Search result for

trop

(170 entries)
(0.0303 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trop-, *trop*
English-Thai: Longdo Dictionary
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Jatropha curcas(n) ต้นสบู่ดำ เป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง ความสูง 2- 7 เมตร ส่วนที่เป็นเมล็ดมีพิษและมีน้ำมันเป็นปริมาณมาก ซึ่งสามารถถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนแหล่งใหม่ แทนที่น้ำมันดีเซล กล่าวคือนำมาใช้เป็นไบโอดีเซลได้
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร
astrophysicist(n ) นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trophy[N] อวัยวะของสัตว์ที่ได้จากการล่า
trophy[N] สิ่งที่ยึดได้จากศัตรูและเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงชัยชนะ
trophy[N] ของที่ระลึก
trophy[N] รางวัล
tropic[N] เขตร้อนของโลก
tropic[ADJ] ที่เกี่ยวกับเขตร้อนของโลก
trophic[ADJ] เกี่ยวกับโภชนาการ
tropism[N] การตอบสนองสิ่งเร้า
tropical[ADJ] ร้อนชื้น
tropical[ADJ] เกี่ยวกับเขตร้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trophied(โทร'ฟีด) adj. ประดับด้วยสิ่งของที่ตั้งโชว์,ประดับด้วยของที่ระลึก
trophy(ทรอฟ'ฟี) n. ของที่ระลึก,ของรางวัล,สิ่งที่เป็นอนุสรณ์,ของหรืออาวุธที่ยึดได้จากข้าศึก,สิ่งตั้งโชว์ที่ได้จากการล่าสัตว์ (เช่นหัวกวางหรือหนังสัตว์) . vt. ประดับด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว, Syn. cup,prize
tropic(ทรอพ'พิค) n. เส้นรุ้งที่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรของโลก23องศา27ลิปดา adj. เกี่ยวกับเขตร้อนของโลก, Syn. tropical
tropic of cancern. เส้นรุ้งที่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรของโลก23องศา27ลิปดาไปทางเหนือ
tropic of capricornn. เส้นรุ้งที่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรของโลก23องศา27ลิปดาไปทางใต้
tropical(ทรอพ'พิเคิล) sdj. เกี่ยวกับเขตร้อน,เหมาะสำหรับเขตร้อน,ใช้สำหรับเขตร้อน,เกี่ยวกับtrope (ดู) ., See also: tropicality n. tropically adv., Syn. sweltering,humid,steamy
tropical yearn. ปีที่นับตามสุริยคติ
tropics(ทรอพ'พิคซฺ) n. บริเวณที่อยู่ระหว่างเส้นtropic of CancerและTropic of Capricorn,เขตร้อนของโลก,บริเวณเขตร้อนของโลก
adrenocorticotropic(อะดรี' โนคอร์ทิโคทรอพ' พิค) adj. ซึ่งกระตุ้นส่วนเปลือกของต่อมหมวกไต
adrenocorticotropic hormoฮอร์โมนจากพูหน้าของต่อม pituitary gland, ACTH

English-Thai: Nontri Dictionary
trope(n) คำอุปมา,รูปของภาษา
trophy(n) ของรางวัล,ของที่ระลึก
tropic(adj) ร้อน,เกี่ยวกับเขตร้อน
tropic(n) เขตร้อน,เมืองร้อน,โซนร้อน
tropical(adj) ทางเขตร้อน,ของเมืองร้อน,ในเมืองร้อน
atrophic(adj) แคระ,แกร็น
atrophy(n) การเสื่อม,การแกร็น,การฝ่อ,การลีบ
atrophy(vt) ทำให้แกร็น,ฝ่อ,ลีบ,เสื่อม
catastrophe(n) ภัยพิบัติ,ความพินาศ,ความวิบัติ,ความหายนะ,เหตุร้าย
electroplate(vt) เชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า,ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trope๑. ภาพพจน์เปรียบเทียบ๒. การแสดงในพิธีมิสซา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
trophic-โภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trophic fractureกระดูกหักเหตุขาดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trophic ulcerแผลเปื่อยเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trophophyllใบไม่สร้างอับสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tropia; squint; strabismusตาเหล่, ตาเข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tropical-เขตร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tropicalเขตร้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tropical bog forestป่าพรุเขตร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tropical evergreen forestป่าดิบเขตร้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trophoblastเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดของตัวอ่อน
ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการฝังตัวลงในผนังมดลูก (Implantation) และจะพัฒนาเปลี่ยนไปเป็นรก (Placenta) นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการแลกเปลี่ยนออกซิเจน และสารเคมีที่จำเป็นในการทำงานของระบบเมตาบอลิซึมระหว่างแม่กับตัวอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Trophoblastic neoplasmsเนื้องอกโทรโฟบลาสติก [TU Subject Heading]
tropic movementทรอปิกมูฟเมนต์, การเคลื่อนไหวของพืชทีเกิดจากการเจริญเติบโตอย่างมีทิศทางโดยทิศทางของการเคลื่อนไหวถูกกำหนดโดยทิศทางของปัจจัยภายนอกที่มากระตุ้น  เช่น การตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลก(gravitropism) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tropical air fogหมอกอากาศเขตร้อน [อุตุนิยมวิทยา]
Tropical conditionsสภาพเขตร้อน [TU Subject Heading]
Tropical cropsพืชเศรษฐกิจเขตร้อน [TU Subject Heading]
Tropical cycloneพายุหมุนเขตร้อน พายุไซโคลน เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่น วิลลี-วิลลี บาเกียว เรียกแตกต่างกันตามถิ่นที่เกิดพายุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tropical cycloneพายุหมุนเขตร้อน หรือ พายุไซโคลนเขตร้อน [อุตุนิยมวิทยา]
Tropical depressionดีเปรสชันเขตร้อน [อุตุนิยมวิทยา]
Tropical Evergreen Forest ป่าดิบเมืองร้อน
ป่าไม้ผลัดใบประเภทหนึ่งที่อยู่ในเขตที่มีลม มรสุมพัดผ่าน อยู่เกือบตลอดปี มีปริมาณน้ำฝนมาก ดินมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่ทั้งในที่ราบและที่เป็นภูเขาสูง มักเป็นป่ารกทึบ มองดูเขียวตลอดปี พบทั่วไปในทุกภาคของประเทศ แบ่งย่อยได้ 3 ชนิด คือ Dry Evergreen Forest, Hill Evergreen Forest และ Tropical Rain Forest [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
trophy wife (n ) สาวสวยที่ได้สามีแก่ (และรวย)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To a tropical climate!ในเขตอากาศร้อนชื้น Last Resort (2008)
{\pos(194,215)}it's not a tropical disease.ไม่ใช่โรคเขตร้อน Dying Changes Everything (2008)
These must be trophies taken from the Jedi he's murdered.นี่ต้องเป็นของที่ระลึก ที่ได้มาจากเจไดที่เขาฆ่า Lair of Grievous (2008)
And tend to trophies from your past victoriesนั่งชื่นชมชัยชนะในอดีตดีกว่า Three Kingdoms (2008)
Based on their accents and dialects, they must be from Tropoja.ฟังจากน้ำเสียงสำเนียงพวกมันน่าจะมาจาก โทรปูจา Taken (2008)
Marko from Tropoja.มาโก้จากทราปูจา Taken (2008)
We are all from Tropoja.พวกเราทั้งหมดมาจากทราปูจา Taken (2008)
Now, I don't have any more time to waste, Marko from Tropoja.ตอนนี้แหละฉันไม่มีเวลามากนัก ที่จะเสียไปกับมาร์โก้ จากทราปูจา Taken (2008)
I just gotta grab the championship trophy I left it in my truck.ฉันต้องไปเอาถ้วยแชมป์ก่อน พอดีฉันลืมไว้ในรถน่ะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
Palm Springs is another desert city with tropical vegetation and lush golf courses.ปาล์มสปริงเป็นเมืองทะเลทรายอีกแห่ง ที่มีพืชพรรณเขตร้อน และสนามกอล์ฟเขียวชอุ่ม Home (2009)
I brought you a present. New trop 50.ฉันซื้อของขวัญให้คุณ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
What do you think, there's a trophy involved in all of this?นายคิดอะไรอยู่มี รางวัลเกี่ยวข้องในเรื่องทั้งหมดนี้ Fighting (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tropThe world's tropical rainforests are critical links in the ecological chain of life on the planet.
