Search result for

parat

(98 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -parat-, *parat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parathion[N] ยาฆ่าแมลง
paratroop[ADJ] เกี่ยวกับกองทหารพลร่ม
paratroops[N] กองทหารพลร่ม
paratrooper[N] พลร่ม, See also: ทหารพลร่ม, Syn. commando, parachute, jumper
paratyphoid[N] โรคไข้รากสาดน้อย, Syn. paratyphoid fever

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parathesisn. = parenthesis (ดู)
parathionn. ยาฆ่าแมลงชนิดหนึ่ง
parathyroidadj.,n. (ต่อม) ซึ่งอยู่ใกล้ต่อมไธรอยด์ ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียว ควบคุมระดับ calcium ion และ phosphate ของกระดูกและในเลือด
paratroop(แพ'ระทรูพ) adj. เกี่ยวกับกองทหารพลร่ม, See also: paratroops กองทหาร พลร่ม. paratrooper n.
paratrooper(แพ'ระทรูเพอะ) n. ทหารพลร่ม
paratyphoid(แพระไท'ฟอยด์) n.โรคไข้รากสาดน้อย
apparatus(แอพพะแรท'เทิส) n., (pl. -us,-uses) เครื่องมือ,เครื่องไม้,อุปกรณ์,สิ่งช่วย,เครื่องจักร,เครื่องยนต์กลไก,กลไกของรัฐหรือหน่วยงาน, องค์การ,หมายเหตุ,เครื่องสำเร็จ
comparative(คัมแพ'ระทิฟว) adj. เกี่ยวการเปรียบเทียบ,ซึ่งเทียบเคียง,พอสมควร., See also: comparativist ผู้เปรียบเทียบ, Syn. parallel -Conf. superlative
comparator(คอม'พะระเทอะ) n. เครื่องมือหรืออุปกรณ์เปรียบเทียบ (เช่นเปรียบเทียบระยะทาง ความยาว สีหรืออื่น ๆ)
legal separationn. การหย่าร้างกันตามกฎหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
apparatus(n) อุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องใช้
comparative(adj) เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ,พอเปรียบได้,พอเทียบได้
preparation(n) การตระเตรียม,การเตรียมพร้อม
preparatory(adj) เป็นการเตรียมพร้อม,เป็นการเตรียมการ
reparation(n) การชดใช้,การซ่อมแซม,การฟื้นฟู,การปฏิสังขรณ์,ค่าทำขวัญ
separate(vi,vt) แบ่งแยก,แยก,แยกย้าย,สกัด,กระจายออก
separation(n) การแยก,การแบ่งแยก,การจากกัน,ช่องโหว่,โพรง
separator(n) เครื่องแบ่ง,เครื่องสกัด,เครื่องแยกแร่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parathyroid๑. -พาราไทรอยด์๒. ต่อมพาราไทรอยด์ [มีความหมายเหมือนกับ gland, parathyroid]๓. ต่อมเคียงไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroid glandต่อมพาราไทรอยด์ [มีความหมายเหมือนกับ parathyroid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroidectomise; parathyroidectomizeตัดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroidectomize; parathyroidectomiseตัดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroidectomyการตัดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprival; parathyroprivic; parathyroprivous๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivia๑. ภาวะถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. ภาวะขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivic; parathyroprival; parathyroprivous๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parathyroprivous; parathyroprival; parathyroprivic๑. -ถูกตัดต่อมพาราไทรอยด์๒. -ขาดต่อมพาราไทรอยด์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paratoniaภาวะกล้ามเนื้อตึงตัวผิดปรกติ, ภาวะความตึงตัวผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parathionพาราไธออน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
parathionพาราไทออน, สารเคมีชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ C10H14NO5PS ใช้เป็นยาฆ่าแมลง มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าแมลงในไร่ นา สวนและเป็นพิษอย่างแรงต่อคนและสัตว์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
parathormoneพาราทอร์โมน, ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมพาราไทรอยด์ ทำหน้าที่รักษาสมดุลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกายให้คงที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Parathyroid diseasesโรคต่อมพาราไทรอยด์ [TU Subject Heading]
parathyroid glandต่อมพาราไทรอยด์, ต่อมไร้ท่อชนิดหนึ่งในร่างกายของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอยู่บริเวณลำคอติดกับต่อมไทรอยด์  ทำหน้าที่สร้างพาราทอร์โมน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Parathyroid glandsต่อมพาราไทรอยด์ [TU Subject Heading]
Parathyroid hormoneฮอร์โมนต่อมพาราไทรอยด์ [TU Subject Heading]
Parathyroid hormone-related proteinโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับต่อมพาราไทรอยด์ [TU Subject Heading]
Parathyroidectomyการตัดต่อมพาราไทรอยด์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She was covered in ethyl parathion and aldicarb.ตัวของเธอเต็มไปด้วย เอธิลพาาไธออน และ อัลดิคาร์บ The X in the File (2010)
I feel like a paratrooper.ดูสิ ที่รัก อย่าเขินสิ Iwo Jima (2010)
You paratrooped in 'Nam. What's the problem?คุณ paratrooped ใน 'น้ำ สิ่งที่เป็นปัญหาหรือไม่ Grudge Match (2013)
