Search result for

ramies

(406 entries)
(0.0312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ramies-, *ramies*, ramie , ramy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ramies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ramies*)
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (n ) Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n ) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป

English-Thai: Longdo Dictionary
dorami(n) น้องสาวของโดราเอมอน (doraemon)
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/1.wav>

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ramify[VI] แตกกิ่งก้านสาขา, See also: ขยายสาขา, Syn. branch
ceramic[N] เกี่ยวกับเครื่องเคลือบ
ceramic[N] ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบ
pyramid[N] พีระมิด, See also: ที่ฝังพระศพของกษัตริย์ในประเทศอียิปต์
pyramid[N] สิ่งของที่มีรูปทรงเหมือนพีระมิด, See also: รูปพีระมิด, Syn. monument
pyramid[N] การต่อตัว
pyramid[VI] ทำเป็นรูปทรงพีระมิด
ceramics[N] ศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผา, Syn. pottery, earthenware
pyramidal[ADJ] ซึ่งทำเป็นทรงพีระมิด, Syn. conical
gramineous[ADJ] เกี่ยวกับหญ้า, See also: เหมือนหญ้า
wolframite[N] แร่วุลแฟรม, See also: แร่ทังสเตน, Syn. wolfram, tungsten
ramification[N] การแตกสาขา, Syn. forking, divarication, Ant. concentration, uniting
graminivorous[ADJ] ซึ่งกินหญ้าเป็นอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auramine(ออรามีน') n. สีย้อมชนิดหนึ่ง
ceramic(ซะแรม'มิค) adj.,n. (เกี่ยวกับ) เครื่องเคลือบซีแรมมิค
ceramics(ซะแรม'มิคซฺ) n. การทำเครื่องเคลือบดินเผาหรือซีแรมมิค,เครื่องเคลือบดินเผา,ซีแรมมิค., See also: ceramist,ceramicist n.
chlorpheniraminen. ยาแก้อาการแพ้และระคายเคืองชนิดหน
cinepanoramicn. ภาพยนตร์จอกว้างเต็มจอ
framing(เฟรม'มิง) n. การสร้าง,การก่อ,การใส่กรอบ,การคิด,การวางแผน, Syn. framed work
gourami(กัว'ระมี) n. ปลาเล็ก ๆ ที่เลี้ยงกันในอ่างปลา
gramineousadj. คล้ายหญ้า
graminivorousadj. ซึ่งกินเมล็ดข้าวเป็นอาหาร
panoramic camera n.กล้องถ่ายภาพกว้างราว140องศา
paramilitaryadj. เกี่ยวกับหน่วยเสริมการทหาร
pastrami(พาสทรา'มี) n. เนื้อวัวอบใส่เครื่องเทศ มักเป็นเนื้อจากบริเวณไหล่
pyramid(เพอ' ระมิด) n. พีระมิด
ramification(แรมมิฟิเค'เชิน) n. การแตกกิ่งก้านสาขา,กิ่งก้าน,สาขา,ลักษณะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้อง, Syn. offshoot,branch,result
ramify(แรม'มะไฟ) vt.,vi. แตกกิ่งก้านสาขา,แตกสาขา,ขยายสาขา, Syn. divide
wolframite(วูล'ฟระไมทฺ) n. แร่ทังสเตน, Syn. wolfram
wolframium(วูฟเฟรฺ'เมียม) n. ทังสเตน

English-Thai: Nontri Dictionary
ceramics(n) เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเซรามิค,เครื่องเคลือบดินเผา
pyramid(n) ปิรามิด,รูปกรวยเหลี่ยม
pyramidal(adj) มีรูปเป็นกรวยเหลี่ยม
ramification(n) การแตกกิ่งก้าน,การแยกสาขา,การขยายสาขา
ramify(vi,vt) ขยาย,แยกสาขา,แตกสาขา,แตกกิ่งก้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panoramic methodวิธีปริทัศน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pyramidรูปกรวยเหลี่ยม, รูปพีระมิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pyramidal; tetrahedral-รูปพีระมิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
paramilitary forcesกำลังรบกึ่งทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
population pyramidพีระมิดประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ramicolousอยู่บนกิ่งไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ramicotomy; ramisection; ramisection, sympathetic; ramisectomyการตัดแขนงประสาทซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramification๑. การแยกเป็นแขนง๒. แขนง๓. ลักษณะการแยกแขนง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramiform-รูปกิ่ง, -รูปแขนง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ramify๑. แยกเป็นแขนง๒. แตกแขนง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramisection; ramicotomy; ramisection, sympathetic; ramisectomyการตัดแขนงประสาทซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramisection, sympathetic; ramicotomy; ramisection; ramisectomyการตัดแขนงประสาทซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramisectomy; ramicotomy; ramisection; ramisection, sympatheticการตัดแขนงประสาทซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ramitisแขนง (ประสาท, หลอดเลือด) อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sympathetic ramisection; ramicotomy; ramisection; ramisectomyการตัดแขนงประสาทซิมพาเทติก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stramineousสีฟาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
รอยต่อ [ระหว่างลำต้นและราก]; คอใบ [วงศ์ Gramineae]collar; collet [พฤกษศาสตร์ ๒๐ ก.พ. ๒๕๔๕]