tropThey live on the snow and ice of the Poles and in tropical jungles.
tropIt seemed that they were interested in tropical fish.
tropThey say that in tropical countries people usually marry in their teens.
tropEach year, twenty-seven million acres of the tropical rainforests are destroyed.
tropTropical rainforests are a cause for concern.
tropWhat kinds of tropical drinks do you have?
tropA unique fossil of a tropical plant was found recently.
tropThis is a tropical storm. It'll be over soon.
tropTo our surprise, Betty won the trophy.
tropTropical rainforests produce oxygen and consume carbon dioxide.
tropThe sun and a damp climate made the tropical rainforest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร้อน[ADJ] tropical, See also: hot, torrid, sultry, stifling, steamy, sweltering, scorching, Example: ป่าไม้ในเขตร้อนถูกทำลายลงไปมาก, Thai definition: เกี่ยวกับการมีอุณหภูมิสูง
เขตร้อนชื้น[N] tropical wet, See also: tropical zone, Example: เกาะชวาตั้งอยู่ในบริเวณเขตร้อนชื้น, Count unit: เขต, Thai definition: พื้นที่ที่มีภูมิอากาศแบบร้อนผสมกับภูมิอากาศแบบชุ่มชื้น
ป่าดงดิบ[N] tropical rain forest, See also: tropical evergreen forest, rain forest, Example: ทางตอนเหนือของประเทศไทยเต็มไปด้วยป่าดงดิบ, Count unit: แห่ง, ที่, ป่า, Thai definition: ป่าไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในเขตร้อน ฝนชุก เป็นป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ
พืชเมืองร้อน[N] tropical plant, Syn. พืชเขตร้อน, Example: ผลไม้ของไทยถือว่าเป็นพืชเมืองร้อนเช่นกัน, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: พืชผลที่เกิดขึ้นในประเทศที่อยู่บริเวณเขตร้อนของโลก
ถ้วยรางวัล[N] trophy, See also: cup, Example: รางวัลที่เขาได้รับมีเงิน 1 แสน 5 หมื่นบาทพร้อมถ้วยรางวัลใบโต, Count unit: ใบ, ลูก, ถ้วย, Thai definition: สิ่งที่ทำด้วยโลหะ มีรูปร่างคล้ายถ้วย มีเชิง สำหรับให้เป็นรางวัลในการแข่งขันกีฬา เป็นต้น
ประเทศร้อน[N] tropical country, Syn. เมืองร้อน, ประเทศเขตร้อน
กาฬวาต[N] hurricane, See also: tropical storm, Example: เทพเจ้าบันดาลให้เกิดกาฬวาตยังความพินาศแก่สรรพสัตว์, Thai definition: ลมพายุใหญ่อย่างหนึ่ง
ของรางวัล[N] prize, See also: trophy, award, tip, reward, Syn. ของขวัญ, Example: คนงานของบริษัทได้รับของรางวัลจากเจ้านาย, Count unit: ชิ้น
พายุโซนร้อน[N] tropical storm, Example: พายุโซนร้อนที่ชื่อไนกีจะเคลื่อนผ่านเชียงรายเย็นวันนี้, Count unit: ลูก, Thai definition: ชื่อพายุหมุนที่มีความเร็ว 34-63 น๊อต 62-117 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เมืองร้อน[N] tropical country, Example: กลิ่นตัวมักเกิดได้ง่ายโดยเฉพาะในเมืองไทยที่เป็นเมืองร้อน, Thai definition: ประเทศแถบอากาศร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญรูป[n.] (anyarūp) EN: allotropy   
บาท[n.] (bāt) EN: line of verse ; canto ; stanza   FR: strophe [f] ; couplet [m]
บ่อยไป[adv.] (bǿi pai) FR: trop souvent
บท[n.] (bot) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson   FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]
ช่างชุบ[n.] (chang chup) EN: electroplater ; plater   FR: plaqueur [m]
ช้าไป[X] (chā pai) FR: trop tard
