Search result for

vide

(160 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vide-, *vide*
Possible hiragana form: う゛ぃで
English-Thai: Longdo Dictionary
evidence(n) หลักฐาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vide[VT] เห็น, See also: มอง
video[N] ภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ, Syn. film
video[N] ตลับเทปวิดีโอ, See also: วีดิโอ, Syn. recording
video[ADJ] เกี่ยวกับตลับเทปวิดีโอ
video[ADJ] เกี่ยวกับภาพหรือหนังในเทปวิดีโอ, See also: เกี่ยวกับโทรทัศน์
videlicet[ADV] กล่าวคือ, Syn. as follow
videodisk[N] แผ่นที่ใช้เก็บเสียงและภาพเคลื่อนไหวได้
videoplay[N] ละครโทรทัศน์, Syn. teleplay
videotape[N] แผ่นฟิล์มที่ใช้บันทึกภาพโทรทัศน์, See also: เทปวิดีโอ, Syn. magnetic tape, video, recording, tape recorder
videotape[VT] บันทึกภาพโทรทัศน์, See also: บันทึกวิดีโอ, Syn. record

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
videlicet(วิเดล'ลิซิท,วิเด'ลิเคท) adv. ดังมีนามต่อไปนี้,กล่าวคือ
video(วิด'ดีโอ) n. ภาพโทรทัศน์,โทรทัศน์. adj. เกี่ยวกับโทรทัศน์,เกี่ยวกับภาพโทรทัศน์
video adapterตัวปรับต่อภาพหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เช่น แสดงผลบนจอภาพได้มีความหมายเหมือน video card
video cardแผ่นวงจรภาพหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซี เพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพสามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เช่น แสดงผลบนจอภาพได้มีความหมายเหมือน video adapter
video diskจานวีดิทัศน์ (บางทีสะกดว่า videodisc) หมายถึง จานบันทึกที่เก็บได้ทั้งเสียงและภาพ สามารถดึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในจานมาแสดงบนจอภาพของคอมพิวเตอร์หรือจอโทรทัศน์ได้
video display terminalใช้ตัวย่อว่า VDT (อ่านว่า วีดีที) ซึ่งก็หมายถึงเครื่องปลายทาง ที่มีจอภาพ (monitor) และแผงแป้นอักขระ (keyboard) นั่นเอง
video graphics arrayขบวนปรับภาพแบบวีดิทัศน์ใช้ตัวย่อว่า VGA (อ่านว่า วีจีเอ) หมายถึง มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับจอภาพสี จอภาพชนิดนี้สามารถแสดงสีได้ถึง 256 สีในเวลาเดียวกัน พัฒนามาจากจอภาพรุ่นเก่า ที่เรียกว่า ซีจีเอ (CGA) และ อีจีเอ (EGA) จอวีจีเอนี้ให้ภาพที่คมชัดกว่า แสดงภาพได้แม่นตรงกว่า ความละเอียด (resolution) ของจอนั้นสามารถกำหนดได้สูงถึง 640 x 480 จุด (pixels) ในปัจจุบัน ยิ่งพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ คือกำหนดความคมชัดได้สูงถึง 1,024 x 768 จุด เรียกว่า SVGA หรือ super VGA นั่นเอง
video memoryหน่วยความจำภาพหมายถึง ส่วนหนึ่งของแรม (RAM) ที่ใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์กำลังแสดงผลอยู่บนจอภาพ ปกติ หน่วยความจำส่วนนี้ของพีซีจะใช้เนื้อที่กว่า 640 Kมีความหมายเหมือน video RAMดู RAM ประกอบ
video modeภาวะภาพหมายถึง ภาวะที่แสดงผลเป็นภาพ มาตรฐานที่กำหนดไว้สำหรับจำนวนสีที่ตัวปรับภาพใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันมีด้วยกันทั้งหมด 20 แบบ เรียงกันไปตั้งแต่ 0 - 19 ถ้าเป็นการแสดงผลเฉพาะตัวอักขระอย่างเดียว ก็จะใช้อีกภาวะหนึ่งต่างไปจากการแสดงผลเป็นภาพ นอกจากนั้น การแสดงผลเป็นภาพ ก็ยังแบ่งเป็น การแสดงสีเดียว แสดงหลายสี กับทั้งยังมีการแบ่งแยกในเรื่องของความคมชัด (resolution) ที่แตกต่างกันออกไปอีก
video ramแรมภาพใช้ตัวย่อว่า VRAM (อ่านว่า วีแรม) หมายถึง ส่วนหนึ่งของแรม (RAM) ที่ใช้เก็บภาพต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์สร้าง แสดงผลออกบนจอภาพได้มีความหมายเหมือน video memory ดู RAM ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
divide(vt) หาร,แบ่ง,แยก,จำแนก
dividend(n) ตัวตั้งหาร,เงินปันผล,ผลประโยชน์,ดอกเบี้ย
divider(n) ผู้แบ่ง,ตัวหาร,จำนวนหาร
evidence(n) หลักฐาน,ข้อแสดง,พยานหลักฐาน,พยานบุคคล
evidence(vt) เป็นหลักฐาน,ทำให้ชัดเจน,ทำให้ชัดแจ้ง,ปรากฏชัดเจน
evident(adj) แจ่มแจ้ง,แน่ชัด,เด่นชัด,ชัดเจน
improvidence(n) ความเลินเล่อ,ความสะเพร่า,ความประมาท
improvident(adj) เลินเล่อ,สะเพร่า,ไม่ระวัง,ประมาท
provide(vt) จัดหา,ทำให้,กำหนด,ตระเตรียม,ให้,บัญญัติ
provided(con) ถ้าหาก,หากว่า,ถ้า,โดยมีเงื่อนไขว่า,โดยมีข้อแม้ว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
videlicet (viz.) (L.)กล่าวคือ, เช่นว่า, เป็นต้นว่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video๑. วีดิทัศน์๒. -ภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video๑. วีดิทัศน์๒. -ภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video adapterตัวปรับภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video adapterตัวปรับภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video board; video graphic boardแผ่นวงจรภาพกราฟิกส์ [มีความหมายเหมือนกับ graphics adapter] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
video board; video graphics boardแผ่นวงจรภาพกราฟิกส์ [มีความหมายเหมือนกับ graphics adapter] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video bufferบัฟเฟอร์ภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video cardแผ่นวงจรภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video cardแผ่นวงจรภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Videoวีดิทัศน์, คำว่า วีดิทัศน์ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า video (อ่านว่า วิ-ดี-โอ). ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นผู้คิดคำนี้ขึ้น โดยเห็นว่า คำว่า “วีติ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “ความสนุกสนานรื่นเริง” มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า video ในภาษาอังกฤษ เมื่อเติมคำว่า “ทัศน์” ลงไปข้างท้าย ก็อาจจะแปลได้ว่า “เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง” คำนี้มักจะเขียนตามคำอ่าน ซึ่งพบว่ามีการใช้สระผิด เช่น เขียนว่า วิดีทัศน์ หรือ วีดิโอ คำที่ถูกต้องคือ วีดิทัศน์ (ว สระอี ด สระ อิ ..) และ วิดีโอ (ว สระอิ ด สระอี ...) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Videoวีดิทัศน์,