age pyramid; age pyramid chartแผนภูมิอายุรูปพีระมิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
age pyramid chart; age pyramidแผนภูมิอายุรูปพีระมิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ceramicเครื่องปั้นเผา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ceramicเซรามิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ceramic crownครอบฟันเซรามิก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ceramic filterตัวกรองแบบเซรามิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
foraminiferฟอแรมินิเฟอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
foraminiferaฟอแรมินิเฟอรา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
foraminiferanฟอแรมินิเฟอรัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
foraminotomyการผ่าตัดขยายรูประสาทผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Freytag's pyramidพีระมิดของไฟรทาก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tetrahedral; pyramidal-รูปพีระมิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ultravisible; ultramicroscopicเกินการเห็น, เหนือจุลทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ultramicroscopic; ultravisibleเกินการเห็น, เหนือจุลทรรศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wolframiteวุลแฟรไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ceramic in medicineเซรามิกในการแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ceramics industryอุตสาหกรรมเครื่องปั้นเผา [เศรษฐศาสตร์]
Ceramic Porcelainเครื่องเคลือบดินเผา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ceramic flowersดอกไม้เซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramic industriesอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา [TU Subject Heading]
Ceramic materialsวัสดุเซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramic sculptureประติมากรรมเซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramic tablewareเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารที่เป็นเซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramic tableware industryอุตสาหกรรมเครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหารที่เป็นเซรามิก [TU Subject Heading]
Ceramicsเซรามิกส์ [TU Subject Heading]
Ceramics factoriesโรงงานเซรามิกส์ [TU Subject Heading]
Color in the ceramic industriesสีในอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา [TU Subject Heading]
Dental ceramicsเซรามิกส์ทางทันตกรรม [TU Subject Heading]
Glazing (Ceramics)การเคลือบ (เครื่องเคลือบดินเผา) [TU Subject Heading]
Gouramiปลาแรด [TU Subject Heading]
Ceramics industryอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา [เศรษฐศาสตร์]
Paramitas (Buddhism)บารมี (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Photography, Panoramicการถ่ายภาพพานอราม่า [TU Subject Heading]
Picture frames and framingกรอบรูปและการทำกรอบรูป [TU Subject Heading]
Radiography, Panoramicการบันทึกภาพรังสีพานอรามิก [TU Subject Heading]
Ramieป่านรามี [TU Subject Heading]
Ceramic Industrial Minerals กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก
กลุ่มแร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก ได้แก่ - แร่บอลเคลย์ พบในจังหวัดเชียงราย ลำปาง นครนายก นครศรีธรรมราช - แร่โดโลไมต์ พบในจังหวัดลำปาง - แร่เฟลด์สปาร์ พบในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี นครศรีธรรมราช - แร่ทรายแก้ว พบในจังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด - แร่ดินขาว พบในจังหวัดลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุทัยธานี อุตรดิตถ์ กาญจนบุรี ลพบุรี นครนายก เพชรบุรี ปราจีนบุรี ราชบุรี นครศรีธรรมราช ระนอง สุราษฎร์ธานี นราธิวาส - แร่ไพโรฟิลไรด์ พบในจังหวัดสระบุรี - แร่ควอร์ตซ์ พบในจังหวัดตาก ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี สงขลา [สิ่งแวดล้อม]
Wolframite วุลแฟรไมต์
แหล่ง - มักพบเกิดร่วมกับแร่ดีบุกทั่ว ๆ ไป พบเป็นแหล่งแร่ใหญ่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง ฯลฯ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทังสเตนที่สำคัญอันดับหนึ่ง โลหะทังสเตนใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า ผสมเหล็กให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อใช้ทำอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น ทำเกราะ มีดหัวเจาะ ตะไบและใบเลื่อย [สิ่งแวดล้อม]
Acorus Gramineus Solandว่านน้ำเล็ก [การแพทย์]
Anhydramia, Severeเลือดขาดน้ำอย่างมากๆ [การแพทย์]
Aramineอารามีน [การแพทย์]
Auramineเอารามีน [การแพทย์]
Brompheniramineบรอมเฟนนิรามีน [การแพทย์]
Brompheniramine Maleateยาบรอมเฟนิรามีนมาลีเอต,บรอมเฟนนิรามีนมาลีเอท [การแพทย์]
Caramiphenคารามิเฟ็น [การแพทย์]
Ceramicsเครื่องปั้นดินเผา,เซรามิก [การแพทย์]
Ceramics, Sinteredซินเตอร์เซอรามิกส์ [การแพทย์]
Chloraminesคลอรามีน;คลอรามีน,ยา [การแพทย์]
