ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

paratyphoid

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paratyphoid-, *paratyphoid*, paratyphoi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paratyphoid[N] โรคไข้รากสาดน้อย, Syn. paratyphoid fever

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paratyphoid(แพระไท'ฟอยด์) n.โรคไข้รากสาดน้อย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paratyphoid    (n) pˌærətˈaɪfɔɪd (p a2 r @ t ai1 f oi d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
副伤寒[fù shāng hán, ㄈㄨˋ ㄕㄤ ㄏㄢˊ, / ] paratyphoid fever, #65,894 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パラチフス[, parachifusu] (n) paratyphoid (ger [Add to Longdo]
パラチフス菌[パラチフスきん, parachifusu kin] (n) paratyphoid bacillus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 paratyphoid
   n 1: any of a variety of infectious intestinal diseases
      resembling typhoid fever [syn: {paratyphoid}, {paratyphoid
      fever}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top