ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jocularity

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jocularity-, *jocularity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jocularity[N] ความขบขัน, See also: ความตลกขบขัน, Syn. jocosity, comedy, fun, Ant. seriousness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jocularity(จอคคิวแล'ริที) n. ความขบขัน,ความตลก,การพูดตลก,การพูดหยอก,เย้า,นิสันตลก,นิสัยขี้เล่น,การกระทำที่ขี้เล่น

English-Thai: Nontri Dictionary
jocularity(n) ความขบขัน,ความรื่นเริง,ความตลกคะนอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความตลกขบขัน[N] humour, See also: jocularity, funniness, comicality, jest, Syn. ความตลก, ความขบขัน, Example: ผู้แสดงรู้จักล้อเลียนเสียดสีได้อย่างถูกจังหวะทำให้เกิดความตลกขบขันตลอดเวลา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jocularity (n) ʤˌɒkjulˈærɪtiː (jh o2 k y u l a1 r i t ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jocularity \joc`u*lar"i*ty\ (j[o^]k`[-u]*l[a^]r"[i^]*t[y^]), n.
   Jesting; merriment.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jocularity
   n 1: a feeling facetious merriment [syn: {jocundity},
      {jocularity}]
   2: fun characterized by humor [syn: {jocosity}, {jocularity}]
   3: activity characterized by good humor [syn: {jest}, {joke},
     {jocularity}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top