Chlorpheniramineคลอร์เฟนิรามีน,ยา;คลอร์ฟีนิรามีน;คลอเฟนนิรามีน;คลอร์เฟนนิรามีน [การแพทย์]
Chlorpheniramine Maleateคลอร์เฟนิรามีนมาลิเอท,คลอเฟนนิรามีนมาลีเอท [การแพทย์]
Cholestyramineโคเลสไทรามีน,ยา;โคเลสติย์รามีน;โคเลสทายรามิน [การแพทย์]
Daraminดารามิน [การแพทย์]
Desipramineยาเดซิพรามีน [การแพทย์]
Desipramine Hydrochlorideยาเดสซิพรามีนไฮโดรคลอไรด์ [การแพทย์]
Diphenhydramineไดเฟนไฮดรามีน,ยา,ไดเฟนฮัยดรามีน,ไดเฟนไฮดรามีน [การแพทย์]
Extrapyramidalเอ็กซตราพิย์รามิดัล [การแพทย์]
Extrapyramidal Systemเอกซ์ตราไพรามิดาลซิสเตม [การแพทย์]
Fenfluramineเฟ้นฟลูรามีน,เฟนฟลูรามีน,ยา [การแพทย์]
Foraminotomyการผ่าตัดขยายรูรากประสาท [การแพทย์]
pyramid bar chartแผนภูมิแท่งพีระมิด, แผนภูมิแท่งที่เรียงซ้อนกันอยู่เป็นรูปพีระมิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pyramidพีระมิด, รูปทรงที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ และมีด้านอื่น ๆ เป็นรูปสามเหลี่ยม มีจุดยอด(ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน)ร่วมกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
foraminiferanฟอรามินิเฟอรัน, โพรโทซัวพวกหนึ่ง อาศัยอยู่ในน้ำทะเล โครงร่างเป็นสารประกอบพวกแคลเซียมเป็นส่วนใหญ่ เมื่อตายจะทับถมอยู่ใต้ทะเลกลายเป็นหินตะกอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gramicidinsสารละลายกรามิซิดิน [การแพทย์]
Gramineกรามีน [การแพทย์]
Imipramineยาอิมิพรามิน, อิมมิปรามีน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ramification[ra-mə-fə-ˈkā-shən] (n ) ผลม,ผลที่ตามมา,ผลสรุป,ผลที่เกิดขึ้น
See also: S. consequence,outgrowth,
Ceramic glass[เซ รา มิค กล๊าส] (n ) แก้วเซรามิค
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis[นุ-โม-โน-อัล-ตรา-ไม-โคร-สะ-โก-ปิก-ซิ-ลิ-โค-โวล-คา-โน-โค-นิ-โอ-ซิส] (name ) โรคปอดชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
ARAMIS!Aaaramis! The Man in the Iron Mask (1998)
Ramirez, Shen, go grab us some weapons.ลามีเรด,เชน ไปเอาอาวุธมา Dead Space: Downfall (2008)
Ramirez, slow them down.รามิเรซ ถ่วงพวกมันไว้ Dead Space: Downfall (2008)
Ramirez, they're getting closer.รามิเรซ มันเข้ามาใก้ลแล้วน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
- Can you believe that? - Ramirez, I swear I'll...เชื่อมั้ยล่ะ รามิเรซ ฉันสาบานว่าฉัน.. Dead Space: Downfall (2008)
Ramirez.รามิเรซ.. Dead Space: Downfall (2008)
But you need to know the ramifications.but you need to know the ramifications. Adverse Events (2008)
CT shows one more calcification near the superior pyramid on the left kidney.ซีที แสดงอย่างหนึ่งมากกว่ามาตราฐาน ใกล้ส่วนสำคัญที่สุดบนไตข้างซ้าย Lucky Thirteen (2008)
And next to me is the always ravishing Dania ramirez.และที่อยู่ข้างผมนี่คือ ดาเนีย รามิเรส ผู้งดงามเสมอ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Four or five thousand years. Old as the pyramids.สี่ หรือ ห้าพันปี พอ ๆ กับปิรามิด Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'm deraming things that I've never seen.เพื่อนรักของผมจากสถานี เคเบิ้ลส่งทีวีมาให้คุณ The Eye (2008)
One living relative, mother worked in a ceramics factoryแต่มันก็เป็นไปได้ ไม่ใช่หรือ The Eye (2008)
You're sitting down there with scum like Wuertz and Ramirez and you're talking...คุณนั่งอยู่ที่นั่น ผมใช้ตำรวจอย่าง วูซและ รามิเรซ แล้วคุณยังมาพูด... The Dark Knight (2008)
It was Ramirez.คนนั้นคือ รามิเรส The Dark Knight (2008)
- Hello? - Barbara, it's Anna Ramirez.หวัดดี บาบาร่า นี่แอน รามิเรส The Dark Knight (2008)
His name is Mustafa Karami.เขาชื่อ มุสตาฟา คารามี่ ผมรู้จักเขาตั้งแต่เด็ก Body of Lies (2008)
- Karami, the guy on the bike.-คารามี่ คนที่ขี่จักรยาน Body of Lies (2008)
- Karami.-คารามี่ Body of Lies (2008)
- Karami.-คารามี่ Body of Lies (2008)
Karami, he doesn't know anything.คารามี่ ไม่รู้เรื่องอะไรเลย Body of Lies (2008)
You need to give me Karami.ยกคารามี่ให้ผมเถอะ Body of Lies (2008)
Don't do anything about Karami, huh? Don't try to flip him or anything like that.อย่าไปยุ่งกับคารามี่ อย่ากระตุกหนวดเสือเด็ดขาด Body of Lies (2008)
- Don't... Don't touch Karami.-อย่าไปยุ่งกับคารามี่ Body of Lies (2008)
That's Karami. We're on. Get the van.นั่นไง คารามี่ ไปเอารถมา Body of Lies (2008)
You did not know that this man, after everything I said to you everything I said to Edward, that he tried to take Karami?คุณรู้เรื่องหรือเปล่า หมอนี่ตามสืบทุกอย่างที่ผมบอกคุณ ทุกเรื่องที่ผมบอกเอ็ดเวิร์ด เขาพยายามจับตัวคารามี่ Body of Lies (2008)
- Karami.-คารามี่ Body of Lies (2008)
We ate tiramisu together, that is it.เรากินทีรามิสุด้วยกัน มันก็แค่นั้น The Happening (2008)
Hey, look over there! It's a pyramid. Yeah!ใช่แล้ว, เยี่ยมากแพททริค Bedtime Stories (2008)
