Search result for

comedy

(57 entries)
(0.0214 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comedy-, *comedy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comedy[N] ความตลกขบขัน, See also: ความขบขัน, Syn. humor, humour, fun, pleasantry
comedy[N] ละครตลก, See also: ละครชวนหัว, เรื่องตลก, หัสนาฏกรรม, สุขนาฏกรรม, Syn. pleasantry, burlesque, parody, satire, travestry, fun

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comedy(คอม'มีดี) n. ละครตลก,เรื่องตลก,ฉากละครตลก
low comedyn. ละครชวนหัว (มักเป็นเรื่องลามก), See also: lowcomedian n. ดูlow comedy

English-Thai: Nontri Dictionary
comedy(n) เรื่องตลก,สุขนาฏกรรม,ละครชวนหัว,ละครตลก,เรื่องน่าขัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comedyสุขนาฏกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of humoursสุขนาฏกรรมลักษณะนิสัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of ideasสุขนาฏกรรมข้อคิด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of intriguesสุขนาฏกรรมกลอุบาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of mannersสุขนาฏกรรมมรรยาทสังคม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of moralsสุขนาฏกรรมศีลธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of situationสุขนาฏกรรมสถานการณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comedyละครชวนหัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Steven Gold, ladies and gentlemen. The comedy of Steven Gold.สตีเว่น โกลด์ครับทุกท่าน Punchline (1988)
But the love of my life is the lady named Comedy....คือผู้หญิงชื่อ"ตลก" Punchline (1988)
Lady, nothing is a joke to me. That's why I do stand-up comedy.สำหรับผมไม่มีอะไรเป็นมุข ผมถึงเป็นตลกเดี่ยว... Punchline (1988)
There's nothing funny in that. The maid'll leave and they'll be alone. Think comedy.ไม่เลย ลูกๆ ฉันต้องอยู่บ้านตามลำพัง Punchline (1988)
Comedy.- เด็กแถวบ้าน Punchline (1988)
Comedy. What's their name?- ฉันไม่รู้ Punchline (1988)
Let's have a nice warm welcome for Steven Gold. The comedy of Steven Gold!กรุณาปรบมือต้อนรับสตีเว่น โกลด์ Punchline (1988)
We will. You gonna give up stand-up comedy?- คุณจะเลิกโชว์ตลกหรือเปล่า Punchline (1988)
That's where I am, babe. I'm Mr. Comedy.นั่นล่ะที่ผมจะเป็น นักพูดตลก Punchline (1988)
You have comedy to keep you going.คุณมีตลกที่ทำให้คุณก้าวต่อไป Punchline (1988)
"The love of my life is a lady named Comedy." And in the words of Kissinger:ที่รักของผมคือ ผู้หญิงชื่อ"ตลก" Punchline (1988)
Robyn was introduced: "Ladies and gentlemen, the comedy stylings of Robyn Green.""ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ศิลปินนักพูดตลก โรบิน กรีน" Punchline (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comedyAs a rule, I prefer a comedy to a tragedy.
comedyComedy is something that makes you laugh.
comedyI like to see comedy in the theater.
comedyI prefer comedy to tragedy.
comedyIt's a comedy movie.
comedyShakespeare wrote both tragedy and comedy.
comedyWe went to see a comedy in London.
comedyWe were all amused with the comedy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังตลก[N] comedy film, See also: comedy movie, Syn. ภาพยนตร์ตลก, Example: ถ้าเราไปดูหนังตลกในโรงหนัง ถึงจะขำอย่างไร เราก็คงไม่ลงไปนอนหัวเราะจนตัวงอ, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ภาพยนตร์ที่ดูแล้วรู้สึกขบขัน, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละครขบขัน[n.] (lakhøn khopkhan) EN: comedy   FR: comédie [f]
ละครร้อง[n. exp.] (lakhøn røng) EN: musical comedy   FR: comédie musicale [f]
ภาพยนตร์ตลก[n. exp.] (phāpphayon talok) EN: comedy film   FR: comédie [f]
ตลกคาเฟ่[n. exp.] (talok khāfē) EN: slapstick ; low comedy   FR: grosse farce [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMEDY    K AA1 M AH0 D IY0
COMEDY'S    K AA1 M AH0 D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comedy    (n) (k o1 m @ d ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Komödie {f} | Komödien {pl}comedy | comedies [Add to Longdo]
Kriminalkomödie {f}comedy thriller [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お笑い芸人[おわらいげいにん, owaraigeinin] (n) comedian (esp. of traditional Japanese comedy) [Add to Longdo]
エロコメディ[, erokomedei] (n) erotic comedy [Add to Longdo]
コメディー(P);コメディ[, komedei-(P); komedei] (n) comedy; (P) [Add to Longdo]
コメディーリリーフ[, komedei-riri-fu] (n) comedy relief [Add to Longdo]
トラジコメディー[, torajikomedei-] (n) tragi-comedy [Add to Longdo]
ドタバタ喜劇;どたばた喜劇[ドタバタきげき(ドタバタ喜劇);どたばたきげき(どたばた喜劇), dotabata kigeki ( dotabata kigeki ); dotabatakigeki ( dotabata kigeki )] (n) slapstick comedy [Add to Longdo]
ナンセンスコメディー[, nansensukomedei-] (n) nonsense comedy [Add to Longdo]
ブラックコメディー[, burakkukomedei-] (n) black comedy [Add to Longdo]
ブラックジョーク[, burakkujo-ku] (n) black joke; black comedy; morbid humor [Add to Longdo]
ホームコメディ;ホームコメディー[, ho-mukomedei ; ho-mukomedei-] (n) home comedy; situation comedy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喜剧[xǐ jù, ㄒㄧˇ ㄐㄩˋ, / ] comedy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comedy \Com"e*dy\, n.; pl. {Comedies}. [F. com['e]die, L.
   comoedia, fr. Gr. ?; ? a jovial festivity with music and
   dancing, a festal procession, an ode sung at this procession
   (perh. akin to ? village, E. home) + ? to sing; for comedy
   was originally of a lyric character. See {Home}, and {Ode}.]
   A dramatic composition, or representation of a bright and
   amusing character, based upon the foibles of individuals, the
   manners of society, or the ludicrous events or accidents of
   life; a play in which mirth predominates and the termination
   of the plot is happy; -- opposed to {tragedy}.
   [1913 Webster]
 
