Search result for

atmosphères

   
156 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atmosphères-, *atmosphères*, atmosphère
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา atmosphères มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *atmosphères*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
atmosphere[N] ชั้นบรรยากาศ, Syn. layer of air, gaseous envelope
atmosphere[N] บรรยากาศที่น่าสนใจของสถานที่
atmosphere[N] ภูมิอากาศ, See also: สภาวะอากาศ, Syn. climate
atmosphere[N] อากาศ, Syn. air
atmosphere[N] อารมณ์หรือการให้สีของงานศิลป์
atmospheric[ADJ] เกี่ยวกับบรรยากาศ, Syn. airy, climatic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atmosphere(แอท'เมิสเฟียร์) n. บรรยากาศ,บรรยากาศรอบโลก,อากาศ,แก๊สรอบดาวนพเคราะห์, ความกดดันบรรยากาศ, ท่าทาง (งานศิลป์) , คุณภาพที่เด่น (the air, surroundings, pervading influence)
atmospheric(แอทมอส เฟีย'ริค) adj. เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยบรรยากาศหรืออากาศ. -atmospherical adj.
atmospheric pressureความกดดันบรรยากาศ, Syn. barometric pressure

English-Thai: Nontri Dictionary
atmosphere(n) บรรยากาศ,อากาศ,ท่าทาง,อาการ
atmospheric(adj) เกี่ยวกับบรรยากาศ,ประกอบด้วยอากาศ
atmospherics(n) การรบกวนคลื่นวิทยุ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pressure, atmosphericความกดอากาศ, ความดันบรรยากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atmosphereบรรยากาศ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
atmosphere of the mindบรรยากาศแห่งจิต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
atmospheric cooling towerหอทำความเย็นด้วยบรรยากาศ มีความหมายเหมือนกับ natural-draft cooling tower [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
atmospheric noise; atmosphericsสัญญาณรบกวนจากบรรยากาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
atmospheric parameterพารามิเตอร์บรรยากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
atmospheric perspectiveทัศนมิติเชิงบรรยากาศ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
atmospheric pressureความกดอากาศ, ความดันบรรยากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atmospheric pressureความดันบรรยากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
atmospheric radio waveคลื่นวิทยุบรรยากาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
atmospherics; atmospheric noiseสัญญาณรบกวนจากบรรยากาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
controlled atmosphere brazingการแล่นประสานควบคุมบรรยากาศ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atmosphereบรรยากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Modified atmosphere packagingบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atmospheric pressureความกดอากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atmosphereบรรยากาศ [TU Subject Heading]
Atmospheric nitrogen oxidesไนโตรเจน ออกไซด์ในบรรยากาศ [TU Subject Heading]
Atmospheric sulphur dioxideซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ในบรรยากาศ [TU Subject Heading]
Atmospheric temperatureอุณหภูมิชั้นบรรยากาศ [TU Subject Heading]
Greenhouse effect, Atmosphericปรากฎการณ์เรือนกระจก [TU Subject Heading]
Atmosphereบรรยากาศ, บรรยากาศภายนอก [การแพทย์]
Atmosphere, Lowerบรรยากาศชั้นต่ำๆ [การแพทย์]
Atmospheric Conditionsในภาวะปกติ [การแพทย์]
Atmospheric Pressureความกดอากาศ, ความดันบรรยากาศ, ความดันบรรยากาศปกติ [การแพทย์]
Atmospheric, Positive toความดันบวก-ความดันบรรยากาศ [การแพทย์]
Atmospheric boundary layerชั้นบรรยากาศใกล้ พื้นโลก [อุตุนิยมวิทยา]