I'll drive you to pyramid. Muy grande. Everybody go.ผมจะพาคุณไปที่ พิรามิด มุย การันเต้ ใครๆเข้าก็ไปนั่นกัน The Ruins (2008)
You know that this is a security breach that could have catastrophic ramifications for the Company.เธอก็รู้ว่ามันมีผลต่อความปลอดภัยขององค์กร มันอาจก่อให้เกิดความวิบัติ ต่อองค์กร Scylla (2008)
No. I mean, when do we see ramifications?ไม่ ผมหมายความว่า เมื่อไหร่ที่เราจะเห็นการขยายสาขา Shut Down (2008)
And now we're underneath the moon and the stars and the three most beautiful pyramids on the planet and you still can't even tell me that you love me.ตอนนี้เราอยู่ด้วยกัน ใต้แสงจันทร์ และหมู่ดาว กับพีรมิดสามองค์ ที่สวยที่สุดในโลก แต่เธอไม่คิดจะบอกรักฉันสักคำ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
It's also called the Three Kings and the reason for that is the three Egyptian kings who built the pyramids in Giza built them to mear those stars.และยังเรียกว่าดาวสามกษัติรย์ และสาเหตุที่ กษัติรย์อียิปต์สามพระองค์ สร้างพีรมิด กีซ่าก็เพื่อ ประกบดาวทั้งสาม Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Oh God, this is it. The pyramids built right over the machine.โอ้ พระเจ้า, นี้มัน, ปิรามิด สร้างครอบเครื่องจักรไว้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We got ourselves a dalion remodelling a pyramid.มีข้าศึกต่างดาวกำลังปีนพีระมิด. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Enemy target, top of pyramid.เป้าหมายศัตรู บนยอดปิรามิด Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Fire. Take it off to the pyramid!ยิง, เอามันลงจาก ปิรามิดให้ได้ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
While God was messing with this Play-Doh, creating all living things, he put death into a ceramic jar for safekeeping, until he could figure out what to do with it.ในขณะที่พระเจ้ากำลังยุ่งอยู่กับดินน้ำมัน นี้ในการสร้างสิ่งมีชีวิต เขาใส่ความตายไว้ในโถเพื่อความปลอดภัย จนกระทั่งเขาคิดได้ว่าเขาควรทำอย่างไรกับมัน Dead Like Me: Life After Death (2009)
They killed Burnett, and they're framing me for it.เขาฆ่าเบอร์เนตต์,และใส่ร้ายผม Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Can you get a photo of the cut-out in front of the Luxor pyramid?เธอช่วยถ่ายภาพหน้าพีระมิดโรงแรมลัคซอว์มาหน่อยได้มั้ย Up in the Air (2009)
She's using tetra-Methylene - Disulfotetramine.เธอใช้ "เทตทรา เมเธลีน ดีเซาฟอร์เททราไมล์" Pleasure Is My Business (2009)
Detective,that would be framing somebody for murder.คุณนักสืบ มันเป็นการใส่ร้ายคนอื่น ในข้อหาฆาตกรรมนะ A Shade of Gray (2009)
They're like these foot-high ceramic roosters with little S and P holes in their beaks.อย่างกะไก่เซรามิคสูงสัก1ฟุต แล้วมีตัวSกับPที่จงอยปาก Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Plastic, glass, ceramic--เป็นพลาสติก แก้ว กระเบื้อง Connect! Connect! (2009)
Stealing a ceramic duck gives you a thrill?ขโมยเป็ดเซรามิก ทำให้คุณตื่นเต้นเหรอ The Story of Lucy and Jessie (2009)
This was an international assassination with ramifications that directly affect the security of this country.นี่ถือเป็นการลอบสังหารข้ามชาติที่แผ่ขยายมา ที่ส่งผลโดยตรงกับความมั่นคงของประเทศนี้ Cowboys and Indians (2009)
Do you comprehend the ramifications of what it is you're proposing?คุณตระหนักถึงผลกระทบ ของสิ่งที่คุณกำลังเสนอมารึเปล่า? Cowboys and Indians (2009)
If she succeeds in provoking another war, and framing China for the killing of India's Prime Minister's son, it's certainly provocation enough.ระยะทางและภูเขาสูง ถ้าเธอยั่วยุให้เกิดสงครามขึ้น, ใส่ร้ายจีน Cowboys and Indians (2009)
*Big art exhibition held every two years and is a gifted ceramist that appeared like a shooting star.และมีพรสวรรค์ในการปั้นปรากฏขึ้นเหมือนดาวตก Episode #1.1 (2009)
The auction item this time, is the work of a young ceramics artist.ของชิ้นนี้เป็นผลงานของศิลปินทางด้านเซรามิครุ่นเยาว์ Episode #1.3 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ramiWe went together to Laramie, at which place we parted.
ramiI have an interest in Oriental ceramics.
ramiThe pyramids were built in ancient times.
ramiThis castle tower commands a panoramic view of the whole city.
ramiThe waterways ramify across the plain.
ramiThe secret of the pyramid was brought to light by science.
ramiThe shape of the roof looks like a pyramid.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบไม้[N] gourami, See also: Osphronemus goramy, Syn. ปลาใบไม้, ปลาสลิด, Example: ปลาสลิดหรือ ปลาใบไม้ เป็นปลาไทยแท้ที่มีแหล่งกำเนิดอยู่ในที่ลุ่มภาคกลางของไทย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาน้ำจืดชนิด Trichogaster pectoralis ในวงศ์ Anabantidae รูปร่างคล้ายปลากระดี่ ซึ่งอยู่ในสกุลเดียวกัน มีเกล็ดเล็กและไม่มีจุดดำข้างตัว แต่มีลายสีคล้ำหลายแนวพาดเฉียงตลอดข้างลำตัว และมีขนาดโตกว่าถึง 20 เซนติเมตร, Notes: (ราชา)