คำนี้มักจะเขียนตามคำอ่าน ซึ่งพบว่ามีการใช้สระผิด เช่น เขียนว่า วิดีทัศน์ หรือ วีดิโอ คำที่ถูกต้องคือ วีดิทัศน์ (ว สระอี ด สระ อิ ..) และ วิดีโอ (ว สระอิ ด สระอี ...)

คำว่า วีดิทัศน์ เป็นศัพท์บัญญัติตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า video (อ่านว่า วิ-ดี-โอ). ศาสตราจารย์ ดร. คุณบรรจบ พันธุเมธา เป็นผู้คิดคำนี้ขึ้น โดยเห็นว่า คำว่า “วีติ” ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “ความสนุกสนานรื่นเริง” มีเสียงใกล้เคียงกับคำว่า video ในภาษาอังกฤษ เมื่อเติมคำว่า “ทัศน์” ลงไปข้างท้าย ก็อาจจะแปลได้ว่า “เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง” [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]

Video artวีดิทัศน์ศิลป์ [TU Subject Heading]
Video cassetteวีดิทัศน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Video cassetteวีดิทัศน์

<b>Vide</b>o cassette

วีดิทัศน์ จัดเป็นทรัพยากรไม่ตีพิมพ์ ประเภทโสตทัศนวัสดุ คือ ทรัพยากรที่ผู้ใช้สามารถรับรู้ข้อมูล ความรู้ผ่านการดูและฟัง ด้วยภาพและเสียง ทั้งนี้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อช่วยในการอ่าน