You may not be familiar with his name, but you're likely familiar with his work... biochemical agents such as cytochlorin, black phosphorus, paratoxin.คุณอาจไม่ค่อยคุ้นกับชื่อของเขา แต่คุณน่าจะคุ้นเคยดีกับงานที่เขาทำ.. นักชีวะเคมี ประเภทไซโตคลอริน Frederick Barnes (No. 47) (2013)
Each seedling is a little paratrooper, floating on the wind, risking everything for a safe place to land.ต้นกล้าแต่ละพลเล็ก ๆ น้อย ๆ ลอยอยู่บนลม เสี่ยงทุกอย่างสำหรับสถานที่ ที่ปลอดภัยที่จะลงจอด The Immortals (2014)
Paratrechina longicornis. Commonly known as crazy ants.พาราตริไคน่า ลอนจิคอร์นิส ชื่อทั่วไป เครซี่แอ้นท์ Ant-Man (2015)
Ask about the paratroopers.Ask about the paratroopers. The Ugly American (1963)
Paratroopers, over the side!พลร่ม คุมพื้นที่! Stand by Me (1986)
Harry Paratesticles.เฮนรี่ หัวไข่. 50 First Dates (2004)
Tell Richard I saw the pictures he sent for that feature on female paratroopers and they're all so unattractive.บอกริชาร์ดว่าฉันเห็นรูป พวกนักโดดร่มหญิงแล้ว พวกหล่อนดูแย่สุดๆ The Devil Wears Prada (2006)
Is it impossible to find a lovely slender female paratrooper?เป็นไปได้ไหม ที่จะหานักโดดร่มหญิงที่สวย - หุ่นดี - ไม่ The Devil Wears Prada (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลร่ม[N] paratrooper, See also: paratroops, parachutist, Example: วันที่ 6 มีนาคม 2487 สัมพันธมิตรส่งพลร่มโดดร่มลง 5 คนในบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ระหว่างการโจมตีพระนคร, Count unit: นาย, Thai definition: ทหารที่ฝึกวิธีการโดดร่มลงจากเครื่องบิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks   FR: répartir le travail
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect   FR: morceler ; démembrer
บูรณาการรวมหน่วย[n. exp.] (būranā kān rūam nūay) EN: grouping separated units together ; integration   
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose   FR: rembourser
ช่างแก้นาฬิกา[n.] (chang kaē nālikā) EN: watchmaker   FR: horloger [m] ; horlogère [f] ; réparateur de montres [m]
ช่างนาฬิกา[n.] (chang nālikā) EN: watchmaker   FR: horloger [m] ; réparateur de montres [m]
ช่างซ่อม [n.] (chang sǿm) EN: repairman ; fitter ; mechanic   FR:parateur [m] ; dépanneur [m]
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์[n. exp.] (chang sǿm khømphiutoē ) FR:parateur d'orinateur [m]
ช่างซ่อมนาฬิกา[n. exp.] (chang sǿm nālikā) EN: watchmaker   FR:parateur de montres [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARATORE    P ER0 AH0 T AO1 R IY0
PARATROOP    P EH1 R AH0 T R UW2 P
PARATROOPS    P EH1 R AH0 T R UW2 P S
PARATROOPER    P EH1 R AH0 T R UW2 P ER0
PARATROOPERS    P EH1 R AH0 T R UW2 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paratroops    (n) (p a1 r @ t r uu p s)
paratrooper    (n) (p a1 r @ t r uu p @ r)
paratyphoid    (n) (p a2 r @ t ai1 f oi d)
paratroopers    (n) (p a1 r @ t r uu p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parathyreoidea {f}; Nebenschilddrüse {f} [med.]parathyroid [Add to Longdo]
parathyreoidal {adj}; die Nebenschilddrüse betreffend [med.]parathyroid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki) [Add to Longdo]
てんでに[, tendeni] (adv) each; respectively; individually; separately [Add to Longdo]
ぱらつく;パラつく[, paratsuku ; para tsuku] (v5k,vi) (See パラパラ) to sprinkle (e.g. with rain) [Add to Longdo]
ぶっつけ[, buttsuke] (n,adj-na) without preparation; off the cuff; abrupt; outspoken; (at) first [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) [Add to Longdo]
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006) [Add to Longdo]
アクアラング[, akuarangu] (n) aqualung; Self-Contained Underwater Breathing Apparatus; SCUBA [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伞兵[sǎn bīng, ㄙㄢˇ ㄅㄧㄥ, / ] paratrooper [Add to Longdo]
副伤寒[fù shāng hán, ㄈㄨˋ ㄕㄤ ㄏㄢˊ, / ] paratyphoid fever [Add to Longdo]
空降兵[kōng jiàng bīng, ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ ㄅㄧㄥ, ] paratroopers [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グループ分離キャラクタ[グループぶんりキャラクタ, guru-pu bunri kyarakuta] group separator (GS) [Add to Longdo]
コンパレータ[こんぱれーた, konpare-ta] comparator [Add to Longdo]
セパレートアドレッシング[せぱれーとあどれっしんぐ, separe-toadoresshingu] separate addressing [Add to Longdo]
ファイル分離キャラクタ[ファイルぶんりキャラクタ, fairu bunri kyarakuta] file separator (FS) [Add to Longdo]
フィールド分離文字[フィールドぶんりもじ, fi-rudo bunrimoji] field-separator character [Add to Longdo]
ユニット分離キャラクタ[ユニットぶんりキャラクタ, yunitto bunri kyarakuta] unit separator (US) [Add to Longdo]
引数分離子[ひきすうぶんりし, hikisuubunrishi] parameter separator [Add to Longdo]
隔離[かくり, kakuri] isolation (vs), segregation, separation [Add to Longdo]
区切り記号[くぎりきごう, kugirikigou] delimiter, separator [Add to Longdo]
従属コンパイル[じゅうぞくコンパイル, juuzoku konpairu] dependent compilation, separate compilation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top