ป่าน[N] ramie, See also: hemp, Syn. ต้นป่าน, Example: ในสมัยโบราณมนุษย์แสวงหาพืชในท้องถิ่นที่มีเส้นใยแข็งแรง เช่น ปอ ป่าน มาปั่นเป็นเกลียวเชือกใช้ ต่อมาจึงนำเชือกมาถักทอเป็นตาข่ายและเป็นผืนผ้า, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้หลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์ เปลือกเป็นใยเหนียว ใช้ทอผ้าและทำเชือก
พีระมิด[N] pyramid, Example: หลังจากเที่ยวชมพีระมิดแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นำพวกเราล่องใต้มุ่งหน้าไปเมืองลุกซอร์, Count unit: พีระมิด, Thai definition: สิ่งก่อสร้างที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านข้างทั้ง 4 เป็นรูปสามเหลี่ยม มีปลายสุดไปบรรจบกันที่ยอด, Notes: (อังกฤษ)
วาก[N] bark, See also: hemp, flax, jute, ramie, Syn. เปลือกไม้, ป่าน, ปอเปลือกไม้, ปอ, Notes: (บาลี)
เสี้ยม[ADJ] pyramidal, See also: conical, Syn. แหลม, Ant. ทู่, Example: ชายหน้าเสี้ยมคนนั้น น่าสงสัยว่าจะเป็นสมุนของเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่
ตากวาง[N] species of bamboo, See also: kind of bamboo, Gigantochloa kurzii Gamble (Graminar), Syn. ต้นไผ่, ไผ่ตากวาง, Example: คุณยายอยากได้ตากวางมาประดับที่ระเบียงบ้าน, Count unit: ต้น, ชนิด, Thai definition: ชื่อไผ่ชนิด Gigantochloa kurzii Gamble และชนิด G. apus (Roem. et Schult.) Kurz ในวงศ์ Gramineae
ต่อตัว[V] do a pyramid of acrobat, Example: คณะกายกรรมกำลังต่อตัวเพื่อเชิดสิงโต, Thai definition: อาการแสดงอย่างหนึ่งประเภทกายกรรมที่ใช้คนต่อความสูงขึ้นไป
เจดีย์ 2[N] Pyramidella punctata, Thai definition: ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวในวงศ์ Turritellidae เปลือกเวียนเป็นเกลียวสูงหลายชั้น ยอดแหลมคล้ายเจดีย์
ประกับ[N] ceramic coin, See also: kind of ancient coin, Count unit: อัน, Thai definition: วัตถุใช้แทนเงินปลีก ทำด้วยดินเผา ตีตราต่างๆ ขนาดเท่าเงินเหรียญ 50 สตางค์, Notes: (โบราณ)
เซรามิค[N] ceramic, Syn. เครื่องกระเบื้อง, Example: นายสถาปนิกนำแบบไปจ้างโรงงานเซรามิคแห่งหนึ่ง ให้ทำพิมพ์เผาใหม่, Count unit: ชิ้น, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบไม้[n.] (baimāi) EN: gourami   
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours   
หอคอย[n.] (høkhøi) EN: tower ; watch tower   FR: tour [f] ; tour panoramique [f]
กัดป่า[n. exp.] (kat pā) EN: striped croaking gourami   
เครื่องปั้นดินเผาลำปาง[n. exp.] (khreūangpandinphao Lampāng) EN: Lampang ceramic   
กรวยเหลี่ยม[n.] (krūaylīem) EN: pyramid   
มณฑป[n.] (mondop) EN: square hall with a pyramidal roof ; mandapa ; mondop   FR: dôme [m] ; pavillon à toiture pyramidale [m]
นกพิราบ[n.] (nok phirāp) EN: dove ; pigeon   FR: colombe [f] ; pigeon [m] ; ramier [m]
นกพงหญ้า[n. exp.] (nok phong yā) EN: Rufous-rumped Warbler ; Rufous-rumped Grassbird   FR: Grande Graminicole [f] ; Rousserolle à croupion roux [f] ; Graminicole du Bengale [f]
ป่าน[n.] (pān) EN: hemp ; ramie   FR: chanvre [m]
ภาพวิว [n. exp.] (phāp wiū) FR: photo panoramique [f]
พีระมิด [n.] (phiramit) EN: pyramid   FR: pyramide [f]
พีระมิดห้าเหลี่ยม[n. exp.] (phiramit hālīem) EN: pentagonal pyramid   
พีระมิดสามเหลี่ยมอีลองเกต[n. exp.] (phiramit sāmlīem īløngkēt) EN: elongated triangular pyramid   
พีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส[n. exp.] (phiramit sīlīemjatturat) EN: square pyramid   
ปิรามิด[n.] (pirāmit) EN: pyramid   FR: pyramide [f]
เรียว[adj.] (rīo) EN: tapering ; pyramidal ; slender ; weaken ; declined   FR: effilé ; fuselé ; en pointe
สาขา[n.] (sākhā) EN: branch ; fork   FR: branche [f] ; ramification [f]
เซรามิค[n.] (sērāmik) EN: ceramic ; ceramics   FR:ramique [f]
หญ้า[n.] (yā) EN: grass   FR: herbe [f] ; graminée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAMI    R AA1 M IY0
ARAMID    EH1 R AH0 M AH0 D
RAMIFY    R AE1 M AH0 F AY2
CERAMI    CH ER0 AA1 M IY0
ARAMIS    EH1 R AH0 M IH2 S
RAMIRO    R AH0 M IH1 R OW0
KARAMI    K ER0 AA1 M IY0
RAMIREZ    R AH0 M IH1 R EH0 Z
RAMIRES    R AA0 M IH1 R EH0 S
PYRAMID    P IH1 R AH0 M AH0 D
TRAMIEL    T R AE1 M IY0 AH0 L
LARAMIE    L EH1 R AH0 M IY0
FRAMING    F R EY1 M IH0 NG
CERAMIC    S ER0 AE1 M IH0 K
TIRAMISU    T IH2 R AH0 M IH1 S UW2
ARAMINTA    AE2 R AH0 M IH1 N T AH0
CERAMICS    S ER0 AE1 M IH0 K S
CHERAMIE    CH EH1 R AH0 M IY0
PYRAMIDS    P IH1 R AH0 M AH0 D Z
PASTRAMI    P AH0 S T R AA1 M IY0
PANORAMIC    P AE2 N ER0 AE1 M IH0 K
PYRAMIDAL    P ER0 AE1 M AH0 D AH0 L
JARAMILLO    JH AE2 R AH0 M IH1 L OW0
FRAMINGHAM    F R EY1 M IH0 NG HH AE2 M
PROGRAMING    P R OW1 G R AE2 M IH0 NG
DIAGRAMING    D AY1 AH0 G R AE2 M IH0 NG
CIARAMITARO    CH ER1 AA0 M IY0 T AA0 R OW0