การบันทึกข้อมูลภาพและเสียงในวีดิทัศน์ มีการบันทึกลงบนสารสังเคราะห์ที่เคลือบด้วยแม่เหล็กในรูปแบบม้วน ตลับ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบอนาล็อค (Analog) หรือ ระบบดิจิทัล (Digital) โดยสามารถลบแล้วบันทึก หรือบันทึกซ้ำได้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Video catalogsรายการวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
Video compressionการบีบอัดข้อมูลวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]
video conferenceประชุมทางวีดิทัศน์, การประชุมที่ผู้ที่ร่วมประชุมไม่ต้องอยู่ที่เดียวกัน โดยจะใช้เครือข่ายในการถ่ายทอดภาพและเสียง ซึ่งจะต้องมีอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพในรูปของกล้องและอุปกรณ์ถ่ายทอดเสียงเพื่อส่งออกไปยังอีกจุดหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Video display terminalsเครื่องรับส่งภาพปลายทาง [TU Subject Heading]
Video gameเกมวิดีโอ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I knew I should have set up the video camera.ฉันรู้ฉันยังไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายวิดีโอ Lucky Thirteen (2008)
Mmm-mmm. He's playing that car jacking video game.เล่นเกมวิดีโอเกมเกมปล้นชิงรถ Lucky Thirteen (2008)
It's worse than video games. I'm not changing my mind.มันไร้ค่ากว่าวิดีโอเกม\ เปลี่ยนใจฉันไม่ได้ Joy (2008)
I want videotape.ผมต้องการบันทึกวีดิโอ Emancipation (2008)
{\pos(194,215)}On a video game you stole from the pediatric ward?ในวิดิโอเกมส์ที่ขโมยมาจากแผนกกุมารแพทย์? Dying Changes Everything (2008)
You want to watch a grainy video and have an epiphany.คุณต้องการจะดูวิดีโอกระจอกให้มีฉากมหากาพย์หรือ Dying Changes Everything (2008)
But we're not talking about another videotape. It showed a bump.แต่เราไม่ได้พูดถึงวิดีโอเทปอันอื่นนี่ ที่มีรอยกระแทก Dying Changes Everything (2008)
Videl!บิเดล Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
What a relief- Now Videl won't yell at me-ว้าว! ค่อยยังชั่ว เท่านี้เราก็ไม่โดนบีเดลว่าแล้ว Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
You should see this as a lesson of humility from God, Papa- Videl-พระเจ้าท่านอาจจะให้นี่เป็นบทเรียนก็ได้นะคะคุณพ่อ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
New stories new videos new cluesเรื่องราวใหม่ๆ ภาพใหม่ๆ เงื่อนงำใหม่ๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
What happened to Joon-young Kim after his sex video incident?ใช่แล้ว คิม จุน ยอง อ่ะ เกิดอะไรขึ้นกับคลิ๊ปอื้อฉาวนั่นวะ Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
videKaraoke, TV games, videos and a fridge ... love hotels nowadays really have everything.
videI'd like to marry a girl who likes to play video games.
videWhenever you may call on him, you will find him playing the video game.
videHere is a new video for them to watch.
videI buy a videotape.
videThis video is boring.
videLet's play some video games to kill time.
videHe has a video.
videI watched a movie on video.
videThey amused themselves by playing a video game.
videWill you record this program on video for me?
videThe thrilling video game took all my attention.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วีดีโอ[N] video, See also: VDO, Syn. วีดิทัศน์
เครื่องเล่นวีดีโอเทป[N] video player
วีดิทัศน์[N] video, Syn. วีดีโอ, Example: หน่วยงานของรัฐควรจัดทำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
การประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง[N] video conference

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวกาศ[n.] (awakāt) EN: space ; outer space ; vacuum   FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งครึ่ง [v. exp.] (baeng khreung) EN: divide in two   FR: partager en deux
แบ่งกลุ่ม[v. exp.] (baeng klum) EN: divide ; divide into groups   FR: grouper
แบ่งมรดก[v. exp.] (baeng møradok) EN: divide an estate   
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks   FR: répartir le travail
แบ่งเงินปันผล[v. exp.] (baeng ngoenpanphon) EN: pay out a dividend ; distribute a dividend   
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   FR: répartir ; partager
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide   

