หรือคุณหมายถึง rigorousneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rigorousness

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rigorousness-, *rigorousness*, rigorousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rigorousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rigorousness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rigorousness[N] ความเข้มงวด, See also: ความแม่นยำ, Syn. rigor, difficulty

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโหด[N] strictness, See also: rigorousness, Syn. ความเข้มงวด, Example: ที่นี่มีระเบียบปฏิบัติการและข้อกำหนดที่มีความโหดพอสมควร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Härte {f}rigorousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rigorous \Rig"or*ous\, a. [F. rigoureux, LL. rigorosus. See
   {Rigor}.]
   1. Manifesting, exercising, or favoring rigor; allowing no
    abatement or mitigation; scrupulously accurate; exact;
    strict; severe; relentless; as, a rigorous officer of
    justice; a rigorous execution of law; a rigorous
    definition or demonstration.
    [1913 Webster]
 
       He shall be thrown down the Tarpeian Rock
       With rigorous hands.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We do not connect the scattered phenomena into their
       rigorous unity.            --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. Severe; intense; inclement; as, a rigorous winter.
    [1913 Webster]
 
   3. Violent. [Obs.] "Rigorous uproar." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mathematics, Logic) Adhering scrupulously and exactly to
    accepted principles; hence, logically valid; as, a
    rigorous proof.
    [PJC]
 
   Syn: Rigid; inflexible; unyielding; stiff; severe; austere;
     stern; harsh; strict; exact.
     [1913 Webster] -- {Rig"or*ous*ly}, adv. --
     {Rig"or*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rigorousness
   n 1: something hard to endure; "the asperity of northern
      winters" [syn: {asperity}, {grimness}, {hardship}, {rigor},
      {rigour}, {severity}, {severeness}, {rigorousness},
      {rigourousness}]
   2: excessive sternness; "severity of character"; "the harshness
     of his punishment was inhuman"; "the rigors of boot camp"
     [syn: {severity}, {severeness}, {harshness}, {rigor},
     {rigour}, {rigorousness}, {rigourousness}, {inclemency},
     {hardness}, {stiffness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top