Search result for

opération

(85 entries)
(0.0973 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -opération-, *opération*
English-Thai: Longdo Dictionary
transsexual operation(n) การผ่าตัดแปลงเพศ
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
operation[N] การดำเนินการ, Syn. procedure, performance, Ant. inaction
operation[N] การผ่าตัด, See also: การศัลยกรรม
operation[N] การใช้ (เครื่องจักร), See also: การเดินเครื่อง
operation[N] กิจการทางธุรกิจ, See also: กิจการ, Syn. business
operational[ADJ] ที่สามารถใช้งานได้, Syn. functional, working
operations research[N] การศึกษาเชิงปฎิบัติการ
operational research[N] การศึกษาเชิงปฎิบัติการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
operation(ออพพะเร'เชิน) n. การกระทำ,การทำงาน,ปฏิบัติการ,ศัลยกรรม,การเดินเครื่อง,การสู้รบ,วิธีการทางคณิตศาสตร์ (เช่นการบวก,การลบหรืออื่น ๆ) ,กิจการ,ปฏิบัติการทางทหาร,ยุทธการ, Syn. working,act,maneuver
operation codeใช้ตัวย่อว่า op code (อ่านว่า ออป โคด) หมายถึงส่วนของคำสั่งในภาษาเครื่อง (machine language) หรือภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ที่เป็นคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติ เช่น คำสั่งให้เครื่องบวกหรือลบ เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งของคำสั่งซึ่งเป็นตัวถูกดำเนินการ เรียกว่า operandดู operand เปรียบเทียบ
operation researchn. การวิจัยปฏิบัติการโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาเป้าหมายและให้ได้ประสิทธิภาพที่มากที่สุด
operational(ออพพะเร'เชินเนิล) adj. ทำได้,ใช้ได้,เกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหาร,เกี่ยวกับศัลยกรรม,เกี่ยวกับการคำนวณหรือคณิตศาสตร์., Syn. working
operations researchการวิจัยดำเนินการใช้ตัวย่อว่า OR (อ่านว่า โออาร์) หมายถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาจัด วางเป็นระบบ หรือเป็นทฤษฎีที่จะทำให้การดำเนินงานต่อไปดีขึ้น รวมทั้งทำให้สามารถพยากรณ์ผลของการประกอบการในอนาคตได้ด้วย บางทีใช้ operational research
co-operation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert,unity
computer operationการดำเนินการคอมพิวเตอร์การปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หมายถึง การที่คอมพิวเตอร์ทำงานไปตามคำสั่ง เช่น อ่านข้อมูล นำข้อมูลไปเก็บ นำข้อมูลมาบวก ลบ ฯ เป็นต้น แล้วได้ผลตามที่ต้องการ
cooperation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert,unity

