ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pyramid

P IH1 R AH0 M IH0 D   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pyramid-, *pyramid*, pyrami
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pyramid[N] พีระมิด, See also: ที่ฝังพระศพของกษัตริย์ในประเทศอียิปต์
pyramid[N] สิ่งของที่มีรูปทรงเหมือนพีระมิด, See also: รูปพีระมิด, Syn. monument
pyramid[N] การต่อตัว
pyramid[VI] ทำเป็นรูปทรงพีระมิด
pyramidal[ADJ] ซึ่งทำเป็นทรงพีระมิด, Syn. conical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pyramid(เพอ' ระมิด) n. พีระมิด

English-Thai: Nontri Dictionary
pyramid(n) ปิรามิด,รูปกรวยเหลี่ยม
pyramidal(adj) มีรูปเป็นกรวยเหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pyramidรูปกรวยเหลี่ยม, รูปพีระมิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pyramidal; tetrahedral-รูปพีระมิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pyramidพีระมิด, รูปทรงที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ และมีด้านอื่น ๆ เป็นรูปสามเหลี่ยม มีจุดยอด(ซึ่งไม่อยู่บนระนาบเดียวกับฐาน)ร่วมกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
pyramid bar chartแผนภูมิแท่งพีระมิด, แผนภูมิแท่งที่เรียงซ้อนกันอยู่เป็นรูปพีระมิด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The pyramids? Oh, it's wonderful.ปิรามิด วิเศษมาก Don Juan DeMarco (1994)
The Egyptians built pyramids.ชาวอียิปต์สร้างปิรามิด The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Before the time of the pyramids, a fearsome horde came from the east and swept across the barren lands of the ancient world.ก่อนยุคของปิระมิด กองทัพอันน่าเกรงขามจากภาคตะวันออก เคลื่อนพลผ่านดินเเดนอันเเห้งเเล้ง ในโลกสมัยโบราณ The Scorpion King (2002)
The unfinished pyramid.ปีรมิตที่ยังสร้างไม่เสร็จ. National Treasure (2004)
Same way they built the pyramids and the Great Wall of China.วิธีเดียวกับการสร้างปิรมิต และกำแพงเมืองจีน. National Treasure (2004)
My experts tell me it's a pyramid.ผู้เชี่ยวชาญของผมบอกว่ามันเป็นปิรามิด AVP: Alien vs. Predator (2004)
This pyramid contains the features of all three cultures.ปิรามิดนี้ มี 3 ศิลปกรรม AVP: Alien vs. Predator (2004)
This might be the first pyramid ever built.นี่เป็นปิรามิดแรกที่ถูกสร้างขึ้น AVP: Alien vs. Predator (2004)
But how could anyone possibly build a pyramid out here?แต่ปัญหาอยู่ที่ ทำไมปิรามิดถึงสร้างที่นี่ AVP: Alien vs. Predator (2004)
We need you to take us from the ship to the pyramid, and back. That's it.เราขอให้คุณพาเราจากเรือ มุ่งสู่ปิรามิด และกลับมา เท่านั้น AVP: Alien vs. Predator (2004)
- What about inside the pyramid?- แล้วมีอะไรข้างในปิรามิดนั่น? AVP: Alien vs. Predator (2004)
According to your satellite imagery, the pyramid is located directly beneath it.ตามรูปที่สร้างจากดาวเทียมของคุณ ปิรามิดอยู่ใต้นี้ AVP: Alien vs. Predator (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pyramidThe pyramids were built in ancient times.
pyramidThe secret of the pyramid was brought to light by science.
pyramidThe shape of the roof looks like a pyramid.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พีระมิด[N] pyramid, Example: หลังจากเที่ยวชมพีระมิดแล้ว เจ้าหน้าที่ได้นำพวกเราล่องใต้มุ่งหน้าไปเมืองลุกซอร์, Count unit: พีระมิด, Thai definition: สิ่งก่อสร้างที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ด้านข้างทั้ง 4 เป็นรูปสามเหลี่ยม มีปลายสุดไปบรรจบกันที่ยอด, Notes: (อังกฤษ)
เสี้ยม[ADJ] pyramidal, See also: conical, Syn. แหลม, Ant. ทู่, Example: ชายหน้าเสี้ยมคนนั้น น่าสงสัยว่าจะเป็นสมุนของเจ้าพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่
เจดีย์ 2[N] Pyramidella punctata, Thai definition: ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวในวงศ์ Turritellidae เปลือกเวียนเป็นเกลียวสูงหลายชั้น ยอดแหลมคล้ายเจดีย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรวยเหลี่ยม[n.] (krūaylīem) EN: pyramid   
มณฑป[n.] (mondop) EN: square hall with a pyramidal roof ; mandapa ; mondop   FR: dôme [m] ; pavillon à toiture pyramidale [m]
พีระมิด [n.] (phiramit) EN: pyramid   FR: pyramide [f]
พีระมิดห้าเหลี่ยม[n. exp.] (phiramit hālīem) EN: pentagonal pyramid   
พีระมิดสามเหลี่ยมอีลองเกต[n. exp.] (phiramit sāmlīem īløngkēt) EN: elongated triangular pyramid   
พีระมิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส[n. exp.] (phiramit sīlīemjatturat) EN: square pyramid   
ปิรามิด[n.] (pirāmit) EN: pyramid   FR: pyramide [f]
เรียว[adj.] (rīo) EN: tapering ; pyramidal ; slender ; weaken ; declined   FR: effilé ; fuselé ; en pointe