RAMIFICATION    R AE2 M AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N
CLOMIPRAMINE    K L OW1 M AH0 P R AH0 M AY2 N
PARAMILITARY    P EH2 R AH0 M IH1 L AH0 T EH2 R IY0
RAMIFICATIONS    R AE2 M AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z
CHOLESTYRAMINE    CH OW0 L EH1 S T IH0 R AH0 M AY2 N
PARAMILITARIES    P EH2 R AH0 M IH1 L AH0 T EH2 R IY0 Z
DEXFENFLURAMINE    D EH2 K S AH0 N F L AO1 R AH0 M IY0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ramify    (v) (r a1 m i f ai)
Ramirez    (n) (r @ m ii1 r e z)
ceramic    (j) (s @1 r a1 m i k)
framing    (v) (f r ei1 m i ng)
pyramid    (n) (p i1 r @ m i d)
ceramics    (n) (s @1 r a1 m i k s)
pyramids    (n) (p i1 r @ m i d z)
ramified    (v) (r a1 m i f ai d)
ramifies    (v) (r a1 m i f ai z)
panoramic    (j) (p a2 n @ r a1 m i k)
ramifying    (v) (r a1 m i f ai i ng)
paramilitary    (j) (p a2 r @ m i1 l i t r ii)
ramification    (n) (r a2 m i f i k ei1 sh @ n)
ramifications    (n) (r a2 m i f i k ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
脹らみ[ふくらみ, fukurami] (adj ) นูน, พอง

German-Thai: Longdo Dictionary
Baukeramik(n) |die, Sing.| ศิลปะการทำเครื่องเคลือบดินเผาในเชิงสถาปัตยกรรม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abmagerungspille {f}; Appetitzügler {m} (Kombination aus Fenfluramin und Phentermin)fen-phen (diet pill containing fenfluramine and phentermine) [Add to Longdo]
Alterspyramide {f}age pyramid [Add to Longdo]
Auswirkung {f}ramification [Add to Longdo]
Baukeramik {f}architectural ceramics; structural ceramics [Add to Longdo]
Brand {m} (von Keramik)firing [Add to Longdo]
Fliesenbelag {m}ceramic tiling [Add to Longdo]
Gießen {n}; Schlickergießen {n}; Schlickerguss {m} (Keramik)slip casting; slipcasting [Add to Longdo]
Glasur {f} (Keramik) | Glasur aufrühren | glänzende Glasur {f} | weiße japanische Glasur {f} | schuppige; flockige Glasur | seidenmatte Glasur | getrübte Glasur {f}glaze | to stir a glaze | shiny glaze | shino glaze | flaked glaze | silk-matt glaze | opacified glaze [Add to Longdo]
Händler {m} für Keramikbedarf; Keramikbedarfshändler {m}ceramic supplier [Add to Longdo]
Haushaltskeramik {f}domestic pots [Add to Longdo]
Keramik {f}ceramics; pottery [Add to Longdo]
Keramik {f}ceramic [Add to Longdo]
unglasierte Keramik {f}; Schrühware {f}biscuit; biscuit ware; biscuit china [Add to Longdo]
Keramiker {m}ceramist [Add to Longdo]
Keramikfaser {f}ceramic fibre; ceramic fiber [Add to Longdo]
Keramikfasermatte {f}fibre blanket [Add to Longdo]
Mörtel {m} | keramischer Mörtel | keramisch erhärtender Mörtelmortar | ceramic mortar | heat-setting mortar [Add to Longdo]
Paramilitarität {f}paramilitary [Add to Longdo]
die ... Frage und die damit verbundenen Problemethe ... question and its many ramifications [Add to Longdo]
Programierung {f}programming [Add to Longdo]
Pyramide {f} | Pyramiden {pl}pyramid | pyramids [Add to Longdo]
Pyramidenstumpf {m}frustum of pyramid [Add to Longdo]
Rahmenhandlung {f}framework plot; subplot (framing the main plot) [Add to Longdo]
Rahmung {f}; Einrahmung {f}framing [Add to Longdo]
Salzglasur {f} (Keramik)salt glaze; saltglaze [Add to Longdo]
Schneeballsystem {n}; Schneeballverkaufssystem {n}pyramid selling [Add to Longdo]
Stufenpyramide {f}; Etagenpyramide {f}; Tempelturm {m}ziggurat; zikkurat [Add to Longdo]
Verzweigung {f}; Verästelung {f} | Verzweigungen {pl}; Verästelungen {pl}ramification | ramifications [Add to Longdo]
akeramisch {adj}aceramic [Add to Longdo]
brennen (Ziegel; Keramik)to fire [Add to Longdo]
entwerfen; entwickeln | entwerfend; entwickelndto frame | framing [Add to Longdo]
keramischceramic [Add to Longdo]
keramische Bindung {f}; keramische Erhärtung {f}ceramic bond [Add to Longdo]
panoramischpanoramic [Add to Longdo]
panoramisch {adv}panoramically [Add to Longdo]
programmieren | programmierend | programmiertto program [Am.]; to programme | programing [Am.]; programming | programed [Am.]; programmed [Add to Longdo]
pyramidal {adj}pyramidal [Add to Longdo]
rahmen | rahmend | gerahmtto frame | framing | framed [Add to Longdo]
rohe Ware {f}; ungeschrühte Ware {f} (Keramik)green ware; greenware [Add to Longdo]
schematisierenddiagraming [Add to Longdo]
umrahmen | umrahmendto frame | framing [Add to Longdo]
verzweigen; verästeln | verzweigend; verästelnd | verzweigt; verästelt | verzweigt; verästelt | verzweigte; verästelteto ramify | ramifying | ramified | ramifies | ramified [Add to Longdo]
verästelt {adj} | verästelter | am verästeltstenramified | more ramified | most ramified [Add to Longdo]
