ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conical

K AA1 N IH0 K AH0 L   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conical-, *conical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conical[ADJ] ที่เป็นรูปทรงกรวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conical(คอน'นิค,-เคิล) n.,adj. (เกี่ยวกับ) รูปกรวย,ส่วนตัดที่เป็นรูปกรวย., See also: conicalness n

English-Thai: Nontri Dictionary
conical(adj) คล้ายรูปกรวย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conical-รูปกรวย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conical foldชั้นหินคดโค้งรูปกรวย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
conical helixเกลียวรูปกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conical surfaceผิวรูปกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conicallแบบกรวย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Some kind of... small, conical canine.บางชนิดของ เขี้ยวที่เป็นรูปทรงกรวยและเล็ก The Predator in the Pool (2010)
It's one of those Oriental, sort of conical pans. - No, no, no.เสียงคร้องแคร้งค์จากกระทะหลุม แบบที่ใช้กันแถบเอเซียไง Match Point (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลอมพอก[N] high pinnacled hat, See also: conical hat, Example: สมัยก่อนข้าราชการที่เข้าประจำหน้าที่ต้องสวมลอมพอก, Count unit: หัว, ศรีษะ, Thai definition: เครื่องสวมศีรษะรูปยาวแหลมคล้ายชฎา
เสี้ยม[ADJ] pyramidal, See also: conical, Syn. แหลม, Ant. ทู่, Example: ชายหน้าเสี้ยมคนนั้น น่าสงสัยว่าจะเป็นสมุนของเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บายศรี [n.] (bāisī) EN: rice offering ; offering of cooked rice under a conical arrangement of folded leaves and flowers   
รูปกรวย[adj.] (rūp krūay) EN: conical   FR: conique

CMU English Pronouncing Dictionary
CONICAL    K AA1 N IH0 K AH0 L
CONICAL    K OW1 N IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conical    (j) kˈɒnɪkl (k o1 n i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圆锥[yuán zhuī, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄟ, / ] conical; (cf 圓錐體|圆锥体 a cone), #38,076 [Add to Longdo]
锥形[zhuī xíng, ㄓㄨㄟ ㄒㄧㄥˊ, / ] conical (cone shaped), #45,900 [Add to Longdo]
[zé, ㄗㄜˊ, / ] conical cap, #124,170 [Add to Longdo]
圆锥形[yuán zhuī xíng, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄟ ㄒㄧㄥˊ, / ] conical; coniform [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapsto-Kegelstopfen {m} [techn.]conical plug [Add to Longdo]
Kegelfeder {f}conical helical spring [Add to Longdo]
Kegelschmiernippel {n} [techn.]conical grease nipple [Add to Longdo]
Konusbremse {f} [techn.]conical brake [Add to Longdo]
Konusmutter {f} [techn.]conical nut [Add to Longdo]
Spannscheibe {f}conical spring washer; tension disc [Add to Longdo]
Kegelansenkung {f}conical countersink [Add to Longdo]
Kegelversenk {m}conical countersink [Add to Longdo]
Vollreifen {m} mit konischem Fußconical base solid tyre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かぶり笠;被り笠[かぶりがさ, kaburigasa] (n) (obsc) conical hat (East-Asian style); coolie hat [Add to Longdo]
綾藺笠[あやいがさ, ayaigasa] (n) (See 笠) type of traditional Japanese conical hat [Add to Longdo]
円錐振子[えんすいふりこ, ensuifuriko] (n) conical pendulum [Add to Longdo]
円錐図法[えんすいずほう, ensuizuhou] (n) conical projection [Add to Longdo]
円錐面[えんすいめん, ensuimen] (n) (circular) conical surface [Add to Longdo]
花笠[はながさ, hanagasa] (n) type of conical hat adorned with flowers (used in Japanese traditional performing arts) [Add to Longdo]
[かさ, kasa] (n) (1) conical hat (East-Asian style); coolie hat; (2) something shaped like a conical hat; shade (of a lamp); (P) [Add to Longdo]
三度笠[さんどがさ, sandogasa] (n) (See 笠) type of traditional Japanese conical hat [Add to Longdo]
深編み笠[ふかあみがさ, fukaamigasa] (n) (See 笠,虚無僧) type of conical hat that covers the whole head (used by Komuso monks) [Add to Longdo]
塗笠[ぬりがさ, nurigasa] (n) (See 笠) type of traditional Japanese conical hat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conic \Con"ic\, Conical \Con"ic*al\, a. [Gr. ?: cf. F. conique.
   See {Cone}.]
   1. Having the form of, or resembling, a geometrical cone;
    round and tapering to a point, or gradually lessening in
    circumference; as, a conic or conical figure; a conical
    vessel.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a cone; as, conic sections.
    [1913 Webster]
 
   {Conic section} (Geom.), a curved line formed by the
    intersection of the surface of a right cone and a plane.
    The conic sections are the parabola, ellipse, and
    hyperbola. The right lines and the circle which result
    from certain positions of the plane are sometimes, though
    not generally included.
 
   {Conic sections}, that branch of geometry which treats of the
    parabola, ellipse, and hyperbola.
 
   {Conical pendulum}. See {Pendulum}.
 
   {Conical projection}, a method of delineating the surface of
    a sphere upon a plane surface as if projected upon the
    surface of a cone; -- much used by makers of maps in
    Europe.
 
   {Conical surface} (Geom.), a surface described by a right
    line moving along any curve and always passing through a
    fixed point that is not in the plane of that curve.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conical
   adj 1: relating to or resembling a cone; "conical mountains";
       "conelike fruit" [syn: {conic}, {conical}, {conelike},
       {cone-shaped}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top