Atmospheric extinctionการลดความสว่างของ บรรยากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Atmospheric absorptionการดูดกลืนของ บรรยากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Atmospheric radiationการแผ่รังสีของ บรรยากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Atmospheric windowหน้าต่างบรรยากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Atmospheric counter radiationการแผ่รังสีกลับลงมา [อุตุนิยมวิทยา]
Upward atmospheric radiationการแผ่รังสีของ บรรยากาศสู่อวกาศ [อุตุนิยมวิทยา]
atmospheric pressureatmospheric pressure, ความดันบรรยากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
atmospheric pressureความดันบรรยากาศ, ความดันเนื่องจากน้ำหนักของอากาศที่อยู่เหนือโลก ความดัน 1 บรรยากาศที่ระดับน้ำทะเลมีค่าเท่ากับ 1.01325 x 105 Pa                                                      หรือ 1.01325 x 105 N/m2     [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
atmosphereบรรยากาศ, 1.อากาศที่ห่อหุ้มโลก ประกอบด้วยออกซิเจน 1 ใน 5 ส่วน ไนโตรเจน 4 ใน 5 ส่วนนอกจากนั้นยังมีแก๊สอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนเล็กน้อย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์อาร์กอน ซีนอน เป็นต้น บรรยากาศมีอยู่สูงขึ้นไปประมาณ 1,500 กิโลเมตร ซึ่งจะมีความหนาแน่นของอากาศลดลง ตามลำดับ และมีอุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ion Atmosphereบรรยากาศอิออน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มรณะ[ADJ] dying, See also: deceased, dead, funereal (e.g. atmosphere), Example: ญี่ปุ่นเคลื่อนย้ายทหารและเชลยศึก ไปสร้างทางรถไฟสายมรณะและสะพานข้ามแม่น้ำแคว, Thai definition: เกี่ยวกับความตาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภูมิอากาศ[N] climate, See also: weather conditions, atmospheric conditions, Syn. สภาพอากาศ, ดินฟ้าอากาศ, ลมฟ้าอากาศ, Example: ปรากฏการณ์เอลนิโนทำให้ภูมิอากาศในภาคอีสานเลวร้ายหนักเข้าไปอีก, Thai definition: สภาพดินฟ้าอากาศโดยทั่วๆ ไป
เปลี่ยนบรรยากาศ[V] move to a new environment, See also: renew the place, change an atmosphere, Example: ถ้าให้ภรรยาของคุณได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง เธอคงอารมณ์ดีขึ้น, Thai definition: ยักย้ายไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่
สภาพภูมิอากาศ[N] weather atmosphere, Syn. สภาพอากาศ, ลักษณะภูมิอากาศ, Example: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยเช้าวานนี้
ความกดอากาศ[N] air pressure, See also: atmospheric pressure, Example: กระแสลมเกิดขึ้นได้ก็เพราะอากาศมีความกดอากาศต่างกัน
นภดล[N] sky, See also: firmament, atmosphere, Syn. พื้นฟ้า, ท้องฟ้า, นภา, Notes: (สันสกฤต)
นภมณฑล[N] sky, See also: firmament, atmosphere, Syn. ท้องฟ้า, Thai definition: ส่วนเบื้องบนที่เห็นครอบแผ่นดินอยู่, Notes: (สันสกฤต)
นภา[N] sky, See also: firmament, atmosphere, Syn. ฟ้า, ท้องฟ้า
นภาลัย[N] sky, See also: firmament, atmosphere, Syn. ฟากฟ้า, กลางหาว, กลางเวหา, ฟ้า, ท้องฟ้า, Thai definition: ส่วนเบื้องบนที่เห็นครอบแผ่นดินอยู่, Notes: (บาลี)
นักษัตรบถ[N] sky, See also: starry-sky, firmament, atmosphere, azure, welkin, Syn. ฟากฟ้า, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศ[n.] (ākāt) EN: air ; atmosphere   FR: air [m] ; atmosphère [f]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: air ; wind   FR: air [m] ; atmosphère [f]
บรรยากาศ [n.] (banyākāt) EN: atmosphere ; air ; environment   FR: atmosphère [f] ; air [m] ; ambiance [f]
บรรยากาศของโลก[n. exp.] (banyākāt khøng lōk) EN: Earth's Atmosphere   FR: atmosphère terrestre [f]
บรรยากาศสบาย ๆ[n. exp.] (banyākāt sabāi-sabāi) EN: cosy atmosphere   FR: atmosphère décontractée [f]
ชั้นบรรยากาศ[n. exp.] (chanbanyākāt) EN: atmosphere   FR: atmosphère [f]
ชั้นบรรยากาศของโลก[n. exp.] (chanbanyākāt khøng lōk) EN: atmosphere of Earth ; Earth's Atmosphere   FR: atmosphère terrestre [f]
ชั้นบรรยากาศส่วนบน[n. exp.] (chanbanyākāt suanbon) FR: haute atmosphère [f]