weitverzweigt {adj}widely ramified [Add to Longdo]
Lungenkrankheit {f} [med.] | chronische Lungenkrankheit | eine Lungenkrankheit der Bergarbeiter [med.]lung disease; pulmonary disease | chronic lung disease: chronic pulmonary disease | pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis [Add to Longdo]
extrapyramidal {adj} [med.]extrapyramidal [Add to Longdo]
Blauer Fadenfisch {m} (Trichogaster trichopterus) [zool.]blue gourami [Add to Longdo]
Blauer Fadenfisch {m} (Trichogaster trichopterus) [zool.]three-spotted gourami [Add to Longdo]
Fadenfisch {m} [zool.]gourami [Add to Longdo]
Gelber Pyramiden-Falterfisch {m} (Hemitaurichthys polylepis) [zool.]yellow zoster [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鍰(oK)[からみ, karami] (n) (uk) (See スラグ) slag [Add to Longdo]
アプリケーションプログラミングインタフェース[, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] (n) {comp} application programming interface; API [Add to Longdo]
アラミド繊維[アラミドせんい, aramido sen'i] (n) aramid fibre; aramid fiber [Add to Longdo]
イネ科;稲科[イネか(イネ科);いねか(稲科), ine ka ( ine ka ); ineka ( ine ka )] (n) Poaceae (grass family of plants); Gramineae [Add to Longdo]
イベントドリブンプログラミング[, ibentodoribunpuroguramingu] (n) {comp} event-driven programming [Add to Longdo]
イミドール[, imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant) [Add to Longdo]
イミプラミン[, imipuramin] (n) imipramine [Add to Longdo]
エレクトロセラミックス[, erekutoroseramikkusu] (n) electroceramics [Add to Longdo]
エンジニアリングセラミックス[, enjiniaringuseramikkusu] (n) engineering ceramics [Add to Longdo]
オーラミン[, o-ramin] (n) auramine [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] (n) {comp} object-oriented programming [Add to Longdo]
オンラインプログラミングシステム[, onrainpuroguramingushisutemu] (n) {comp} online programming system [Add to Longdo]
カスミチョウチョウウオ[, kasumichouchouuo] (n) pyramid butterflyfish (Hemitaurichthys polylepis) [Add to Longdo]
カラミン[, karamin] (n) calamine [Add to Longdo]
キッシンググラミー;キッシング・グラミー[, kisshingugurami-; kisshingu . gurami-] (n) kissing gourami (Helostoma temmincki); kissing fish [Add to Longdo]
クテノポマ[, kutenopoma] (n) climbing gourami (of genus Ctenopoma or Microctenopoma) (lat [Add to Longdo]
クテノポマ属[クテノポマぞく, kutenopoma zoku] (n) Ctenopoma (genus of freshwater climbing gouramies with terrestrial locomotion ability in the family Anabantidae) [Add to Longdo]
クラミジア[, kuramijia] (n) chlamydia (lat [Add to Longdo]
クロラミン[, kuroramin] (n) chloramine [Add to Longdo]
グーラミー;グーラミ[, gu-rami-; gu-rami] (n) gourami [Add to Longdo]
グラミー[, gurami-] (n) Grammy (award); (P) [Add to Longdo]
グラミー賞[グラミーしょう, gurami-shou] (n) Grammy Awards; Grammy Award [Add to Longdo]
コードプログラミング[, ko-dopuroguramingu] (n) {comp} code programming [Add to Longdo]
コバラミン[, kobaramin] (n) cobalamin [Add to Longdo]
サーメット[, sa-metto] (n) cermet (ceramic metal) [Add to Longdo]
サラミ[, sarami] (n) salami (ita [Add to Longdo]
シークワーシャー;シクワーシャー;シークヮーサー[, shi-kuwa-sha-; shikuwa-sha-; shi-kuwa-sa-] (n) (See ヒラミレモン) flat lemon (Citrus depressa Hayata); Hirami lemon; thin-skinned flat lemon; shekwasha; Taiwan tangerine [Add to Longdo]
シアノコバラミン[, shianokobaramin] (n) (See ビタミンB12) cyanocobalamin [Add to Longdo]
シクラミン酸ナトリウム[シクラミンさんナトリウム, shikuramin san natoriumu] (n) sodium cyclamate [Add to Longdo]
ジェマー・イスラミア;ジェマーイスラミア[, jiema-. isuramia ; jiema-isuramia] (n) Jemaah Islamiah; JI [Add to Longdo]
ジモルホラミン[, jimoruhoramin] (n) dimorpholamine [Add to Longdo]
スコポラミン[, sukoporamin] (n) Skopolamin [Add to Longdo]
スリースポットグラミー;スリー・スポット・グラミー[, suri-supottogurami-; suri-. supotto . gurami-] (n) three spot gourami (Trichogaster trichopterus) [Add to Longdo]
セラミック[, seramikku] (n,adj-f) ceramic; (P) [Add to Longdo]
セラミックエンジン[, seramikkuenjin] (n) ceramic engine [Add to Longdo]
セラミックス[, seramikkusu] (n) ceramics [Add to Longdo]
セラミド[, seramido] (n) ceramide [Add to Longdo]
ダイナミックプログラミング[, dainamikkupuroguramingu] (n) dynamic programming [Add to Longdo]
チラミン[, chiramin] (n) tyramine [Add to Longdo]
チラ見;ちら見[チラみ(チラ見);ちらみ(ちら見), chira mi ( chira ken ); chirami ( chira ken )] (n,vs) (sl) glancing look [Add to Longdo]
ティラミス[, teiramisu] (n) tiramisu [Add to Longdo]
デビトロセラミックス[, debitoroseramikkusu] (n) devitroceramics [Add to Longdo]
デルフト焼き[デルフトやき, derufuto yaki] (n) Delftware (ceramics) [Add to Longdo]
ドラミング[, doramingu] (n) drumming [Add to Longdo]
ドワーフグラミー;ドワーフ・グラミー[, dowa-fugurami-; dowa-fu . gurami-] (n) dwarf gourami (Colisa lalia) [Add to Longdo]
ニューセラミックス[, nyu-seramikkusu] (n) new ceramics [Add to Longdo]