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์[n.] (dārāsātfisik) EN: astrophysics   FR: astrophysique [f]
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์[n. exp.] (fisik dārāsāt) EN: astrophysics   FR: astrophysique [f]
หายนะ[n.] (hāyana) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; havoc ; ruin   FR: désastre [m] ; catastrophe [f] ; calamité [f]
หีบเสียง[n.] (hīpsīeng) EN: gramophone ; phonograph ; record player   FR: électrophone [m] ; gramophone [m] ; phonographe [m] ; tourne-disque [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TROPP    T R AA1 P
TROPEA    T R OW1 P IY0 AH0
TROPIC    T R AA1 P IH0 K
TROPHY    T R OW1 F IY0
TROPICS    T R AA1 P IH0 K S
TROPHIES    T R OW1 F IY0 Z
TROPEANO    T R OW2 P IY1 N OW0
TROPICAL    T R AA1 P IH0 K AH0 L
TROPICANA    T R AA2 P IH0 K AE1 N AH0
TROPWORLD    T R AA1 P W ER0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trope    (n) (t r ou1 p)
tropes    (n) (t r ou1 p s)
trophy    (n) (t r ou1 f ii)
tropic    (n) (t r o1 p i k)
tropics    (n) (t r o1 p i k s)
trophies    (n) (t r ou1 f i z)
tropical    (j) (t r o1 p i k l)
tropically    (a) (t r o1 p i k l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tropfen(n) |der, pl. Tropfen| หยด(ของของเหลว) เช่น Wassertropfen หยดน้ำ
Tropfstein(n) |der, pl. Tropfsteine| หินงอก หินย้อย
tropisch(adj) ที่เป็นแบบทรอปิก, ที่ร้อนชื้น เช่น Orchideen sind eine tropische Pflanze.
Hypertrophie(n) |die, pl. Hypertrophien| การขยายตัวใหญ่เกินไป การที่อวัยวะเนื้อเยื่อขยายตัวใหญ่ขึ้น แต่ไม่ใช่เนื้อร้าย, See also: S. die Organvergrößerung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tropen {pl}tropics [Add to Longdo]
Tropen...tropical [Add to Longdo]
Tropenhelm {m}sun helmet; pith helmet [Add to Longdo]
Tropenhelm {m}topee [Add to Longdo]
Tropenisolation {f}tropical insulation [Add to Longdo]
Tropenkoller {m}tropical madness [Add to Longdo]
Tropentauglichkeit {f}fitness for travel in the tropics; fitness for service in the tropics [Add to Longdo]
Tropf {m} | armer Tropftwit; moron | poor devil; nebbish [Add to Longdo]
Tropfen {m} | Tropfen {pl} | ein Tropfen auf den heißen Stein [übtr.]drop | drops | a drop in the ocean; a drop in the bucket [fig.] [Add to Longdo]
Tropfen {m}driblet [Add to Longdo]
Tropfkörper {m}percolating filter [Add to Longdo]
Tropfkörper {m}trickling filter [Am.] [Add to Longdo]
tropentauglich; tropenfest; tropengeschützt {adj}tropicalized [Add to Longdo]
tropfen | tropfend | tropftto seep | seeping | seeps [Add to Longdo]
tropfen; fallen (lassen); zusammenbrechen | tropftto drop | drops [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
trop(adv) เกินไป เช่น Cette soupes est un peu trop salée. ซุปนี่เค็มไปนิดหน่อย
un peu trop(adv) เกินไปนิดหน่อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS [Add to Longdo]
ろ紙電気泳動;濾紙電気泳動[ろしでんきえいどう, roshidenkieidou] (n) paper electrophoresis [Add to Longdo]
アイザメ科[アイザメか, aizame ka] (n) Centrophoridae (family of generally deepwater gulper sharks) [Add to Longdo]
アトロピン[, atoropin] (n) atropine [Add to Longdo]