English-Thai: Nontri Dictionary
operation(n) การปฏิบัติการ,ยุทธการ,การเคลื่อนไหวทางทหาร,การทำงาน,การผ่าตัด
cooperation(n) ความร่วมมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
operationการดำเนินการ, การปฏิบัติการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operationการดำเนินการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
operationการดำเนินการ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
operation and maintenance (O&M)การปฏิบัติการและบำรุงรักษา (โอแอนด์เอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
operation and maintenance center (OMC)ศูนย์ปฏิบัติการและบำรุงรักษา (โอเอ็มซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
operation code; op codeรหัสดำเนินการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operation of law, byโดยผลบังคับแห่งกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
operation researchการวิจัยเชิงปฏิบัติการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
operation, flapการผ่าตัดเปิดเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
operation, radicalการผ่าตัดแบบถอนรากถอนโคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Operation Desert Shield, 1990-1991ปฏิบัติการพายุทะเลทราย, ค.ศ.1990-1991 [TU Subject Heading]
Operation Effects ผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินการ
เป็นผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ด้วยกรรมวิธีการ ต่าง ๆ เช่น การเปิดหน้าดิน ซึ่งก่อให้เกิดการชะล้างและพังทลาย น้ำขุ่นข้นในทะเลบริเวณใกล้เคียงกับการขุดแร่ในทะเล ชายหาดเกิดความเสียหาย ลักษณะภูมิทัศน์ถูกทำลายลง เช่นการเปิดเหมืองหินปูน ก่อให้เกิด ฝุ่น ควัน ในอากาศ การขุดแร่ถ่านหินลิกไนต์ลงไปลึกมาก ๆ อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทิศทางและระดับขแงน้ำใต้ดิน นอกจากนี้ยังมีการแต่งแร่หรือลอยแร่ จะเป็นตัวการปลดปล่อยเศษแร่ต่าง ๆ หากมีวิธีการจัดการไม่ถูกต้องแล้วจะทำให้แพร่กระจายไปสู่ระบบนิเวศน์ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Operation other than warปฏิบัติการที่มิใช่การรบ [TU Subject Heading]
Operational amplifiersวงจรขยายเชิงดำเนินการ [TU Subject Heading]
Operational auditการตรวจสอบการดำเนินงาน [การบัญชี]
Operations researchวิจัยปฏิบัติการ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
operation (n vi vt adj adv conj abbrev name org ) ผ่าตัด
operation of law (n ) ผลบังคัีบแห่งกฎหมาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กิจกรรม[N] activity, See also: operation, Example: ปัจจุบันนักศึกษาตื่นตัวกันมากในเรื่องกิจกรรมการเมือง, Thai definition: สิ่งที่ปฏิบัติ, การปฏิบัติงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอเปค[org.] (Ēpēk) EN: APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)   
ห้องปฏิบัติการ[n. exp.] (hǿng patibatkān) EN: laboratory ; lab ; operations room   FR: laboratoire [m] ; labo [m] (abrév. - fam.)
ห้องผ่าตัด[n. exp.] (hǿng phātat) EN: operating room   FR: salle d'opération [f]
การได้ประโยชน์ร่วมกัน [n. exp.] (kān dāi prayōt ruam kan) EN: protocooperation   
การให้ความร่วมมือ[n. exp.] (kān hai khwām ruammeū) EN: cooperation   FR: coopération [f]
การปฏิบัติการ[n.] (kān patibatikān) EN: operating ; actions   FR: opération [f]
การผ่าตัด[n.] (kān phātat) EN: operation ; surgery   FR: opération (chirurgicale) [f] ; chirurgie [f]
การผ่าตัดเล็ก[n. exp.] (kān phātat lek) EN: minor surgery   FR: intervention chirurgicale légère [f] ; opération chirurgicale mineure [f]
การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[org.] (Kān Prachum Klum Khwām Ruammeū Thāng Sētthakit Ēchīa-Paēsifik) EN: Asia Pacific Economic Cooperation Conference (APEC)   
การวางแผนปฏิบัติการ[n. exp.] (kān wāngphaēn patibatkān) EN: operational plan   FR: plan opérationnel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OPERATION    AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N
OPERATIONS    AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N Z
OPERATION'S    AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N Z
OPERATIONAL    AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L
OPERATIONS'    AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N Z
OPERATIONALLY    AA1 P ER0 EY1 SH AH0 N AH0 L IY0
OPERATIONALLY    AA1 P ER0 EY1 SH N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
operation    (n) (o2 p @ r ei1 sh @ n)
operations    (n) (o2 p @ r ei1 sh @ n z)
operational    (j) (o2 p @ r ei1 sh @ n @ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
PKO[ピーケーオー, pi-ke-o-] (n) peacekeeping operations; PKO [Add to Longdo]
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation [Add to Longdo]
ご協力;御協力[ごきょうりょく, gokyouryoku] (n,vs) (See 協力) cooperation; collaboration [Add to Longdo]
アジア太平洋経済協力会議[アジアたいへいようけいざいきょうりょくかいぎ, ajia taiheiyoukeizaikyouryokukaigi] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
アパレイション[, apareishon] (n) (1) appellation; (2) operation [Add to Longdo]
オープンマーケットオペレーション[, o-punma-kettoopere-shon] (n) open market operation [Add to Longdo]
オペ[, ope] (n) (abbr) (See オペレーション) medical operation; (P) [Add to Longdo]
オペアンプ[, opeanpu] (n) (abbr) operational amplifier [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行动[xíng dòng, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] operation; action; to move; mobile, #807 [Add to Longdo]
运筹学[yùn chóu xué, ㄩㄣˋ ㄔㄡˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] operations research (OR), #74,890 [Add to Longdo]
经营管理和维护[jīng yíng guǎn lǐ hé wéi hù, ㄐㄧㄥ ˊ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄏㄜˊ ㄨㄟˊ ㄏㄨˋ, / ] Operations Administration and Maintenance; OAM [Add to Longdo]
运行状况[yùn xíng zhuàng kuàng, ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] operational state; running state [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
システム管理操作[システムかんりそうさ, shisutemu kanrisousa] (systems management) operation [Add to Longdo]
バーストモード転送[バーストモードてんそう, ba-sutomo-do tensou] burst-mode transfer, burst operation [Add to Longdo]
フェールセーフ動作[フェールセーフどうさ, fe-ruse-fu dousa] failsafe operation [Add to Longdo]
ブール演算[ブールえんざん, bu-ru enzan] Boolean operation [Add to Longdo]
ブール演算表[ブールえんざんひょう, bu-ru enzanhyou] Boolean operation table [Add to Longdo]
メッセージ発信抽象操作[メッセージはっしんちゅうしょうそうさ, messe-ji hasshinchuushousousa] message-submission abstract-operation [Add to Longdo]
リモート操作[リモートそうさ, rimo-to sousa] remote operation [Add to Longdo]
一致演算[いっちえんざん, icchienzan] identity operation [Add to Longdo]
一覧抽象操作[いちらんちゅうしょうそうさ, ichiranchuushousousa] list abstract-operation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
手術[しゅじゅつ, shujutsu] Operation [Add to Longdo]
手術室[しゅじゅつしつ, shujutsushitsu] Operationssaal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  opération [operasjõ]
     operation; surgical operation
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top