ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

viscosity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -viscosity-, *viscosity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
viscosity(n) ความเหนียว, See also: ความหนืด, หน่วยวัดความหนืด, Syn. thickness, consistency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
viscosity(วิสคอส'ซิที) n. ความเหนียว, ความหนืด, หน่วยวัดความหนืด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
viscosityความหนืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
viscosityความหนืด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
viscosityความหนืด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
viscosity index (VI)ดรรชนีความหนืด (วีไอ) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
viscosity ratingค่าประเมินความหนืด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Viscosityความหนืด, Example: หน่วยวัดความต้านทานภายในของการไหลของของเหลวหรือก๊าซ ความหนืดจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Viscosityความหนืด [TU Subject Heading]
Viscosityความหนืด, Example: หน่วยวัดความต้านทานภายในของการไหลของของเหลว หรือแก๊ส ความหนืดจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Viscosityความต้านทานการไหลของวัสดุภายใต้ความเค้น หาได้จากความเค้นเฉือนหารด้วยอัตราการเฉือน (Shear stress/shear rate) [เทคโนโลยียาง]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
viscosity"Might be a bit stiff..." "Stiff?" "I mean the viscosity is too high."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหนืด(n) viscosity, Example: เวลาที่ใช้งานได้หลังจากเปิดเครื่องยังมากอยู่เพราะมีความหนืดในการหมุนแผ่นดิสก์ให้เร็วเป็นพันๆ รอบต่อนาที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหนืด[khwām neūt] (n) EN: viscosity  FR: viscosité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
viscosity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
viscosity

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粘性[nián xìng, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ,  ] viscosity #32,169 [Add to Longdo]
黏度[nián dù, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨˋ,  ] viscosity #55,273 [Add to Longdo]
黏性[nián xìng, ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ,  ] viscosity #66,815 [Add to Longdo]
粘度[nián dù, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨˋ,  ] viscosity [Add to Longdo]
黏稠度[nián chóu dù, ㄋㄧㄢˊ ㄔㄡˊ ㄉㄨˋ,   ] viscosity [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Viskosität { f }; Zähigkeit { f } | kinematische Viskositätviscosity | kinematic viscosity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とろみ[toromi] (n) { food } (See とろとろ・3, とろっと・1) thickness (e.g. of a sauce, oil, etc.); viscosity [Add to Longdo]
ポアズ[poazu] (n) poise (unit of dynamic viscosity) [Add to Longdo]
粘り[ねばり, nebari] (n) stickiness; viscosity; (P) [Add to Longdo]
粘性[ねんせい, nensei] (n, adj-no) viscosity [Add to Longdo]
粘性率[ねんせいりつ, nenseiritsu] (n) viscosity (coefficient); dynamic viscosity (coefficient) [Add to Longdo]
粘着性[ねんちゃくせい, nenchakusei] (n) adhesion; stickiness; viscosity [Add to Longdo]
粘着力[ねんちゃくりょく, nenchakuryoku] (n) adhesive power; viscosity [Add to Longdo]
粘度[ねんど, nendo] (n) viscosity [Add to Longdo]
薄力粉;箔力粉(iK)[はくりきこ, hakurikiko] (n) wheat flour of low viscosity; weak flour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Viscosity \Vis*cos"i*ty\, n. [Cf. F. viscosit['e], LL.
   viscositas.]
   1. The quality or state of being viscous.
    [1913 Webster]
 
   2. (Physics) A property possessed by a viscous fluid, being a
    resistance to the forces causing a fluid to flow, caused
    by interactions between the molecules of the fluid and
    between the fluid and the walls of the conduit through
    which it moves; also, a measure of such a property.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 viscosity
   n 1: resistance of a liquid to shear forces (and hence to flow)
      [syn: {viscosity}, {viscousness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top