Search result for

*dwindle*

   
Languages
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dwindle, -dwindle-
Some results are hidden.
configure
Dictionaries languages


Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dwindle(vi) หดตัว, Syn. diminish, shrink, thin, Ant. enlarge, increase
dwindle to(phrv) ค่อยๆลดลงจนหมด, See also: ค่อยๆ ลดลงจนหมด
dwindle away(phrv) ลดลงไปทีละน้อย, See also: ค่อยๆ น้อยลง
dwindle down(phrv) ลดลงไปทีละน้อย, See also: ค่อยๆ น้อยลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dwindle(ควิน'เดิล) { dwindled, dwindling, dwindles } vi. เล็กลง, หด, ลดน้อยลง, ทรุดโทรม, เสื่อมโทรม, สูญเสีย. vt. ทำให้เล็กลง, ทำให้หกลง, Syn. decrease, diminish, fade

English-Thai: Nontri Dictionary
dwindle(vi) ถดถอย, เล็กลง, หด, ทรุดโทรม, เสื่อมโทรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With blood supplies continuing to dwindle, private investors are pulling their human stock from the Bromley Marks Harvesting Facility.การลดลงของเลือดที่เพิ่มขึ้น บริษัทเอกชนได้ลดการใช้ปริมาณเลือดมนุษย์ลง บริษัท มอบลี่ มาร์ก Daybreakers (2009)
Their numbers dwindle.ตัวเลขของพวกเขาลดน้อยลง Empty Hands (2012)
Across America, police are reporting a 50% spike in vampire attacks, a number sure to increase as reserves of Tru Blood continue to dwindle.ตำรวจทั่วทั้งอเมริกาได้รายงานว่า 50%อาชญากรรมช่วงนี้ มีสาเหตุมาจากแวมไพร์จู่โจม มีท่าที จะเกิดเหตุขึ้นเรื่อยๆ Gone, Gone, Gone (2012)
Over the years, those numbers dwindled.ปีแล้วปีเล่า ตัวเลขเหล่านั้นลดลง Bitchcraft (2013)
If the Arctic ice continues to dwindle due to global warming, the polar bears may go extinct.ถ้าน้ำแข็งอาร์กติกยังคงหดตัว เนื่องจากภาวะโลกร้อนหมี ขั้วโลกอาจสูญพันธุ์ไป Some of the Things That Molecules Do (2014)
The values of all those belts have dwindled, making an undefeated record, that purest proof of dominance, more important than ever.คุณค่าของเข็มขัดเหล่านั้นลดลงไปมาก ทำให้สถิติไร้พ่ายซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ ที่ชัดเจนสุด ยิ่งสำคัญขึ้นไปใหญ่ CounterPunch (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาลง(v) diminish, See also: dwindle, subside, lessen, moderate, abate, Syn. เบาลง, เบาบาง, บรรเทา, Example: ที่โรงอาหารตอนบ่ายคนคงซาลงกว่าตอนเที่ยง, Thai Definition: ลดน้อยถอยลงกว่าที่เป็นอยู่, บรรเทาเบาลงกว่าที่เป็นอยู่
เบาบาง(v) lessen, See also: decrease, dwindle, Syn. น้อยลง, บางเบา, Ant. ทวี, Example: เหตุการณ์ความขัดแย้งกันในบริษัทเริ่มเบาบางมากขึ้น
บางตา(v) thin out, See also: dwindle, fade (in amount), decline (in number), Syn. น้อย, จำนวนน้อย, Ant. หนาตา, Example: วันธรรมดาผู้คนจะบางตากว่าวันเสาร์-อาทิตย์, Thai Definition: เห็นเป็นระยะห่างๆ กัน หรือหนาแน่นน้อยกว่าที่ควรเป็น
บางเบา(v) decrease, See also: drain away, dwindle, lessen, subside, diminish, Syn. เบาบาง, Example: ปัญหาของสังคมมนุษย์จะแก้ไขให้บางเบาได้ก็น่าจะด้วยความพยายามของมนุษย์, Thai Definition: น้อยลง, ทุเลาลง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DWINDLE
DWINDLED
DWINDLES

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dwindle
dwindled
dwindles

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschwundendwindled [Add to Longdo]
schwand; zergangendwindled [Add to Longdo]
schwinden; zergehen | schwindendto dwindle | dwindling [Add to Longdo]
schwindetdwindles [Add to Longdo]
schwindet; zergehtdwindles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
先細り[さきぼそり, sakibosori] (n, vs) dwindle; tapering off (away) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwindle \Dwin"dle\, v. i. [imp. & p. p. {Dwindled}; p. pr. & vb.
   n. {Dwindling}.] [From OE. dwinen to languish, waste away,
   AS. dw[imac]nan; akin to LG. dwinen, D. dwijnen to vanish,
   Icel. dv[imac]na to cease, dwindle, Sw. tvina; of uncertain
   origin. The suffix -le, preceded by d excrescent after n, is
   added to the root with a diminutive force.]
   To diminish; to become less; to shrink; to waste or consume
   away; to become degenerate; to fall away.
   [1913 Webster]
 
      Weary sennights nine times nine
      Shall he dwindle, peak and pine.     --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Religious societies, though begun with excellent
      intentions,
      are said to have dwindled into factious clubs. --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwindle \Dwin"dle\, v. t.
   1. To make less; to bring low.
    [1913 Webster]
 
       Our drooping days are dwindled down to naught.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. To break; to disperse. [R.] --Clarendon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dwindle \Dwin"dle\, n.
   The process of dwindling; dwindlement; decline; degeneracy.
   [R.] --Johnson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dwindle
   v 1: become smaller or lose substance; "Her savings dwindled
      down" [syn: {dwindle}, {dwindle away}, {dwindle down}]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top