アポストロフィ;アポストロフィー[, aposutorofi ; aposutorofi-] (n) apostrophe [Add to Longdo]
アンスリウム[, ansuriumu] (n) anthurium (type of tropical flowering plant) (lat [Add to Longdo]
アンペラ[, anpera] (n) (1) (See アンペラ藺) Machaerina rubiginosa (species of tropical sedge) (may [Add to Longdo]
アンペラ藺[アンペラい;アンペライ, anpera i ; anperai] (n) (uk) (See アンペラ) Machaerina rubiginosa (species of tropical sedge) [Add to Longdo]
エゾバイ科[エゾバイか, ezobai ka] (n) Buccinidae (family of gastropod mollusc comprising the true whelks) [Add to Longdo]
エントロピー;エントロピ[, entoropi-; entoropi] (n) (1) entropy; (2) mean information content; average information content [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
北回归线[Běi huí guī xiàn, ㄅㄟˇ ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] Tropic of Cancer, the circle of latitude at 23° 26' 22" N [Add to Longdo]
南回归线[Nán huí guī xiàn, ㄋㄢˊ ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] Tropic of Capricorn, the circle of latitude at 23° 26' 22" S [Add to Longdo]
向性[xiàng xìng, ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, ] tropism [Add to Longdo]
回归线[huí guī xiàn, ㄏㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] tropic, a circle of latitude at 23° 26' 22" South (Tropic of Capricorn) or North (Tropic of Cancer) [Add to Longdo]
对流层[duì liú céng, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ, / ] troposphere; lower atmosphere [Add to Longdo]
对流层顶[duì liú céng dǐng, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ ㄉㄧㄥˇ, / ] tropopause; top of troposphere [Add to Longdo]
暑瘟[shǔ wēn, ㄕㄨˇ ㄨㄣ, ] tropical disease; summertime disease [Add to Longdo]
滋养层[zī yǎng céng, ㄗ ㄧㄤˇ ㄘㄥˊ, / ] trophoblastic layer (attaches fertilized ovum to the uterus); trophoderm [Add to Longdo]
热带[rè dài, ㄖㄜˋ ㄉㄞˋ, / ] tropic; tropical [Add to Longdo]
热带雨林[rè dài yǔ lín, ㄖㄜˋ ㄉㄞˋ ㄩˇ ㄌㄧㄣˊ, / ] tropical rain forest [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
メトロポリタンエリアネットワーク[めとろぽりたん'えりあねっとわーく, metoroporitan ' erianettowa-ku] Metropolitan Area Nework, MAN [Add to Longdo]
条件付きエントロピー[じょうけんつきエントロピー, joukentsuki entoropi-] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content [Add to Longdo]
条件付き平均情報量[じょうけんつきへいきんじょうほうりょう, joukentsukiheikinjouhouryou] conditional entropy, mean conditional information content, average conditional information content [Add to Longdo]
相対エントロピー[そうたいエントロピー, soutai entoropi-] relative entropy [Add to Longdo]
等方写像[とうほうしゃぞう, touhoushazou] isotropic mapping [Add to Longdo]
平均情報量[へいきんじょうほうりょう, heikinjouhouryou] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
シングルクォーテーション[しんぐるくおーてーしょん, shingurukuo-te-shon] single quotation (mark), apostrophe [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
鍾乳洞[しょうにゅうどう, shounyuudou] Tropfsteinhoehle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  trop [tro]
     too; too much
  

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

  trop
  trop	(adv) เกินไป เช่น Cette soupes est un peu trop salée.
  ซุปนี่เค็มไปนิดหน่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top