ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

introspect

IH1 N T R AH0 S P EH2 K T   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -introspect-, *introspect*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
introspective (adj ) เหม่อลอย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
introspect[VI] พิจารณาความรู้สึกข้างในตัวเอง, See also: ใคร่ครวญ
introspect[VT] สำรวจจิตใจหรือความรู้สึกของตัวเอง
introspection[N] การทบทวนความคิดหรือความรู้สึกของตัวเอง, Syn. self-examination, soul-searching

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
introspect(อินทระสเพคทฺ') vt.,vi.ใคร่ครวญ,บททวนความคิดของตน,หวนคิด,พินิจพิจารณาตัวเอง, See also: introspective adj. introspectively adv. introspectiveness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
introspect(vi) พิจารณา,ใคร่ครวญ,คิดหน้าคิดหลัง,หวนคิด
introspection(n) การพิจารณา,การใคร่ครวญ,การทบทวน,การครุ่นคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
introspectionอันตรวินิจ, การพินิจภายใน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Introspectionวิธีพินิจภายใน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
introspective (adj ) คิดลึก, คิดอย่างลึกซึ้ง, คิดภายในใจ, ภายใน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใคร่ครวญ[V] introspect, See also: ponder, reflect, cogitate, deliberate, ruminate, Syn. ตริตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน, ไตร่ตรอง, Example: เราต้องพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: introspect ; ponder ; reflect ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; think ove   FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
INTROSPECT IH1 N T R AH0 S P EH2 K T
INTROSPECTION IH2 N T R AH0 S P EH1 K SH AH0 N
INTROSPECTION IH2 N T R OW0 S P EH1 K SH AH0 N
INTROSPECTIVE IH2 N T R AH0 S P EH1 K T IH0 V
INTROSPECTIVE IH2 N T R OW0 S P EH1 K T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
introspect (v) ˌɪntrəspˈɛkt (i2 n t r @ s p e1 k t)
introspects (v) ˌɪntrəspˈɛkts (i2 n t r @ s p e1 k t s)
introspected (v) ˌɪntrəspˈɛktɪd (i2 n t r @ s p e1 k t i d)
introspecting (v) ˌɪntrəspˈɛktɪŋ (i2 n t r @ s p e1 k t i ng)
introspection (n) ˌɪntrəspˈɛkʃən (i2 n t r @ s p e1 k sh @ n)
introspective (j) ˌɪntrəspˈɛktɪv (i2 n t r @ s p e1 k t i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, ] introspection; to examine oneself critically; awareness; to visit (an elderly relative), #305 [Add to Longdo]
反躬自问[fǎn gōng zì wèn, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄗˋ ㄨㄣˋ, / ] introspection; to ask oneself, #155,444 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
観心[かんじん, kanjin] (n) {Buddh} introspection [Add to Longdo]
内観[ないかん, naikan] (n,vs) introspection [Add to Longdo]
内省[ないせい, naisei] (n,vs) introspection; reflection on one's self; (P) [Add to Longdo]
反省[はんせい, hansei] (n,vs) reflection; reconsideration; introspection; meditation; contemplation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Introspect \In`tro*spect"\, v. t. [L. introspectus, p. p.
   introspicere to look into; intro within + specere to look.
   See {Spy}.]
   To look into or within; to view the inside of. --Bailey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 introspect
   v 1: reflect on one's own thoughts and feelings

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top