Search result for

irradias

(73 entries)
(0.0336 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irradias-, *irradias*, irradia
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา irradias มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *irradias*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irradiate[VT] ฉายรังสี (เพื่อถนอมอาหาร)
irradiate[VI] เปล่งแสง, See also: ส่องแสง, Syn. shine
irradiate[ADJ] สว่างไสว, See also: สว่าง, Syn. bright
irradiation[N] การฉายรังสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irradiation(อิเรดิเอ'เชิน) n. การฉายรังสี,การส่องสว่าง,ปริมาณรังสีที่กระทบต่อหน่วยพื้นที่, Syn. irradiating,beam

English-Thai: Nontri Dictionary
irradiate(vi) ฉายแสง,ฉายรังสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annual irradiationการอาบรังสีต่อปี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
irradianceความรับอาบรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
irradiateฉายรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irradiationการฉายรังสี, การอาบรังสี [มีความหมายเหมือนกับ radiation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irradiation๑. การอาบรังสี๒. การฉายรังสี [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irradiated foodอาหารฉายรังสี, อาหารที่ผ่านการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสี หรือมีรังสีตกค้างแต่ประการใด จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อการพาณิชย์ภายในประเทศจะต้องมีฉลากแสดงข้อความ และเครื่องหมายว่าผ่านการฉายรังสีแล้ว พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการฉายรังสี ชื่อ ที่ตั้ง ของผู้ผลิต และผู้ฉายรังสี วัน เดือน ปี ที่ฉายรังสี
[นิวเคลียร์]
Food irradiationการฉายรังสีอาหาร, การนำอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งผลิตอย่างถูกสุขลักษณะและบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อที่เหมาะสม ไปผ่านการฉายรังสีแกมมา หรือรังสีเอกซ์ หรือลำอิเล็กตรอนจากเครื่องเร่งอนุภาค ด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม เพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือพยาธิ ยับยั้งการทำลายหรือแพร่พันธุ์ของแมลง ยืดอายุการเก็บรักษา ยับยั้งการงอก และชะลอการสุก [นิวเคลียร์]
Gamma irradiationการฉายรังสีแกมมา [นิวเคลียร์]
Irradiationการฉายรังสี [TU Subject Heading]
gamma irradiation การฉายรังสีแกมมา, การนำวัตถุใดๆ ไปฉายรังสีแกมมาโดยไม่มีรังสีตกค้าง [พลังงาน]
irradiated foodอาหารฉายรังสี, คือ อาหารที่ผ่านกระบวนการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสี หรือมีรังสีตกค้างแต่ประการใดจึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค อาหารที่ผ่านการฉายรังสีเพื่อการพาณิชย์ภายในประเทศ จะต้องมีฉลากแสดงข้อความ และเครื่องหมายว่าผ่านการฉายรังสีแล้ว พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ของการฉายรังสี ชื่อ ที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้ฉายรังสีและวันเดือนปีที่ฉายรังสี [พลังงาน]
Damage, Irradiationอันตรายจากรังสี [การแพทย์]
Food Irradiationอาหาร,การอาบรังสี [การแพทย์]
Food, Irradiation ofอาหารอาบรังสี [การแพทย์]
Irradiance - Flux of radiation per unit areaความเข้มของปริมาณ รังสี หรือปริมาณการแผ่รังสีต่อหนึ่งหน่วยเนื้อที่ (ที่จุดหนึ่งจุดใดบนผิวพื้น) [อุตุนิยมวิทยา]
Irradiationการแผ่ความเข้มของ ปริมาณรังสี (ที่จุดใดจุดหนึ่งบนผิวพื้น) [อุตุนิยมวิทยา]
irradiationการอาบรังสี, การนำวัสดุไปอาบรังสีบางชนิด  เช่น รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา เป็นต้น ตัวอย่างการนำอาหารไปอาบรังสีแกมมา เพื่อเก็บรักษาคุณภาถของอาหารให้อยู่ได้เป็นเวลานาน ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Irradiatedการฉายแสง, นำไปผ่านรังสี [การแพทย์]
Irradiationกัมตภาพรังสี, การรักษาด้วยรังสี, การฉายแสงรักษา, การฉายรังสี, ได้รับสารรังสี, การฉายแสง [การแพทย์]
Irradiation Alone, Radicalฉายรังสีเพียงอย่างเดียว [การแพทย์]
Irradiation Effectsผลของรังสีที่ปล่อยออกมา [การแพทย์]
Irradiation, Cerebro-Spinal Axis, Wholeการฉายรังสีทั้งสมองและไขสันหลัง [การแพทย์]
Irradiation, Conventionalการฉายแสงจากข้างนอกเข้าไป [การแพทย์]
Irradiation, Externalการฉายแสง [การแพทย์]
Irradiation, Extracorporealการฉายรังสีแก่เม็ดเลือดขาวขณะที่อยู่นอกร่างกาย, ฉายรังสีนอกร่างกาย [การแพทย์]
Irradiation, Pelvic, Wholeการฉายรังสีต่อช่องเชิงกรานทั้งหมด [การแพทย์]
Irradiation, Postoperativeการใช้รังสีหลังผ่าตัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But she'll never survive total body irradiation...เอาละเข้าใจแล้ว แต่เธออาจไม่รอด ร่างกายเธอรับรังสีไม่ได้ Lucky Thirteen (2008)
Lightly irradiated bills.แบงค์อาบรังสี The Dark Knight (2008)
In case of a breach, they release irradiated steam.คุณมองผมเหมือนผมเป็นคนบ้า Edge of Darkness (2010)
My daughter was irradiated.(เสียงร้อง) Edge of Darkness (2010)
The irradiationรับกัมมันตรังสีนั่นรึ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Harrison Ford is irradiating our testicles with microwave satellite transmissions!ด้วยดาวเทียมสื่อสารไมโครเวฟ! ดังนั้นบางทีเราอาจติดอยู่ในวังวน Paradigms of Human Memory (2011)
You drop these rods, you could irradiate this entire airfield.มันปล่อยรังสีทั้งสนามบินได้นะ A Message Back (2011)
It's definitely an irradiated fluid of some sort.ดูก็รู้ว่ามันเป็นราสีอะไรสักอย่าง Underworld (2003)
Blood panels show no irradiation.เลือดก็ไม่ผิดปรกติ. Fantastic Four (2005)
Irradiation complete.Irradiation komplett. Hollow Man (2000)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารฉายรังสี[N] irradiated food, Example: ผู้บริโภคมั่นใจว่าอาหารฉายรังสีนั้นปราศจากเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย, Thai definition: อาหารที่ผ่านกระบวนการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสมซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสีหรือมีรังสตกค้างแต่ประการใด จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
แผ้ว[ADJ] glowing, See also: shining, irradiate, clear, flat, clean, Syn. สดใส, สะอาด, หมดจด, บริสุทธิ์, Ant. เศร้า, หมอง, Example: ท่านชอบเด็กที่มีหน้าตาแผ้วผ่องใส มองแล้วสบายตา, Thai definition: ที่ปราศจากมลทิน, ที่ไม่ขุ่นมัว
เปล่ง[V] shine, See also: radiate, glow, illuminate, emit, irradiate, Syn. ส่งแสง, ส่องแสง, ฉาย, Example: รอบๆ องค์พระปฏิมากรจะปรากฏเส้นรัศมีเปล่งออกมาจากองค์พระ
การฉาย[N] shine, See also: radiation, irradiation, emission, Syn. การฉายแสง, Example: การฉายรังสีต้องใช้กระแสไฟมาก
การฉายแสง[N] x-ray, See also: having to do with x-ray, irradiation with ultraviolet rays, radiation treatment, Syn. การฉายแสงอัลตราไวโอเลต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฉายรังสี[n. exp.] (āhān chāi rangsī) EN: irradiated food   
ฉายแสง[v. exp.] (chāi saēng) EN: treat with radiation ; give a radiation treatment   FR: traiter par irradiation