ชั้นบรรยากาศส่วนล่าง[n. exp.] (chanbanyākāt suanlāng) FR: basse atmosphère [f]
ดีเปรสชัน[n.] (dīprētchan) EN: depression   FR: dépression atmosphérique [f$ ; dépression cyclonique [f]
คายสู่อากาศ[v. exp.] (khāi sū akāt) FR: rejeter dans l'air ; rejeter dans l'atmosphère
มลพิษทางอากาศ[n. exp.] (monlaphit thāng akāt) EN: air pollution   FR: pollution de l'air [f] ; pollution atmosphérique [f]
ภูมิอากาศ [n.] (phūmīakāt) EN: climate ; weather ; atmospheric conditions   FR: climat [f] ; temps [m] ; conditions atmosphériques [fpl]
เปลี่ยนบรรยากาศ [v. exp.] (plīen banyākāt) EN: move to a new environment ; renew the place ; change an atmosphere   FR: changer d'air
สภาพภูมิอากาศ [n.] (saphāpphūmīakāt) EN: weather ; atmosphere   
วงแตก[v.] (wongtaēk) EN: break up ; split ; spoil the atmosphere   

CMU English Pronouncing Dictionary
ATMOSPHERE    AE1 T M AH0 S F IH2 R
ATMOSPHERIC    AE2 T M AH0 S F EH1 R IH0 K
ATMOSPHERICS    AE2 T M AH0 S F EH1 R IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atmosphere    (n) ˈætməsfɪəʳr (a1 t m @ s f i@ r)
atmospheres    (n) ˈætməsfɪəʳz (a1 t m @ s f i@ z)
atmospheric    (j) ˌætməsfˈɛrɪk (a2 t m @ s f e1 r i k)
atmospherics    (n) ˌætməsfˈɛrɪks (a2 t m @ s f e1 r i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空气[kōng qì, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ, / ] air; atmosphere, #2,208 [Add to Longdo]
气氛[qì fēn, ㄑㄧˋ ㄈㄣ, / ] atmosphere; mood, #2,974 [Add to Longdo]
氛围[fēn wéi, ㄈㄣ ㄨㄟˊ, / ] ambience; atmosphere, #4,357 [Add to Longdo]
气候[qì hòu, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, / ] climate; atmosphere; situation, #4,376 [Add to Longdo]
气象[qì xiàng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] meteorology; atmosphere, #4,778 [Add to Longdo]
大气[dà qì, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] atmosphere, #5,627 [Add to Longdo]
风气[fēng qì, ㄈㄥ ㄑㄧˋ, / ] general mood; atmosphere; common practice, #11,742 [Add to Longdo]
正气[zhèng qì, ㄓㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] healthy environment; healthy atmosphere; righteousness; vital energy (in Chinese medicine), #14,020 [Add to Longdo]
情境[qíng jìng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, ] situation; atmosphere, #15,562 [Add to Longdo]
气压[qì yā, ㄑㄧˋ ㄧㄚ, / ] atmospheric pressure; barometric pressure, #21,041 [Add to Longdo]
[yūn, ㄩㄣ, / ] heavy atmosphere, #23,058 [Add to Longdo]
大气层[dà qì céng, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ, / ] atmosphere, #26,838 [Add to Longdo]
大气候[dà qì hòu, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ, ] atmosphere, #48,749 [Add to Longdo]
大气压[dà qì yā, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ, / ] atmospheric pressure, #61,235 [Add to Longdo]
悬浮物[xuán fú wù, ㄒㄩㄢˊ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] suspended matter; suspension (of atmospheric pollution), #65,817 [Add to Longdo]
大气压力[dà qì yā lì, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ ㄌㄧˋ, / ] atmospheric pressure, #91,855 [Add to Longdo]
对流层[duì liú céng, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄘㄥˊ, / ] troposphere; lower atmosphere, #100,787 [Add to Longdo]
大气圈[dà qì quān, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄑㄩㄢ, / ] atmosphere, #122,828 [Add to Longdo]
飘尘[piāo chén, ㄆㄧㄠ ㄔㄣˊ, / ] floating dust; atmospheric particles, #124,147 [Add to Longdo]
变温层[biàn wēn céng, ㄅㄧㄢˋ ㄨㄣ ㄘㄥˊ, / ] troposphere; lower atmosphere, #348,111 [Add to Longdo]
中气层[zhōng qì céng, ㄓㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ, / ] mesosphere; upper atmosphere [Add to Longdo]