ニューモノウルトラマイクロスコーピックシリコヴォルケーノコニオシス[, nyu-monourutoramaikurosuko-pikkushirikovoruke-nokonioshisu] (n) (See 塵肺) pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis; pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis [Add to Longdo]
ハラミ;はらみ[, harami ; harami] (n) (1) skirt steak; tender beef around the diaphragm; (2) back diaphragm meat of chicken [Add to Longdo]
バイオセラミックス[, baioseramikkusu] (n) bioceramics [Add to Longdo]
パノラマX線撮影法[パノラマエックスせんさつえいほう, panoramaekkusu sensatsueihou] (n) panoramic radiography; panoramic x-ray photography [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三角锥[sān jiǎo zhuī, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨㄟ, / ] triangular pyramid (math.) [Add to Longdo]
二氯胺[èr lǜ àn, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄢˋ, ] dichloramine [Add to Longdo]
全景[quán jǐng, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄥˇ, ] panoramic view [Add to Longdo]
分支[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, ] branch (of company, river etc); to branch; to diverge; to ramify; to subdivide [Add to Longdo]
彼岸[bǐ àn, ㄅㄧˇ ㄢˋ, ] the other shore; Paramita (Buddh.) [Add to Longdo]
提拉米苏[tí lā mǐ sū, ㄊㄧˊ ㄌㄚ ㄇㄧˇ ㄙㄨ, / ] tiramisù (loan from Italian: pull-me-up), dessert made of ladyfingers dipped in coffee and mascarpone cream [Add to Longdo]
卤壶[lǔ hú, ㄌㄨˇ ㄏㄨˊ, / ] a ceramic teapot [Add to Longdo]
熟料[shú liào, ㄕㄨˊ ㄌㄧㄠˋ, ] worked material; chamotte (refractory ceramic material) [Add to Longdo]
瓷砖[cí zhuān, ㄘˊ ㄓㄨㄢ, / ] porcelain; ceramic [Add to Longdo]
禾木科[hé mù kē, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ ㄎㄜ, ] gramineae (family including bamboo, cereals, rice) [Add to Longdo]
禾本科[hé běn kē, ㄏㄜˊ ㄅㄣˇ ㄎㄜ, ] poaceae (i.e. grasses, old name Gramineae) [Add to Longdo]
棱锥[léng zhuī, ㄌㄥˊ ㄓㄨㄟ, / ] pyramid (geometry) [Add to Longdo]
纵览[zòng lǎn, ㄗㄨㄥˋ ㄌㄢˇ, / ] panoramic view; wide survey [Add to Longdo]
般若波罗密[bān ruò bō luó mì, ㄅㄢ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄇㄧˋ, / ] prajna paramita (Sanskrit: supreme wisdom - beginning of the Heart Sutra) [Add to Longdo]
苎麻[zhù má, ㄓㄨˋ ㄇㄚˊ, / ] rush (tall grass); bulrush; Boehmeria; ramie [Add to Longdo]
角锥[jiǎo zhuī, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨㄟ, / ] pyramid [Add to Longdo]
金字塔[jīn zì tǎ, ㄐㄧㄣ ㄗˋ ㄊㄚˇ, ] pyramid [Add to Longdo]
陶瓷[táo cí, ㄊㄠˊ ㄘˊ, ] pottery and porcelain; ceramics [Add to Longdo]
陶艺[táo yì, ㄊㄠˊ ㄧˋ, / ] ceramics (art) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションプログラミングインタフェース[あぷりけーしょんぷろぐらみんぐいんたふぇーす, apurike-shonpuroguraminguintafe-su] application programming interface (API) [Add to Longdo]
オブジェクト指向プログラミング[オブジェクトしこうプログラミング, obujiekuto shikou puroguramingu] object-oriented programming [Add to Longdo]
コードプログラミング[こーどぷろぐらみんぐ, ko-dopuroguramingu] code programming [Add to Longdo]
フレーミング[ふれーみんぐ, fure-mingu] framing [Add to Longdo]
プログラミング[ぷろぐらみんぐ, puroguramingu] programming [Add to Longdo]
プログラミングシステム[ぷろぐらみんぐしすてむ, puroguramingushisutemu] programming system [Add to Longdo]
プログラミング可能[プログラミングかのう, puroguramingu kanou] programmable (an) [Add to Longdo]
プログラミング環境[プログラミングかんきょう, puroguramingu kankyou] programming environment [Add to Longdo]
プログラミング言語[プログラミングげんご, puroguramingu gengo] programming language [Add to Longdo]
マイクロプログラミング[まいくろぷろぐらみんぐ, maikuropuroguramingu] microprogramming [Add to Longdo]
マルチプログラミング[まるちぷろぐらみんぐ, maruchipuroguramingu] multiprogramming [Add to Longdo]
モジュラプログラミング[もじゅらぷろぐらみんぐ, mojurapuroguramingu] modular programming [Add to Longdo]
関数形プログラミング[かんすうがたプログラミング, kansuugata puroguramingu] functional programming [Add to Longdo]
構造化プログラミング[こうぞうかプログラミング, kouzouka puroguramingu] structured programming [Add to Longdo]
整構造プログラミング[せいこうぞうプログラミング, seikouzou puroguramingu] structured programming [Add to Longdo]
多重プログラミング[たじゅうプログラミング, tajuu puroguramingu] multiprogramming [Add to Longdo]
論理プログラミング[ろんりプログラミング, ronri puroguramingu] logic programming [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
窯業[ようぎょう, yougyou] Keramik [Add to Longdo]
絡み付く[からみつく, karamitsuku] sich_winden_um, sich_klammern_an [Add to Longdo]
絡み合う[からみあう, karamiau] sich_verschlingen, sich_verwickeln [Add to Longdo]
脂身[あぶらみ, aburami] fetter Teil des Fleisches [Add to Longdo]
裏道[うらみち, uramichi] rueckwaertiger_Zugang, geheimer_Pfad [Add to Longdo]
辛味[からみ, karami] scharfer_Geschmack, Wuerze [Add to Longdo]
陶器[とうき, touki] Keramik, Porzellan [Add to Longdo]
陶磁器[とうじき, toujiki] Keramik_und_Porzellan [Add to Longdo]
陶芸[とうげい, tougei] Keramikkunst, Keramikhandwerk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top