CMU English Pronouncing Dictionary
IRRADIATE    IH0 R EY1 D IY0 EY2 T
IRRADIATED    IH0 R EY1 D IY0 EY2 T AH0 D
IRRADIATION    IH0 R EY2 D IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irradiate    (v) (i1 r ei1 d i ei t)
irradiated    (v) (i1 r ei1 d i ei t i d)
irradiates    (v) (i1 r ei1 d i ei t s)
irradiating    (v) (i1 r ei1 d i ei t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beleuchtungsdichte {f}irradiance [Add to Longdo]
Bestrahlung {f}irradiation [Add to Longdo]
Ionenbeschuss {m}ion bombardment; ion irradiation [Add to Longdo]
bestrahlen | bestrahlend | bestrahlt | bestrahlt | bestrahlteto irradiate | irradiating | irradiated | irradiates | irradiated [Add to Longdo]
bestrahlendirradiative [Add to Longdo]
bestrahlend; verbreitendirradiating [Add to Longdo]
strahlento irradiate [Add to Longdo]
strahlendirradiant [Add to Longdo]
strahlend {adv}irradiantly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イラジエーション[, irajie-shon] (n) irradiation [Add to Longdo]
照射法[しょうしゃほう, shoushahou] (n) irradiation [Add to Longdo]
照射野[しょうしゃや, shoushaya] (n) irradiation field (of X-rays) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低剂量照射[dī jì liàng zhào shè, ㄉㄧ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, / ] low dose irradiation [Add to Longdo]
外照射[wài zhào shè, ㄨㄞˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, ] external irradiation [Add to Longdo]
照射[zhào shè, ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, ] shine; irradiate [Add to Longdo]
辐照[fú zhào, ㄈㄨˊ ㄓㄠˋ, / ] irradiation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top