หรือคุณหมายถึง rigorousneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rigorousness

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rigorousness-, *rigorousness*, rigorousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rigorousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rigorousness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rigorousness[N] ความเข้มงวด, See also: ความแม่นยำ, Syn. rigor, difficulty

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโหด[N] strictness, See also: rigorousness, Syn. ความเข้มงวด, Example: ที่นี่มีระเบียบปฏิบัติการและข้อกำหนดที่มีความโหดพอสมควร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Härte {f}rigorousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rigorous \Rig"or*ous\, a. [F. rigoureux, LL. rigorosus. See
   {Rigor}.]
   1. Manifesting, exercising, or favoring rigor; allowing no
    abatement or mitigation; scrupulously accurate; exact;
    strict; severe; relentless; as, a rigorous officer of
    justice; a rigorous execution of law; a rigorous
    definition or demonstration.
    [1913 Webster]
 
       He shall be thrown down the Tarpeian Rock
       With rigorous hands.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We do not connect the scattered phenomena into their
       rigorous unity.            --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. Severe; intense; inclement; as, a rigorous winter.
    [1913 Webster]
 
   3. Violent. [Obs.] "Rigorous uproar." --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mathematics, Logic) Adhering scrupulously and exactly to
    accepted principles; hence, logically valid; as, a
    rigorous proof.
    [PJC]
 
   Syn: Rigid; inflexible; unyielding; stiff; severe; austere;
     stern; harsh; strict; exact.
     [1913 Webster] -- {Rig"or*ous*ly}, adv. --
     {Rig"or*ous*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rigorousness
   n 1: something hard to endure; "the asperity of northern
      winters" [syn: {asperity}, {grimness}, {hardship}, {rigor},
      {rigour}, {severity}, {severeness}, {rigorousness},
      {rigourousness}]
   2: excessive sternness; "severity of character"; "the harshness
     of his punishment was inhuman"; "the rigors of boot camp"
     [syn: {severity}, {severeness}, {harshness}, {rigor},
     {rigour}, {rigorousness}, {rigourousness}, {inclemency},
     {hardness}, {stiffness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top