CMU English Pronouncing Dictionary
PYRAMID    P IH1 R AH0 M IH0 D
PYRAMIDS    P IH1 R AH0 M IH0 D Z
PYRAMIDAL    P ER0 AE1 M AH0 D AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pyramid    (n) pˈɪrəmɪd (p i1 r @ m i d)
pyramids    (n) pˈɪrəmɪdz (p i1 r @ m i d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金字塔[jīn zì tǎ, ㄐㄧㄣ ㄗˋ ㄊㄚˇ, ] pyramid, #11,091 [Add to Longdo]
棱锥[léng zhuī, ㄌㄥˊ ㄓㄨㄟ, / ] pyramid (geometry), #111,214 [Add to Longdo]
角锥[jiǎo zhuī, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄨㄟ, / ] pyramid, #146,631 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pyramide {f} | Pyramiden {pl}pyramid | pyramids [Add to Longdo]
Pyramidenstumpf {m}frustum of pyramid [Add to Longdo]
Schneeballsystem {n}; Schneeballverkaufssystem {n}pyramid selling [Add to Longdo]
pyramidal {adj}pyramidal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスミチョウチョウウオ[, kasumichouchouuo] (n) pyramid butterflyfish (Hemitaurichthys polylepis) [Add to Longdo]
ピラミッド[, piramiddo] (n) pyramid; (P) [Add to Longdo]
ピラミッドセリング[, piramiddoseringu] (n) pyramid selling [Add to Longdo]
ピラミッド形;ピラミッド型[ピラミッドがた, piramiddo gata] (adj-no) pyramid-style; pyramid-shaped [Add to Longdo]
ピラミドン[, piramidon] (n) Pyramidon (brand-name aminopyrine) [Add to Longdo]
ブラックピラミッドバタフライフィッシュ[, burakkupiramiddobatafuraifisshu] (n) brown-and-white butterflyfish (Hemitaurichthys zoster); black pyramid butterflyfish [Add to Longdo]
マルチ商法[マルチしょうほう, maruchi shouhou] (n) (See 鼠講) multilevel marketing system; pyramid selling; chain referral [Add to Longdo]
角錐;角すい[かくすい, kakusui] (n) pyramid [Add to Longdo]
角錐台[かくすいだい, kakusuidai] (n) truncated pyramid [Add to Longdo]
金字塔[きんじとう, kinjitou] (n) pyramid; monumental work [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pyramid \Pyr"a*mid\, n. [L. pyramis, -idis, fr. Gr. ?, ?, of
   Egyptian origin: cf. F. pyramide.]
   [1913 Webster]
   1. A solid body standing on a triangular, square, or
    polygonal base, and terminating in a point at the top;
    especially, a structure or edifice of this shape.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) A solid figure contained by a plane rectilineal
    figure as base and several triangles which have a common
    vertex and whose bases are sides of the base.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Billiards) The game of pool in which the balls are
    placed in the form of a triangle at spot. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   4. (Finance) a fraudulent investment scheme in which the
    manager promises high profits, but instead of investing
    the money in a genuine profit-making activity, uses the
    money from later investors to pay the profits to earlier
    investors; -- also called {pyramid scheme} or {pyramid
    operation}. This process inevitably collapses when
    insufficient new investors are available, leaving the
    later investors with total or near-total losses of their
    investments. The managers usually blame government
    regulations or interference for the collapse of the
    scheme, rather than admit fraud.
    [PJC]
 
   {Altitude of a pyramid} (Geom.), the perpendicular distance
    from the vertex to the plane of the base.
 
   {Axis of a pyramid} (Geom.), a straight line drawn from the
    vertex to the center of the base.
 
   {Earth pyramid}. (Geol.) See {Earth pillars}, under {Earth}.
    
 
   {Right pyramid} (Geom.) a pyramid whose axis is perpendicular
    to the base.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pyramid \Pyr"a*mid\, v. i. (Speculation)
   To enlarge one's holding or interest in a series of
   operations on a continued rise or decline by using the
   profits to buy or sell additional amounts on a margin, as
   where one buys on a 10% margin 100 shares of stock quoted at
   100, holds it till it rises to 105, and then uses the paper
   profit to buy 50 shares more, etc. The series of operations
   constitutes a pyramid. A similar process of reinvesting gains
   or winnings (as of a gamble), but not involving operation on
   margin, is called a {parlay}.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pyramid \Pyr"a*mid\, v. t. (Speculation)
   To use, or to deal in, in a pyramiding transaction. See
   {Pyramid}, v. i.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pyramid
   n 1: a polyhedron having a polygonal base and triangular sides
      with a common vertex
   2: (stock market) a series of transactions in which the
     speculator increases his holdings by using the rising market
     value of those holdings as margin for further purchases
   3: a massive monument with a square base and four triangular
     sides; begun by Cheops around 2700 BC as royal tombs in
     ancient Egypt [syn: {Pyramid}, {Great Pyramid}, {Pyramids of
     Egypt}]
   v 1: enlarge one's holdings on an exchange on a continued rise
      by using paper profits as margin to buy additional amounts
   2: use or deal in (as of stock or commercial transaction) in a
     pyramid deal
   3: arrange or build up as if on the base of a pyramid
   4: increase rapidly and progressively step by step on a broad
     base

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 pyramid
  pyramid

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top