ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concomitant

K AA2 N K AA1 M AH0 T AH0 N T   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concomitant-, *concomitant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concomitant[ADJ] ที่เกิดขึ้นด้วยกัน, Syn. accompanying, coactive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concomitant(คอนคอม'มิเทินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน,ซึ่งเป็นคู่กัน. n. สิ่งที่มาพร้อมกัน,คุณลักษณะที่เกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. concurrent)

English-Thai: Nontri Dictionary
concomitant(adj) คู่กัน,มาพร้อมกัน,ไปด้วยกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน
concomitant(n) สิ่งที่เกิดพร้อมกัน,สิ่งที่ไปด้วยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concomitant๑. -ดำเนินร่วม๒. (จักษุ.) -กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concomitant strabismus; strabismus, comitant; strabismus, muscular; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concomitant symptomอาการเกิดร่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It couldn'tjust be that he had a breakdown with a concomitant memory lapse?นั่นอาจไม่ใช่เพราะ เกิดการวูบ พร้อมกับสูญเสียความจำบางส่วน หรือไม่ ? Squeeze (1993)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONCOMITANT K AA2 N K AA1 M AH0 T AH0 N T
CONCOMITANT K AA2 N K AH0 M IH1 T AH0 N T
CONCOMITANTLY K AA2 N K AA1 M AH0 T AH0 N T L IY0
CONCOMITANTLY K AA2 N K AH0 M IH1 T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concomitant (n) kˈənkˈɒmɪtənt (k @1 n k o1 m i t @ n t)
concomitants (n) kˈənkˈɒmɪtənts (k @1 n k o1 m i t @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begleiterscheinung {f}concomitant phenomenon; concomitant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
付随;附随[ふずい, fuzui] (n,vs) incident to; attaching to; annexed to; concomitant; attending [Add to Longdo]
付随現象[ふずいげんしょう, fuzuigenshou] (n) side effect; concomitant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concomitant \Con*com"i*tant\, a. [F., fr. L. con- + comitari to
   accompany, comes companion. See {Count} a nobleman.]
   Accompanying; conjoined; attending.
   [1913 Webster]
 
      It has pleased our wise Creator to annex to several
      objects, as also to several of our thoughts, a
      concomitant pleasure.          --Locke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concomitant \Con*com"i*tant\, n.
   One who, or that which, accompanies, or is collaterally
   connected with another; a companion; an associate; an
   accompaniment.
   [1913 Webster]
 
      Reproach is a concomitant to greatness. --Addison.
   [1913 Webster]
 
      The other concomitant of ingratitude is
      hardheartedness.             --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concomitant
   adj 1: following or accompanying as a consequence; "an excessive
       growth of bureaucracy, with attendant problems"; "snags
       incidental to the changeover in management"; "attendant
       circumstances"; "the period of tension and consequent
       need for military preparedness"; "the ensuant response to
       his appeal"; "the resultant savings were considerable"
       [syn: {attendant}, {consequent}, {accompanying},
       {concomitant}, {incidental}, {ensuant}, {resultant},
       {sequent}]
   n 1: an event or situation that happens at the same time as or
      in connection with another [syn: {accompaniment},
      {concomitant}, {attendant}, {co-occurrence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top