CMU English Pronouncing Dictionary
VIDE    V AY1 D
VIDEO    V IH1 D IY0 OW0
VIDEOS    V IH1 D IY0 OW0 Z
VIDEO'S    V IH1 D IY0 OW0 Z
VIDEOTEX    V IH1 D IY0 OW0 T EH2 K S
VIDEOTRON    V IH1 D IY0 OW0 T R AA2 N
VIDEOTAPE    V IH1 D IY0 OW0 T EY1 P
VIDEODISK    V IH1 D IY0 OW0 D IH2 S K
VIDEOTEXT    V IH1 D IY0 OW0 T EH2 K S T
VIDEOGAME    V IH1 D IY0 OW0 G EY2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vide    (nil) (v ai1 d ii)
video    (n) (v i1 d i@ @)
videos    (n) (v i1 d i@ u z)
videlicet    (a) (v i1 d ii1 l i s e t)
videotape    (v) (v i1 d i@ u t ei p)
videotaped    (v) (v i1 d i@ u t ei p t)
videotapes    (v) (v i1 d i@ u t ei p s)
videotaping    (v) (v i1 d i@ u t ei p i ng)
videocassette    (n) - (v i1 d i ou - k a s e1 t)
videocassettes    (n) - (v i1 d i ou - k a s e1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Videorecorder {m}video recorder [Add to Longdo]
Videowand {f}video wall [Add to Longdo]
Video {n} | etw. auf Video aufnehmenvideo | to video sth.; to record sth. on video; to video-tape sth. [Add to Longdo]
Videoanlage {f}video equipment [Add to Longdo]
Videoaufzeichnung {f}; Videoaufnahme {f}video recording [Add to Longdo]
Videoband {n} | Videobänder {pl}videotape; video tape | videotapes [Add to Longdo]
Videoclip {m}video clip [Add to Longdo]
Videokamera {f}video camera [Add to Longdo]
Videokassette {f}video cassette [Add to Longdo]
Videokonferenz {f}video conference [Add to Longdo]
Videokonferenzschaltung {f}video conferencing [Add to Longdo]
Videomaterial {n}video footing [Add to Longdo]
Videoprojektor {m}; Datenprojektor {m}; Beamer {m}video projector [Add to Longdo]
Videoschirm {m}video screen [Add to Longdo]
Videosichtgerät {n}video display unit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AV[アダルトビデオ, adarutobideo] (n) porn video (from adult video) [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
PV[ピーブイ, pi-bui] (n) (1) (See プロモーションビデオ) promotional video; music video; (2) (See ページビュー) page view [Add to Longdo]
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动态影像[dòng tài yǐng xiàng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ˇ ㄒㄧㄤˋ, / ] video [Add to Longdo]
影像会议[yǐng xiàng huì yì, ˇ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] video conference [Add to Longdo]
视频[shì pín, ㄕˋ ㄆㄧㄣˊ, / ] video [Add to Longdo]
视频节目[shì pín jié mù, ㄕˋ ㄆㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˊ ㄇㄨˋ, / ] video program [Add to Longdo]
视频点播[shì pín diǎn bō, ㄕˋ ㄆㄧㄣˊ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄛ, / ] video on demand [Add to Longdo]
录像[lù xiàng, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] video tape; video recording [Add to Longdo]
录像带[lù xiàng dài, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄞˋ, / ] video cassette [Add to Longdo]
录像机[lù xiàng jī, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧ, / ] video recorder; VCR [Add to Longdo]
录影带[lù yǐng dài, ㄌㄨˋ ˇ ㄉㄞˋ, / ] videotape (Taiwan usage) [Add to Longdo]
录影机[lù yǐng jī, ㄌㄨˋ ˇ ㄐㄧ, / ] videocassette recorder (in Taiwan) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ割算器[アナログわりざんき, anarogu warizanki] analog divider [Add to Longdo]
アナログ除算器[アナログじょざんき, anarogu jozanki] analog divider [Add to Longdo]
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider [Add to Longdo]
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダ[こんてんつぷろばいだ, kontentsupurobaida] content provider [Add to Longdo]
コンテンツプロバイダー[こんてんつぷろばいだー, kontentsupurobaida-] content provider [Add to Longdo]
サービスプロバイダ[さーびすぷろばいだ, sa-bisupurobaida] service provider [Add to Longdo]
サービス提供者[サービスていきょうしゃ, sa-bisu teikyousha] service provider [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
ディジタルビデオディスク[でいじたるびでおでいすく, deijitarubideodeisuku] digital video disk, DVD [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
録画[ろくが, rokuga] Videotape [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vide \Vi"de\,
   imperative sing. of L. videre, to see; -- used to direct
   attention to something; as, vide supra, see above.
   [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 vide
   know; knowhow
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 vide [vid]
   empty; void
   miserable; needy
   vacant
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 vide
   willow
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 v
 
 1. (kıs.) verb, versus, vide, volt, volume, von.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top