Search result for

vis

(177 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vis-, *vis*, vi
English-Thai: Longdo Dictionary
vise(n) คีมคีบหรือปากกาจับชิ้นงาน
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
greatest common divisor(n) หารร่วมมาก (ห.ร.ม.), S. GCD
collectivism(n) ความรู้สึกผูกพันกับกลุ่ม เช่น Collectivism is an answer to the first question. It says value to the collective, whether that's society, your tribe, your family, your nation and your race.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Vis.[ABBR] คำย่อของ Viscount และ Viscountess
visa[N] วีซ่า, See also: เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
visa[VT] ประทับตราบนหนังสือเดินทาง
vise[N] เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้หนีบจับวัตถุให้แน่น, Syn. vice
vise[VI] หนีบจับ
visit[VT] มาเยี่ยม, See also: แวะเยี่ยม, มาเยือน, มาเยี่ยม, ไปเยี่ยม, Syn. call on, look up
visit[VI] มาเยี่ยม, See also: เยี่ยมเยียน, เยือน, Syn. go over, come over
visit[N] การไปเยี่ยม, See also: การไปมาหาสู่, Syn. visitation
visor[N] กะบังหน้าของหมวก, Syn. vizor, eyeshade
visor[N] ที่บังแสงอาทิตย์หน้าที่นั่งรถยนต์, See also: แผ่นกันแดด, Syn. vizor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vis(วิส) n.,L.กำลัง,แรง,กำลังวังชา pl. vires -S .vigour
vis-?, See also: vis (วี'ซะ วี') adv.,adj. เผชิญหน้า. prep. สัมพันธ์กัน,เปรียบเทียบกับ,เผชิญหน้ากับ,ต่อต้าน. n. ผู้ที่เผชิญหน้ากับผู้อื่น,ผู้ที่อยู่ตรงข้ามกัน,รถม้าที่มีที่นั่งที่หันเข้าหากัน
visa(วี'ซะ) n. วีซ่า,เอกสารอนุมัติที่ประทับตราบนหนังสือเดินทาง (passport) สำหรับบุคคลประเทศหนึ่งไปยังหรือผ่านอีกประเทศหนึ่ง. vt. ประทับตราดังกล่าว,ให้เอกสารดังกล่าว
visage(วิซ'ซิจฺ) n. ใบหน้า (โดยเฉพาะของมนุษย์หน้า,ลักษณะ,สิ่งที่ปรากฎให้เห็น., See also: visaged adj. -S.appearance,aspect
viscera(วิส'เซอ) n.,pl. อวัยวะภายใน,อวัยวะในโพรงของร่างกาย (โดยเฉพาะในช่องท้อง) ,ลำไส้เล็ก,ไส้พุง
visceral(วิส'เซอเริล) adj. เกี่ยวกับหรือมีผลต่ออวัยวะภายใน,เป็นสัญชาตญาณ.
viscid(วิส'ซิด) adj. เหนียว,หนืด., See also: viscidity n. viscidness n., Syn. viscous
viscoid(วิส'คอยดฺ) adj. ค่อนข้างเหนียว,ค่อนข้างหนืด., Syn. viscoidal
viscosity(วิสคอส'ซิที) n. ความเหนียว,ความหนืด,หน่วยวัดความหนืด
viscount(ไว'เคานทฺ) n. ขุนนางที่มีอันดับต่ำกว่าท่านearlแต่สูงกว่าท่านbaron,รองท่านearl,รองท่านcount,นายอำเภอ

English-Thai: Nontri Dictionary
visa(n) การตรวจประทับตรา,วีซ่า
visa(vt) ตรวจประทับตรา
visage(n) หน้าตา,ใบหน้า
viscera(n) อวัยวะภายใน
viscid(adj) เหนียว,หนืด,ข้น
viscous(adj) หนืด,เหนียว,ข้น
vise(n) การตรวจประทับตรา
vise(n) เครื่องกลึง,เครื่องหนีบ,คีมจับ
visibility(n) การมองเห็นได้,ทัศนวิสัย
visible(adj) มองเห็นได้,ชัดเจน,ชัดแจ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vis majorเหตุสุดวิสัย มีความหมายเหมือนกับ force majeure [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vis major (L.)เหตุสุดวิสัย [ดู act of God, cas fortuit, casus fortuitus และ force majeure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
visaตรวจลงตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
visaการตรวจลงตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
visaการตรวจลงตรา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
viscera (พหู.); viscus (เอก.)อวัยวะ(ภายใน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visceral-อวัยวะ(ภายใน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visceral nerve; nerve, autonomicประสาทอวัยวะ(ภายใน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visceral pericardium; epicardium; pericardium, cardiacเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
visceral peritoneumเยื่อบุช่องท้องส่วนหุ้มอวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vis major (Civil law)เหตุสุดวิสัย (กฎหมายแพ่ง) [TU Subject Heading]
visaการตรวจลงตรา " การประทับตราหรือข้อความในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างด้าวโดยเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อแสดงว่า ผู้เดินทางได้รับอนุญาตให้เข้ามาพำนัก เดินทางผ่าน และเดินทางออกจากราชอาณาจักร - courtesy visa การตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี การตรวจลงตราประเภทนี้จำกัดเฉพาะคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว ซึ่ง (1) ปฏิบัติหน้าที่เพื่อการอื่นนอกเหนือจากการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต กงสุล หรือราชการ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ หรือหนังสือเดินทางสหประชาชาติที่เทียบเท่าหนังสือเดินทางทูต หรือหนังสือ เดินทางราชการ) และ (2) เข้ามาในฐานะเป็นพระราชอาคันตุกะ ราชอาคันตุกะ แขกของรัฐบาล หรือหน่วยของรัฐ (สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา) - diplomatic visa การตรวจลงตราประเภททูต - immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร - non-immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว - non-quota immigrant visa การตรวจลงตราประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี การตรวจลงตราประเภทนี้จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ 1 ปี - official visa การตรวจลงตราประเภทราชการ - re-entry visa การตรวจลงตราประเภทให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีก - tourist visa การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว - transit visa การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร - visa on arrival การตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง " [การทูต]
Visaการตรวจลงตรา กล่าวคือ เป็นเครื่องหมายแสดงการรับรองที่ประทับอยู่ในหนังสือเดินทางว่า หนังสือเดินทางฉบับนั้นได้รับการตรวจตราแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหนังสือดังกล่าวยื่นขอเดินทางเข้าไปในประเทศที่ให้การตรวจลง ตรา และทุกอย่างถูกต้องจึงให้ผู้นั้นเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวได้อนุสัญญากรุง เวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางกงสุลได้บัญญัติไว้ในข้อ 5 ของวรรค D ว่า หน้าที่ทางกงสุลข้อหนึ่งคือ ?ออกหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางให้แก่คนชาติของรัฐผู้ส่ง และตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือออกเอกสารที่เหมาะสมให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางไปยังรัฐผู้ส่ง?พึง เข้าใจว่า แม้หนังสือเดินทางจะได้รับการตรวจลงตราแล้วก็ตาม ก็มิได้เป็นการประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า ผู้ถือหนังสือนั้นจะได้รับการยินยอมให้เดินทางเข้าไปในรัฐที่ให้การตรวจลง ตรา คือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในรัฐนั้นอาจห้ามมิให้เข้าประเทศได้ ทั้ง ๆ ที่ได้รับการตรวจตราแล้วก็ตาม แต่การกระทำเช่นนี้เป็นกรณีที่เกิดขึ้นน้อยมากการตรวจลงตราหรือวีซ่านั้น แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ1) การตรวจลงตราทางการทูต ซึ่งออกให้แก่บุคคลในคณะทูตและกงสุล รวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของต่างประเทศ2) การตรวจลงตราทางราชการ ออกให้แก่ข้าราชการที่ไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) ซึ่งจะเดินทางไปธุระราชการ และ3) การตรวจลงตราธรรมดา ออกให้แก่บุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่รวมอยู่ในประเภทที่ 1) และ 2) มีหลายประเทศได้ให้การตรวจลงตราชั่วคราว การตรวจลงตราสำหรับลูกเรือเดินทะเล การตรวจลงตราสำหรับพ่อค้าต่างประเทศ การตรวจลงตราสำหรับนักศึกษา และการตรวจลงตราสำหรับผู้อพยพลี้ภัย เป็นต้น [การทูต]
Visa Waiver Agreementความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา [การทูต]
Visakabucha Dayวันวิสาขบูชา [TU Subject Heading]
Visasวีซา [TU Subject Heading]
Viscoelasticityสมบัติหยุ่นหนืด คือ พฤติกรรมการตอบสนองต่อความเค้นที่กระทำของวัสดุ เช่น พลาสติก ยาง เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะแสดงสมบัติของแข็งที่ยืดหยุ่น (elastic) และของเหลวหนืด (viscous) โดยที่สมบัติทางด้านการเปลี่ยนแปลงรูปร่างดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับเวลา อุณหภูมิ ความเค้น (stress) และอัตราความเครียด (strain rate) [เทคโนโลยียาง]
viscose rayonวิสคอสเรยอง, เส้นใยสังเคราะห์ที่ได้จากการนำเซลลูโลสมาทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดซัลไฟด์  แล้วนำไปอัดผ่านรูเล็ก ๆ เป็นเส้นลงไปในสารละลายเบสอ่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
viscosimeterviscosimeter, เครื่องวัดความหนืด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Viscosityความหนืด
หน่วยวัดความต้านทานภายในของการไหลของของเหลวหรือก๊าซ ความหนืดจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
visionary (adj) ช่างคิด
visionary[วิเชินน่ารี่] (n ) คนที่มีหัวคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถจินตนการอย่างมีเหตุผลได้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นหรือสามารถเป็นไปได้ในอนาคต มีความหมายเชิงบวก ตัวอย่างประโยคเช่น This company needs a visionary who can make it profitable.
visual field[ban4 shi4 ye3] ความกว้างของสายตา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A vision of what?นิมิตอะไร? We All Fall Down (2012)
Or, uh, visa versa.อาจจะถูกต้องในเวลาที่ผิด หรือเอ่อในทางกลับกัน Pinocchio (1940)
It had an old paper and different hangings. It was never used much except for occasional visitors.มีวอลเปเปอร์เก่าเเละผ้าม่านต่างออกไป ห้องนี้ไม่ค่อยได้ใช้นอกจากไว้รับเเขก Rebecca (1940)
Oh, and by the way, it would be very decent of you if you didn't mention this little visit to your revered husband.อ้อ อีกอย่าง... คงจะเป็นการดีถ้าคุณจะไม่เอ่ยถึง การพบกันครั้งนี้ให้สามีคุณฟัง Rebecca (1940)
Mrs. Danvers, I intend to say nothing to Mr. De Winter about Mr. Favell's visit.คุณนายแดนเวอร์สคะ ฉันจะไม่เล่าให้ คุณเดอ วินเทอร์ฟังเรื่องที่คุณฟาเวลแวะมา Rebecca (1940)
I'll make it the most famous showplace in England, if you like, and people will visit us and envy us, and say we're the luckiest, happiest couple in the country."ฉันจะทําให้มันเป็นการแสดง ที่โด่งดังที่สุดในอังกฤษถ้าคุณต้องการ" "แล้วผู้คนก็จะแห่มาดูเรา อิจฉาเรา และบอกว่าเรา เป็นคู่ที่โชคดีและมีความสุขที่สุดในประเทศ" Rebecca (1940)
Favell used to visit her here in this cottage.ฟาเวลเคยมาเยี่ยมหล่อนที่กระท่อมนี่ Rebecca (1940)
I want you to tell me if you can, if anyone of that name paid you a visit on that date?ผมอยากให้คุณบอกผมว่ามีใครที่มีชื่อนี้ มาพบคุณมั้ยในวันนั้น Rebecca (1940)
I take it the official nature of this visit makes it necessary for me to...ในเมื่อนี่เป็นการพบปะอย่างเป็นทางการ ผมก็คงจําเป็นต้อง-- Rebecca (1940)
The only visitor to the blocks now is the camera.สิ่งเดียวที่มาเยี่ยมเยือนในขณะนี้ ก็มีแต่เพียงกล้องถ่ายทำนี้เท่านั้น Night and Fog (1956)
Himmler pays a visit.เฮนด์ริช ฮิมม์เลอร์ ได้มาเยี่ยมแคมป์ Night and Fog (1956)
Word's around you had a visitor and Baker knows it.มีคนบอกว่านายไปเยี่ยม... และเบเกอร์ก็รู้ด้วย The Good, the Bad and the Ugly (1966)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
visA company of tourists visited our town.
visWe would like to visit Nikko during this summer vacation.
visHave you ever visited a foreign country?
visThank you for taking the time out to pay a visit to our company.
visI visited him only to find him absent.
visHow often did you visit Kyoto?
visWhoo! I'm feeling that sake. I'm getting blurred vision and it's hard to walk.
visPlease visit as soon as you get into town.
visI'll have visited Canada twice if I go there again.
visThis school was recommended to me by someone I asked to help me with the visa application process.
visNumerous stars were visible in the sky.
visIt happened that he was out when I visited him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัณญาณภาพ[N] visual signal
เก้าอี้รับแขก[N] visitor's chair
วิสัยทัศน์[N] vision, Example: หากได้พบเห็นประสบการณ์ใหม่อาจทำให้เราเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์มากขึ้น, Thai definition: ความฉลาดที่จะมองเห็นความจริงของสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โลกทัศน์[N] vision, Syn. วิสัยทัศน์, ความคิดเห็น
สมุดเยี่ยม[N] visiting book, Count unit: เล่ม
สู่[V] visit, See also: call on, drop in on, stop by, look someone up, Example: ฉันก็ไปหาไปสู่ยายกับตาอยู่เรื่อยๆ, Thai definition: ไปเยี่ยม
เยี่ยมเยียน[V] visit, See also: call upon, Syn. เยือน, เยี่ยมเยือน, เยี่ยม, Example: คณะของกรุงเทพมหานครออกเดินทางไปตรวจสภาพและเยี่ยมเยียนประชาชนเกือบทุก 2-3 วัน, Thai definition: ไปมาหาสู่กันเพื่อถามข่าวคราวหรือสารทุกข์สุกดิบ
ไปมาหาสู่[V] visit, See also: meet, Example: ครอบครัวผมกับเขาไปมาหาสู่กันเสมอ, Thai definition: ไปหากันและกัน
วีซ่า[N] visa, Example: ภาพคนไทยที่เข้าแถวยาวเหยียดแต่เช้ามืดเพื่อขอวีซ่าเข้าอเมริกา เป็นการสะท้อนสังคมไทยสมัยนั้นได้ดี, Thai definition: บันทึกที่เป็นหลักฐานว่าหนังสือเดินทางนั้นได้ทำถูกต้องแล้วและมีการประทับตรา, Notes: (อังกฤษ)
สมุดเยี่ยม[N] visitor's book, Example: เมื่อพระองค์จะเสด็จกลับ เจ้าของภัตตาคารทูลขอพระราชทานลายพระหัตถ์ลงในสมุดเยี่ยม, Count unit: เล่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารรองรัง[n. exp.] (āhān røngrang) EN: provisions   
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpreuksā) EN: adviser ; counsellor   FR: conseiller [m]
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อันจะก่อให้เกิดความแตกแยก[adj.] (an ja køhaikoēt khwām taēkyaēk) EN: divisive   
อวตาร[X] (awatān) EN: incarnation of Vishnu ; Vishnu ; Rama ; Ramachandra   
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งออกเป็น [v. exp.] (baeng øk pen) FR: se diviser en
แบ่งแยกไม่ได้[adj.] (baengyaēk mai dāi ) EN: indivisible   FR: indivisible
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VIS    V IH1 S
VISA    V IY1 Z AH0
VISX    V IH1 S EH2 K S
VISE    V AY1 S
VISCO    V IY1 S K OW0
VISOR    V IH1 Z ER0
VISTA    V IH1 S T AH0
VISAS    V IY1 Z AH0 Z
VISOR    V AY1 Z ER0
VISIT    V IH1 Z AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
visa    (v) (v ii1 z @)
visas    (v) (v ii1 z @ z)
visit    (v) (v i1 z i t)
visor    (n) (v ai1 z @ r)
vista    (n) (v i1 s t @)
visaed    (v) (v ii1 z @ d)
visage    (n) (v i1 z i jh)
viscid    (j) (v i1 s i d)
vision    (n) (v i1 zh n)
visits    (v) (v i1 z i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
眼光[yǎn guāng, ㄧㄢˇ ㄍㄨㄤ, ] vision, #4,732 [Add to Longdo]
视力[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, / ] vision; eyesight, #6,840 [Add to Longdo]
[zàng, ㄗㄤˋ, / ] viscera; (anatomy) organ, #7,432 [Add to Longdo]
签证[qiān zhèng, ㄑㄧㄢ ㄓㄥˋ, / ] visa; certificate; to certify, #8,318 [Add to Longdo]
[bīn, ㄅㄧㄣ, / ] visitor; guest, #10,397 [Add to Longdo]
客队[kè duì, ㄎㄜˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] visiting team (at sports event); visiting side, #14,904 [Add to Longdo]
有形[yǒu xíng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄥˊ, ] visible (assets); tangible, #15,470 [Add to Longdo]
出访[chū fǎng, ㄔㄨ ㄈㄤˇ, 访 / ] visit a foreign country, #15,997 [Add to Longdo]
能见度[néng jiàn dù, ㄋㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨˋ, / ] visibility, #16,036 [Add to Longdo]
看得见[kàn dé jiàn, ㄎㄢˋ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] visible, #16,130 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktivist(n) |der, pl. Aktivisten| นักเคลื่อนไหว, See also: die Aktivistin

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vis-a-vis; vis-à-vis {adv}ในทางกลับกัน
See also: S. opposite,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Visage {f}mug [Add to Longdo]
Visavis {n}; Gegenüber {n}; vis-à-visvis-à-vis; the opposite [Add to Longdo]
Visier {n} (am Helm) | mit offenem Visier kämpfen [übtr.]visor | to fight out in the open [Add to Longdo]
Visier {n}backsight; gun sight [Add to Longdo]
Visierlinie {f} (an der Waffe)sight line [Add to Longdo]
Vision {f} | Visionen {pl}vision | visions [Add to Longdo]
Visionär {m} | Visionäre {pl}visionary | visionaries [Add to Longdo]
Visitation {f}visitation [Add to Longdo]
Visite {f} (veraltet für Besuch)visit [Add to Longdo]
Visitenkarte {f} | Visitenkarten {pl}card; visiting card; business card; calling card [Am.] | visiting cards [Add to Longdo]
Viskosimeter {n}viscometer [Add to Longdo]
Viskosität {f}; Zähigkeit {f} | kinematische Viskositätviscosity | kinematic viscosity [Add to Longdo]
Visualisierung {f}visualization [Add to Longdo]
Visum {n} | Visa {pl}; Visen {pl}visa | visas [Add to Longdo]
vis-a-vis; vis-à-vis {adv}opposite; vis-a-vis; vis-à-vis [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
ACRS[エーシーアールエス, e-shi-a-ruesu] (n) Advisory Committee on Reactor Safeguards; ACRS [Add to Longdo]
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
VISAカード[ビザカード, bizaka-do] (n) Visa (credit) card [Add to Longdo]
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いらしてください[, irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television [Add to Longdo]
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コンピュータービジョン[こんぴゅーたーびじょん, konpyu-ta-bijon] computer-vision [Add to Longdo]
コンピュータビジョン[こんぴゅーたびじょん, konpyu-tabijon] computer-vision [Add to Longdo]
スーババイザ[すーばばいざ, su-babaiza] supervisor [Add to Longdo]
スーパバイザコール[すーぱばいざこーる, su-pabaizako-ru] supervisor call [Add to Longdo]
テレビ信号[テレビしんごう, terebi shingou] television signal [Add to Longdo]
テレビ電話[テレビでんわ, terebi denwa] visual telephone, screen-phone [Add to Longdo]
テレビ番組[テレビばんぐみ, terebi bangumi] television program [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
名刺[めいし, meishi] Visitenkarte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vis \Vis\, n.
   1. Force; power.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) Physical force.
    (b) Moral power.
      [1913 Webster]
 
