ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

innards

IH1 N ER0 D Z   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -innards-, *innards*, innard
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
innards[N] กลไกภายในเครื่องยนต์, See also: อุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์
innards[N] เครื่องใน (คำไม่เป็นทางการ), See also: อวัยวะภายใน, Syn. insides, entrails, guts, intestines, bowels

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So it's something about the texture of the innards mixed in with the suet that I just can't....มันเป็นอะไร ที่แบบว่า .. ..ทั้งใส้วัว ผสม กับ มันวัว ผม แค่ไม่... The Water Horse (2007)
I don't want to see the innards of the subway system.ไม่อยากจะเห็นกลไกของระบบรถไฟใต้ดินเลย New York, I Love You (2008)
Your innards are of no consequence to me. It's what you represent.ตัวตนของคุณไม่มีผลอะไรกับฉัน สิ่งที่คุณพูดต่างหาก The Ugly Truth (2009)
Aye. Poison from the innards of poisonous toads.ใช่ มันอาบพิษของคางคก Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
My innards are already super, super peaceful, so all I need to do is just get this thing going.ภายในจิตของข้าในตอนนี้มีความสงบอย่างยิ่ง สิ่งที่ข้าต้องทำในตอนนี้ ก็แค่ทำทุกสิ่งให้มันดำเนินไปในทางของมัน Kung Fu Panda 2 (2011)
They'll be swabbing the decks with your innards when we're done with you.เข้าไปได้เมือไรจะเอา TNT ยัดปากให้กิน The Adventures of Tintin (2011)
And then your innards become your outards.แล้วตับไตใส้พุงของแกก็จะออกมากองข้างนอก Ice Age: Continental Drift (2012)
You can't just open somebody up and draw a bow across their innards and expect to produce a sound.คุณไม่สามารถเพียงแค่ผ่าตัดใครบางคน และสีคันธนู มองข้ามอุปกรณ์ภายในเครื่องของพวกมัน และคาดหวังว่ามันจะเกิดเสียงขึ้นมา Fromage (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องใน[N] entrails, See also: innards, viscera, gut, internal organs, offal, insides, Example: พ่อตื่นตีสี่ไปซื้อเครื่องในหมูในตลาดมาทำลู่เป็นอาหารมื้อพิเศษ, Count unit: ชิ้น, Thai definition: อวัยวะภายในของสัตว์บางชนิด เช่น ตับ ไต ไส้ ของวัวและควายเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไส้[n.] (sai) EN: bowels ; intestines ; innards ; entrails   FR: boyau [m] ; intestin [m] ; entrailles [fpl]
ไส้ไก่[n.] (saikai) EN: chicken intestine ; chicken innards   

CMU English Pronouncing Dictionary
INNARDS IH1 N ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
innards (n) ˈɪnəʤ (i1 n @ jh)

Japanese-English: EDICT Dictionary
肝(P);胆(P)[きも(P);たん(胆), kimo (P); tan ( tan )] (n) (1) liver; innards; (2) courage; spirit; pluck; guts; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 innards \innards\ n.
   The internal organs of an animal collectively especially
   those in the abdominal cavity.
 
   Syn: viscera.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 innards
   n 1: internal organs collectively (especially those in the
      abdominal cavity); "`viscera' is the plural form of
      `viscus'" [syn: {viscera}, {entrails}, {innards}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top