      With all the vivacity of comedy.     --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      Are come to play a pleasant comedy.   --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drama \Dra"ma\ (dr[aum]"m[.a] or dr[=a]"m[.a]; 277), n. [L.
   drama, Gr. dra^ma, fr. dra^n to do, act; cf. Lith. daryti.]
   1. A composition, in prose or poetry, accommodated to action,
    and intended to exhibit a picture of human life, or to
    depict a series of grave or humorous actions of more than
    ordinary interest, tending toward some striking result. It
    is commonly designed to be spoken and represented by
    actors on the stage.
    [1913 Webster]
 
       A divine pastoral drama in the Song of Solomon.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A series of real events invested with a dramatic unity and
    interest. "The drama of war." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
       Westward the course of empire takes its way;
       The four first acts already past,
       A fifth shall close the drama with the day;
       Time's noblest offspring is the last. --Berkeley.
    [1913 Webster]
 
       The drama and contrivances of God's providence.
                          --Sharp.
    [1913 Webster]
 
   3. Dramatic composition and the literature pertaining to or
    illustrating it; dramatic literature.
    [1913 Webster]
 
   Note: The principal species of the drama are {tragedy} and
      {comedy}; inferior species are {tragi-comedy},
      {melodrama}, {operas}, {burlettas}, and {farces}.
      [1913 Webster]
 
   {The romantic drama}, the kind of drama whose aim is to
    present a tale or history in scenes, and whose plays (like
    those of Shakespeare, Marlowe, and others) are stories
    told in dialogue by actors on the stage. --J. A. Symonds.
    Dramatic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comedy
   n 1: light and humorous drama with a happy ending [ant:
      {tragedy}]
   2: a comic incident or series of incidents [syn: {drollery},
     {clowning}, {comedy}, {funniness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top