   {Principle of vis viva} (Mech.), the principle that the
    difference between the aggregate work of the accelerating
    forces of a system and that of the retarding forces is
    equal to one half the vis viva accumulated or lost in the
    system while the work is being done.
 
   {Vis impressa} [L.] (Mech.), force exerted, as in moving a
    body, or changing the direction of its motion; impressed
    force.
 
   {Vis inertiae}. [L.]
    (a) The resistance of matter, as when a body at rest is
      set in motion, or a body in motion is brought to rest,
      or has its motion changed, either in direction or in
      velocity.
    (b) Inertness; inactivity.
 
   Note: Vis intertiae and inertia are not strictly synonymous.
      The former implies the resistance itself which is
      given, while the latter implies merely the property by
      which it is given.
 
   {Vis mortua} [L.] (Mech.), dead force; force doing no active
    work, but only producing pressure.
 
   {Vis vitae}, or {Vis vitalis} [L.] (Physiol.), vital force.
    
 
   {Vis viva} [L.] (Mech.), living force; the force of a body
    moving against resistance, or doing work, in distinction
    from vis mortua, or dead force; the kinetic energy of a
    moving body; the capacity of a moving body to do work by
    reason of its being in motion. See {Kinetic energy}, in
    the Note under {Energy}. The term vis viva is not usually
    understood to include that part of the kinetic energy of
    the body which is due to the vibrations of its molecules.
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 VIS
     Verlaessliche InformationsSysteme (GI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 VIS
     Virtual Instruction Set (Sun, CPU)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 VIS
     Visual Interactive Simulation
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 vis /vi/ 
  screw

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 vis
  force; strength; vigour

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 vis /vis/
  fish

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top