius Black... It never occured to you that this map in the hands of Sirirus Black... Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
occurA big earthquake occurred in India yesterday.
occurA big earthquake occurred in Tokyo.
occurA bright idea occurred to me.
occurA budget deficit will occur because of a revenue shortfall.
occurAccidents of this kind often occur.
occurAccording to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now.
occurA good idea occurred to him.
occurA good idea occurred to me.
occurA good idea occurred to me at that time.
occurA good idea occurred to me just then.
occurA good idea occurred to me last night.
occurA good idea occurred to me then.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เกิด(v) happen, See also: occur, take place, arise, produce, Syn. ปรากฏ, อุบัติ, กำเนิด, Ant. ดับ, จบ, สิ้น, Example: แผ่นดิสก์ยังคงหมุนอยู่ด้วยแรงเฉื่อยซึ่งก็ยังเร็วพอที่จะเกิดแรงยกตัวสำหรับหัวอ่าน, Thai Definition: เป็นขึ้น, มีขึ้น
เกิดขึ้น(v) happen, See also: occur, arise, rise, spring, bring about, produce, Syn. อุบัติขึ้น, ปรากฏ, Ant. จบ, สิ้นสุด, Example: ถ้าเรื่องไม่เกิดขึ้นกับเด็กของตัวเองหรือคนใกล้ชิด ก็คงไม่เข้าใจ
เป็นไป(v) happen, See also: occur, take place, Example: การขยายตัวของเขตเมืองตามหัวเมืองใหญ่ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: เกิดขึ้น, มีขึ้น
สมภพ(n) happening, See also: occurrence, Syn. การบังเกิด, การเกิด, Notes: (บาลี)
อุบาท(n) birth, See also: occurrence, happening, Syn. อุบัติ, การบังเกิด, กำเนิด
บังเกิด(v) occur, See also: happen, take place, Syn. เกิดขึ้น, Example: สักวันหนึ่งสันติภาพจะบังเกิดได้ในภูมิภาคอินโดจีน
ปรากฏการณ์(n) phenomenon, See also: occurrence, Syn. การปรากฏให้เห็น, การอุบัติให้เห็น, Thai Definition: การสำแดงออกมาให้เห็น
การอุบัติ(n) occurrence, See also: happening, Syn. การกำเนิด, การเกิด, การบังเกิด, Example: นักโบราณคดีสามารถใช้กระดูกมนุษย์เป็นเครื่องบอกการอุบัติของมนุษย์ในสมัยแรกได้
ก่อกำเนิด(v) occur, See also: start, Syn. เกิดขึ้น, อุบัติ, Ant. จบสิ้น, สูญสิ้น, อวสาน, มลาย, สูญ, Example: ความรักภูเขาก่อกำเนิดขึ้นในใจของเขา เมื่อครั้งที่เรียนอยู่มัธยมปลาย
เป็นมา(v) happen, See also: occur, arise, Example: กลุ่มม็อบชุมนุมเพื่อหาทางต่อรองผลประโยชน์กับรัฐบาลดังที่เคยเป็นมาบ่อยๆ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บังเกิด[bangkoēt] (v) EN: occur ; happen ; take place ; arise ; originate  FR: se passer ; se produire ; surgir ; survenir ; apparaître
ฉุก[chuk] (v) EN: occur instantaneously ; happen instanly  FR: survenir ; arriver soudainement
เหตุการณ์[hētkān] (n) EN: event ; incident ; occurrence ; episode ; circumstance ; affair ; case ; situation ; conditions  FR: événement [ m ] ; incident [ m ] ; affaire [ f ] ; situation [ f ] ; circonstance [ f ] ; phénonème [ m ]
เหตุการณ์ในอดีต[hētkān nai adit] (n, exp) EN: past event ; past occurrence  FR: vieille affaire [ f ]
เกิดขึ้น[koētkheun] (v) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; crop up ; form  FR: se produire ; survenir ; arriver ; naître ; se former ; émerger ; surgir
เป็นมา[penmā] (v) EN: happen ; occur ; arise  FR: arriver ; survenir ; se produire ; se passer ; advenir
เป็นไป[penpai] (v) EN: happen ; occur ; take place ; go on ; proceed ; move  FR: se dérouler ; se produire ; arriver ; se passer
ประจวบ[prajūap] (v) EN: be coincident/coincidental with ; clash ; occur at the same time ; occur at the same time ; coincide ; come together accidentally  FR: coïncider
ปรากฏการณ์[prākotkān] (n) EN: phenomenon ; occurence ; effect  FR: effet [ m ] ; phénomène [ m ]
ปรากฏขึ้น[prākot kheun] (v) EN: occur  FR: apparaître

CMU Pronouncing Dictionary
OCCUR AH0 K ER1
OCCURS AH0 K ER1 Z
OCCURRED AH0 K ER1 D
OCCURRING AH0 K ER1 IH0 NG
OCCURRENCE AH0 K ER1 AH0 N S
OCCURRENCES AH0 K ER1 AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
occur (v) ˈəkˈɜːʳr (@1 k @@1 r)
occurs (v) ˈəkˈɜːʳz (@1 k @@1 z)
occurred (v) ˈəkˈɜːʳd (@1 k @@1 d)
occurring (v) ˈəkˈɜːʳrɪŋ (@1 k @@1 r i ng)
occurrence (n) ˈəkˈʌrəns (@1 k uh1 r @ n s)
occurrences (n) ˈəkˈʌrənsɪz (@1 k uh1 r @ n s i z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
交并[jiāo bìng, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄥˋ,   /  ] occurring simultaneously [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]
[かい, kai] (ctr) (1) counter for occurrences; (2) counter for games, rounds, etc.; counter for innings (baseball); (P) #76 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n, adj-no, n-adv, n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) #111 [Add to Longdo]
[ど, do] (n, n-suf) (1) degree (angle, temperature, scale, etc.); (ctr) (2) counter for occurrences and times; (3) strength (of alcohol); (P) #340 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
連続[れんぞく, renzoku] (n, vs) serial; consecutive; continuity; occurring in succession; continuing; (P) #507 [Add to Longdo]
発生[はっせい, hassei] (n, vs, adj-no) (1) outbreak; spring forth; occurrence; incidence; origin; (2) (See 個体発生) ontogeny; development of complex multicellular structures from cell(s) in a simple state; (P) #792 [Add to Longdo]
出来[でき, deki] (n, vs) occurrence; happening; taking place; (P) #1,530 [Add to Longdo]
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (1) front and rear; front and back; before and behind; (2) before and after; (3) order; context; (4) consequences; (n, vs) (5) inversion; reversion; getting out of order; (6) co-occurring; (n-suf, n) (7) around; about; approximately; nearly; (P) #1,822 [Add to Longdo]
続く[つづく, tsuduku] (v5k, vi) (1) (See に続く) to continue; to last; to go on; (2) to be unbroken; (3) to occur again and again; (4) to lead to; to connect to; (P) #2,415 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
可変反復データ項目[かへんはんぷくデータこうもく, kahenhanpuku de-ta koumoku] variable occurrence data item [Add to Longdo]
再発[さいはつ, saihatsu] return (vs), relapse, reoccurrence [Add to Longdo]
出現回数[しゅつげんかいすう, shutsugenkaisuu] number of occurances [Add to Longdo]
発生頻度[はっせいひんど, hasseihindo] frequency of occurrence [Add to Longdo]
頻度[ひんど, hindo] frequency (of occurence) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.6611 seconds, cache age: 4.85 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม