Search result for

trait

(99 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trait-, *trait*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trait[N] คุณสมบัติ, See also: ลักษณะพิเศษ
trait[N] เส้นขีด
traitor[N] ผู้ทรยศ
traitorous[ADJ] ทรยศ, Syn. treacherous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trait(เทรท) n. ลักษณะเฉพาะ,อุปนิสัย, (ปากกา,ดินสอ) ขีดหนึ่ง,การสัมผัส,การแตะ,จำนวนเล็กน้อย., Syn. quality
traitor(เทร'เทอะ) n. ผู้ทรยศ,ผู้หักหลัง, See also: traitress,traitor ที่เป็นหญิง. traitorship n. traitorism n., Syn. betrayer
traitorous(เทร'เทอเริส) adj. ทรยศ,หักหลัง,ขายชาติ,ท ไม่ซื่อสัตย์,กบฏ., See also: traitorousness n. traitorously adv. -S.,treacherous
traitress(เทร'เทรส) n. traitor (ดู) ที่เป็นหญิง
distrait(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
distraite(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
portrait(พอร์'เทรท,โพ'เทรท,-ทริท) n. ภาพถ่ายของคน,รูปคน,ภาพ,ภาพครึ่งตัว,รูป,รูปแกะสลัก
portrait orientationพิมพ์แนวตั้งหมายถึง ทิศทางของการวางกระดาษพิมพ์ หรือทิศทางที่จะให้ภาพพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์ในแนวตั้ง หมายความว่า ความกว้างน้อยกว่าความยาว ตรงข้ามกับ "แนวนอน"ดู landscape orientation เปรียบเทียบ
portraitist(พอร์'เทรททิสทฺ,โพ'-,-ทริท-) n. นักเขียนภาพคน,นักถ่ายภาพคน,นักวาดรูปคน
portraiture(พอร์'ทริเชอะ,โพ-) n. ศิลปะในการวาดหรือถ่ายภาพคน,ภาพคน,รูปคน,การพรรณนา

English-Thai: Nontri Dictionary
trait(n) คุณลักษณะ,สันดาน,อุปนิสัย,ลักษณะเฉพาะ
traitor(n) คนทรยศ,คนหักหลัง,คนขายชาติ
traitorous(adj) ทรยศ,หักหลัง,ขายชาติ,เป็นกบฏ
traitress(n) หญิงทรยศ
portrait(n) รูปคน,ภาพครึ่งตัว,ภาพคน,รูปแกะสลัก
portraiture(n) การวาดภาพคน,รูปคน
strait(adj) เคร่งครัด,แคบ,เคร่งเครียด,คับแค้น
strait(n) ความเคร่งเครียด,ช่องแคบ,ความคับแค้น
straiten(vt) ทำให้แคบ,จำกัด,ทำให้เคร่งเครียด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
traitลักษณะสืบสายพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
traitorผู้ทรยศ, กบฏ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kyne, you traitor! You're one of us.ไคน์ ไอ้คนทรยศ แก่เป็นพวกเราน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
What are the traits of a steamroller?อะไรคือลักษณะของรถบดถนนไอน้ำ.. Birthmarks (2008)
Greetings, General We have the brig all ready for this traitorสวัสดี ท่านนายพล เราเตรียมสถานที่ สำหรับผู้ทรยศไว้พร้อมแล้ว Cloak of Darkness (2008)
Ever since Lee Shik became a traitorนับตั้งแต่ ลีซิก ก่อกบถ Iljimae (2008)
Every year since there has been traitors uprising against his Majestyทุกๆปีก็จะเกิดการจลาจล Iljimae (2008)
And now you're become a traitor while trying to avoid being a murderer.และพอจะหนีจากการเป็นฆาตรกร สุดท้าย ก็มากลายเป็นผู้ก่อการกบฎเสียนี่ ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Are you trying to defend a traitor?เจ้ากำลังพยายามแก้ต่างให้กบฏรึ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Take these traitors to the Tribunal!นำพวกทรยศไปที่ศาล! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
They accused all the construction workers as traitors?พวกเขากว่าหาว่าพวกคนงานทั้งหมดเป็นคนกบฏอย่างนั้นหรือ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Oh, this is pretty isn't it enough for one member of my family to betray me now I find the half-brother is a traitor too?โอ วิเศษมาก.. ยังไม่พออีกหรือ ที่คนๆนึงในตระกูล เคยทรยศฉัน ? แล้วตอนนี้ฉันยังต้องมาพบพี่น้องร่วมบิดา ที่ทรยศด้วยอีกคน ? The Secret of Moonacre (2008)
Traitor!เจ้าคนทรยศ ! The Secret of Moonacre (2008)
Are you telling me that you're gonna protect the other traitor in Gordon's unit?นายกำลังบอกฉันว่า นายกำลังปกป้อง คนทรยศในหน่วยของกอร์ดอนเหรอ The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
traitHe has turned traitor.
traitHe turned traitor.
traitJapan has many distinctive traits.
traitThe man was branded as a traitor.
traitThe soldiers turned traitor.
traitThe traitor betrayed his country to the enemy.
traitThe traitor was deprived of his citizenship.
traitTwo traits of Americans are generosity and energy.
traitWe have a traitor among us.
traitWhat do you think are the racial traits of the Japanese?
traitWoman's intuition is clearly a valuable trait.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกลักษณ์[N] identity, See also: trait, Syn. ลักษณะเฉพาะ, Example: เดิมทีผู้หญิงไทยหน้าหวาน แต่ปัจจุบันนิยมไปเสริมจมูกให้เหมือนผู้หญิงเมืองนอก จนทำให้เอกลักษณ์บนใบหน้าเปลี่ยนไป, Thai definition: ลักษณะที่เหมือนกัน หรือมีร่วมกัน, Notes: (อังกฤษ)
ลาย[N] trait, See also: characteristic, feature, Syn. ลวดลาย, Example: เมื่ออยู่ไปได้ระยะหนึ่ง ลายของเจ้าพ่อก็เริ่มออก, Thai definition: ลักษณะสำคัญของคนคนนั้น
ลาย[N] trait, See also: characteristic, feature, Syn. ลวดลาย, Example: เมื่ออยู่ไปได้ระยะหนึ่ง ลายของเจ้าพ่อก็เริ่มออก, Thai definition: ลักษณะสำคัญของคนคนนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
ใบเกิด[n. exp.] (baikoēt) EN: birth certificate   FR: acte de naissance [m] ; certificat de naissance [m] ; extrait d'acte de naissance [m]
ใบแสดงแฟ้มอาชญากรรม [n. exp.] (bai sadaēng faem ātyākam) FR: extrait de casier judiciaire [m]
ใบถอนเงิน[n. exp.] (bai thøn ngoen) FR: formulaire de retrait [m]
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บำนาญ[n.] (bamnān) EN: life pension ; pension   FR: pension [f] ; retraite [f]
เบี้ยบำนาญ[n.] (bīa bamnān) EN: pension ; life pension   FR: pension [f] ; allocation de retraite [f]
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal   FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
ฉายแสง[v. exp.] (chāi saēng) EN: treat with radiation ; give a radiation treatment   FR: traiter par irradiation
ช่องแคบ[n.] (chǿngkhaēp) EN: straits ; channel   FR: détroit [m] ; défilé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRAIT    T R EY1 T
TRAITS    T R EY1 T S
TRAITOR    T R EY1 T ER0
TRAITORS    T R EY1 T ER0 Z
TRAITOROUS    T R EY1 T ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trait    (n) (t r ei1 t)
traits    (n) (t r ei1 t s)
traitor    (n) (t r ei1 t @ r)
traitors    (n) (t r ei1 t @ z)
traitress    (n) (t r ei1 t r i s)
traitorous    (j) (t r ei1 t @ r @ s)
traitresses    (n) (t r ei1 t r i s i z)
traitorously    (a) (t r ei1 t @ r @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charakterzug {m}; Zug {m}; Eigenschaft {f}; Merkmal {n} | Charakterzüge {pl}; Züge {pl}; Eigenschaften {pl}; Merkmale {pl}trait | traits [Add to Longdo]
Gesichtszug {m}trait [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
アプストレー[, apusutore-] (adj-no) abstrait (fre [Add to Longdo]
ポートレート(P);ポートレイト[, po-tore-to (P); po-toreito] (n) portrait; (P) [Add to Longdo]
ポートレイトモード[, po-toreitomo-do] (n) {comp} portrait mode [Add to Longdo]
遺影[いえい, iei] (n) portrait of deceased person; (P) [Add to Longdo]
一衣帯水[いちいたいすい, ichiitaisui] (n) (being separated only by a) narrow strip of water; narrow strait (channel, river) [Add to Longdo]
一癖[ひとくせ, hitokuse] (n) trait; peculiarity; idiosyncrasy [Add to Longdo]
屋;家[や, ya] (suf) (1) (usu. 屋) (See パン屋) (something) shop; (2) (usu. 屋, can be derog.) (See 殺し屋) somebody who sells (something) or works as (something); (3) (usu. 屋) (See 照れ屋) somebody with a (certain) personality trait; (n) (4) (usu. 家) house; (5) roof [Add to Longdo]
火の車[ひのくるま, hinokuruma] (n) (1) {Buddh} (See 火車・1) fiery chariot (which carries the souls of sinners into hell); (2) desperate financial situation; dire straits [Add to Longdo]
画像[がぞう, gazou] (n) image; picture; portrait; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二鬼子[èr guǐ zi, ㄦˋ ㄍㄨㄟˇ ㄗ˙, ] traitor; collaborator with the enemy [Add to Longdo]
叛徒[pàn tú, ㄆㄢˋ ㄊㄨˊ, ] traitor; turncoat; rebel; renegade; insurgent [Add to Longdo]
叛逆者[pàn nì zhě, ㄆㄢˋ ㄋㄧˋ ㄓㄜˇ, ] traitor [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, ] traitor; crafty and evil person; villain [Add to Longdo]
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, ] traitor [Add to Longdo]
汉奸[Hàn jiān, ㄏㄢˋ ㄐㄧㄢ, / ] traitor (to China) [Add to Longdo]
背叛者[bèi pàn zhě, ㄅㄟˋ ㄆㄢˋ ㄓㄜˇ, ] traitor [Add to Longdo]
卖国贼[mài guó zéi, ㄇㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄗㄟˊ, / ] traitor [Add to Longdo]
逆产[nì chǎn, ㄋㄧˋ ㄔㄢˇ, / ] traitor's property; breech delivery [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
縦長[たてなが, tatenaga] portrait orientation, oblong [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trait \Trait\, n. [F., fr. L. tractus, fr. trahere to draw. See
   {Trace}, v., and cf. {Tract} a region, {Trace} a strap,
   {Tret}.]
   [1913 Webster]
   1. A stroke; a touch.
    [1913 Webster]
 
       By this single trait Homer makes an essential
       difference between the Iliad and Odyssey. --Broome.
    [1913 Webster]
 
   2. A distinguishing or marked feature; a peculiarity; as, a
    trait of character.
    [1913 Webster]
 
   Note: Formerly pronounced tr[=a], as in French, and still so
      pronounced to some extent in England.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trait
   n 1: a distinguishing feature of your personal nature

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 trait [trɛ]
   feature; trait
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top