Search result for

mysterious

(65 entries)
(0.0345 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mysterious-, *mysterious*, mysteriou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mysterious[ADJ] ลี้ลับ, See also: ลึกลับ, ซับซ้อน, มีเงื่อนงำ, Syn. secret, mystic, mystical, occult, Ant. obvious, open, direct, cryptic, cryptical, deep, inscrutable, mystifying
mysterious[ADJ] น่าพิศวง, See also: น่างงงวย, น่าประหลาด, Syn. puzzling, strange, unfathomable, unintelligible, incomprehensible, enigmatic, impenetrable, Ant. obvious, open, direct
mysteriously[ADV] อย่างลึกลับ
mysteriousness[N] ความลึกลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mysterious(มิสเทีย'เรียส) adj. ลึกลับ,เป็นที่สงสัย,ลี้ลับ,

English-Thai: Nontri Dictionary
mysterious(adj) ลึกลับ,ลี้ลับ,น่าสงสัย,น่าพิศวง,ประหลาด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mysterious disappearanceความสูญหายโดยปราศจากร่องรอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
By receiving mysterious text messages and e-mail.โดยจะมีข้อความและอีเมล์ ลึกลับส่งให้กับคุณ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
There's a mysterious white horse outside...มีม้าลึกลับสีขาว วิ่งอยู่ข้างนอก The Secret of Moonacre (2008)
My experience was so mysterious, till I met you.ประสบการณ์ของฉันอาจจะดูลึกลับ แต่เมื่อฉันได้พบเธอ Bolt (2008)
CHRISTINE: I hear there's a new charlie chaplin picture and a new serial called The Mysterious Airman;ใช่ แม่ได้ยินว่า มีหนังเรื่องใหม่ของชาร์ลี แชปลิน Changeling (2008)
That's what makes him so mysterious;เพราะงั้นไงจ๊ะ ถึงทำให้เค้าลึกลับ Changeling (2008)
The Lord works in mysterious ways, Mrs; collins;นี่เป็นหนทางที่พระเจ้ามอบให้ไงครับ คุณนายคอลลินส์ Changeling (2008)
I have to do a very mysterious thing in there.ฉันต้องไปปล่อยสิ่งลึกลับในนั้น The House Bunny (2008)
No, not really. Kind of mysterious.ก็เปล่าหรอก คนนี้ค่อนข้างจะลึกลับ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Well, the reason there is no evidence is because 18 and a half minutes of the conversation with Bob Haldeman from this June period have mysteriously been erased.ครับ เหตุผลคือมันไม่มีหลักฐาน แต่เรามี 18.30 นาที ของคำสนทนากับบ๊อบ ฮาล์ดเดอแมน ในช่วงเดือนถุนายน Frost/Nixon (2008)
There's no bodies, no sign of them. They're just mysteriously gone.ไม่มีซาก ไม่มีสัญญาณอะไรเลย พวกมันหายไปอย่างลึกลับ The Happening (2008)
These spheres now appear to be leaving in the same mysterious manner as they came.ทรงกลมพวกนี้กำลังจากไป อย่างลึกลับเหมือนกับตอนที่มันเข้ามา The Day the Earth Stood Still (2008)
Most husbands don't have such mysterious wives.สามีส่วนใหญไม่มี เมียที่ทำตัว ลึกลับ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mysteriousA mysterious legend has been handed down about this lake.
mysteriousDo you remember the mysterious murder?
mysteriousHe found a clue to solve the mysterious affair.
mysteriousHe was suddenly attacked by a mysterious disease.
mysteriousIt casts mysterious shadows on the wall.
mysteriousLove moves in mysterious ways.
mysteriousMona Lisa has a mild but mysterious smile.
mysteriousOur smile, which is understandable in the context of Japanese culture, sometimes causes a lot of confusion and is notorious among foreign people as a mysterious smile.
mysteriousThat life is mysterious, I admit.
mysteriousThe human body has a mysterious power to keep itself healthy and sound.
mysteriousThere is something mysterious about the accident.
mysteriousThere's something mysterious about her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องลึกลับ[N] mystery story, See also: mysterious story, Example: ท่านมีความเห็นว่าความคิดเกี่ยวกับวิญญาณนี้ สามารถนำไปอธิบายเรื่องลึกลับต่างๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติได้, Count unit: เรื่อง
ลี้ลับ[ADJ] mysterious, See also: secret, arcane, enigmatic, mystifying, uncanny, inexplicable, Example: การหลับเป็นเสมือนประตูไปสู่โลกลี้ลับ, Thai definition: ลึกซึ้งเหลือรู้เหลือเห็นตามธรรมดา
มีเลศนัย[ADJ] equivocal, See also: mysterious, furtive, sly, suspicious, Example: เขาขยับแว่นตาสีดำที่ใส่อยู่สองสามครั้งเพื่อซ่อนแววตาอันมีเลศนัยเอาไว้
มือมืด[N] mysterious offender, See also: invisible attacker, unknown hand, Example: ห้างได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า มีมือมืดนำระเบิดมาวางไว้บริเวณชั้น 1 ของห้าง, Thai definition: ผู้ที่ลอบทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเหลือรู้เหลือเห็นว่าเป็นใคร
เร้นลับ[ADJ] mysterious, See also: secret, concealing, Example: นักเคลื่อนไหวบางคนแฝงเป้าหมายเร้นลับในทางการเมือง, Thai definition: ยากที่จะรู้
ลึกลับซับซ้อน[ADJ] mysterious, See also: secret, hidden, concealed, mystic, occult, Syn. ลึกลับ, เร้นลับ, ลี้ลับ, ซับซ้อน, Example: บ่อยครั้งที่เขาออกมาแฉเรื่องราวลึกลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นให้คนอื่นได้รู้, Thai definition: ที่ชวนให้สงสัยหรือเข้าใจได้ยาก
อาถรรพ์[ADJ] mysterious, See also: mystical, Syn. อาถรรพณ์, อาถรรพณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลับ[adj.] (lap) EN: secret ; mysterious ; hidden ; classified ; confidential   FR: secret ; caché ; confidentiel ; mystérieux
ลึกลับ[adj.] (leuklap) EN: mysterious ; secret ; hidden   FR: mystérieux ; secret
ลึกลับซับซ้อน[adj.] (leuklap sapsøn) EN: mysterious ; secret ; hidden ; concealed ; mystic ; occult   FR: mystérieux ; secret ; occulte
ลี้ลับ[adj.] (līlap) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; uncanny ; inexplicable   FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché
มือมืด[n. exp.] (meū meūt) EN: mysterious person ; mysterious offender ; invisible attacker ; unknown hand ; dark horse   FR: main mystèrieuse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MYSTERIOUS    M IH2 S T IH1 R IY0 AH0 S
MYSTERIOUSLY    M IH2 S T IH1 R IY0 AH0 S L IY0
MYSTERIOUSLY    M IH2 S T IH1 R Y AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mysterious    (j) (m i1 s t i@1 r i@ s)
mysteriously    (a) (m i1 s t i@1 r i@ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geheimnisvoll; rätselhaft; mysteriös {adj} | geheimnisvoller; rätselhafter; mysteriöser | am geheimnisvollsten; am rätselhaftesten; am mysteriösestenmysterious | more mysterious | most mysterious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) (abbr) (See 未確認生物) unidentified mysterious animal [Add to Longdo]
ミステリアス[, misuteriasu] (adj-na,n) mysterious; (P) [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) {Buddh} (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
怪火[かいか, kaika] (n) fire of mysterious or suspicious origin [Add to Longdo]
怪魚[かいぎょ, kaigyo] (n) mysterious fish; strange fish [Add to Longdo]
怪光[かいこう, kaikou] (n) mysterious light [Add to Longdo]
怪死[かいし, kaishi] (n,vs) mysterious death [Add to Longdo]
怪人[かいじん, kaijin] (n) mysterious person [Add to Longdo]
怪人物[かいじんぶつ, kaijinbutsu] (n) mysterious person [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玄妙[xuán miào, ㄒㄩㄢˊ ㄇㄧㄠˋ, ] mysterious; profound; abstruse [Add to Longdo]
神奥[shén ào, ㄕㄣˊ ㄠˋ, ] mysterious; an enigma [Add to Longdo]
神秘[shén mì, ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ, / ] mysterious; mystery [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] mysterious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mysterious \Mys*te"ri*ous\, a. [F. myst[`e]rieux. See 1st
   {Mystery}.]
   Of or pertaining to mystery; containing a mystery; difficult
   or impossible to understand; inexplicable; obscure; not
   revealed or explained; enigmatical; incomprehensible.
   [1913 Webster]
 
      God at last
      To Satan, first in sin, his doom applied,
      Thought in mysterious terms.       --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Obscure; secret; occult; dark; mystic; cabalistic;
     enigmatical; unintelligible; inexplicable;
     incomprehensible.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mysterious
   adj 1: of an obscure nature; "the new insurance policy is
       written without cryptic or mysterious terms"; "a deep
       dark secret"; "the inscrutable workings of Providence";
       "in its mysterious past it encompasses all the dim
       origins of life"- Rachel Carson; "rituals totally
       mystifying to visitors from other lands" [syn: {cryptic},
       {cryptical}, {deep}, {inscrutable}, {mysterious},
       {mystifying}]
   2: having an import not apparent to the senses nor obvious to
     the intelligence; beyond ordinary understanding; "mysterious
     symbols"; "the mystical style of Blake"; "occult lore"; "the
     secret learning of the ancients" [syn: {mysterious},
     {mystic}, {mystical}, {occult}, {secret}, {orphic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top