地球大气[dì qiú dà qì, ㄉㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, / ] earth's atmosphere [Add to Longdo]
大气压强[dà qì yā qiáng, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ ㄑㄧㄤˊ, / ] atmospheric pressure [Add to Longdo]
大气层核试验[dà qì céng hé shì yàn, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄧㄢˋ, / ] atmospheric nuclear test [Add to Longdo]
大气暖化[dà qì nuǎn huà, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄋㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] atmospheric warming [Add to Longdo]
大气环流[dà qì huán liú, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄢˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] atmospheric circulation [Add to Longdo]
气候状况[qì hòu zhuàng kuàng, ㄑㄧˋ ㄏㄡˋ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] climatic conditions; atmospheric conditions [Add to Longdo]
百帕[bǎi pà, ㄅㄞˇ ㄆㄚˋ, ] hecto-Pascal (hpa), unit of atmospheric pressure [Add to Longdo]
空气阻力[kōng qì zǔ lì, ㄎㄨㄥ ㄑㄧˋ ㄗㄨˇ ㄌㄧˋ, / ] atmospheric drag [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎすぎす[, gisugisu] (adv,n,vs) (on-mim) strained atmosphere; thin and bony [Add to Longdo]
しずしず[, shizushizu] (adv) (on-mim) sweaty atmosphere [Add to Longdo]
アトモスフィア;アトモスフェア[, atomosufia ; atomosufea] (n) atmosphere [Add to Longdo]
メルヘンチック;メルヘンティック[, meruhenchikku ; meruhenteikku] (adj-na) having a fairy-tale atmosphere (ger [Add to Longdo]
ラニーニャ[, rani-nya] (n) La Nina (ocean-atmosphere phenomenon similar to El Nino) (spa [Add to Longdo]
異国情緒[いこくじょうちょ;いこくじょうしょ(ik), ikokujoucho ; ikokujousho (ik)] (n,adj-no) exotic mood; exotic atmosphere; exoticism [Add to Longdo]
陰にこもる;陰に籠る[いんにこもる, innikomoru] (exp,v5r) (1) to stay bottled up inside oneself; to be introverted; (2) to have a melancholic appearance, atmosphere (of a person, object, place); to have a gloomy appearance [Add to Longdo]
下町情緒[したまちじょうちょ, shitamachijoucho] (n) the friendly atmosphere of the traditional commercial and working-class neighborhoods [Add to Longdo]
家族的な雰囲気[かぞくてきなふんいき, kazokutekinafun'iki] (n) family atmosphere [Add to Longdo]
画境[がきょう, gakyou] (n) feeling or atmosphere or mood of a painting; the mood to paint [Add to Longdo]
海気;改機;海黄[かいき, kaiki] (n) (1) (海気 only) sea air; sea breeze; (2) (海気 only) ocean and atmosphere; (3) type of thin thread; textile type [Add to Longdo]
外気圏[がいきけん, gaikiken] (n) outer atmosphere [Add to Longdo]
含み[ふくみ, fukumi] (n) implication; hidden meaning; latitude; atmosphere; tone; sentiment; inclusion; (P) [Add to Longdo]
[げ, ge] (n) (1) (See 気を逸らす) spirit; mind; heart; (2) (See 気が小さい) nature; disposition; (3) (See 気がない) motivation; intention; (4) (See 気が重い) mood; feelings; (5) atmosphere; essence; (P) [Add to Longdo]
気圧[きあつ, kiatsu] (n) atmospheric pressure; (P) [Add to Longdo]
気温[きおん, kion] (n) atmospheric temperature; (P) [Add to Longdo]
気圏[きけん, kiken] (n) atmosphere [Add to Longdo]
気中濃度[きちゅうのうど, kichuunoudo] (n) atmospheric concentration; aerial density; airborne concentration [Add to Longdo]
気流[きりゅう, kiryuu] (n) atmospheric current; air current; airflow [Add to Longdo]
享楽気分[きょうらくきぶん, kyourakukibun] (n) enjoyable (pleasant) feeling (atmosphere) [Add to Longdo]
空気[くうき, kuuki] (n) air; atmosphere; (P) [Add to Longdo]
空気酸化[くうきさんか, kuukisanka] (n) atmospheric oxidation; oxidation upon exposure to the air; air oxidation; smoothering [Add to Longdo]
空振;空震[くうしん, kuushin] (n) atmospheric vibration; infrasound (as produced by volcanic activity) [Add to Longdo]
軍国調[ぐんこくちょう, gunkokuchou] (n) wartime atmosphere [Add to Longdo]
幻月[げんげつ, gengetsu] (n) (See 幻日) paraselene; moon dog; moondog (bright spot on either side of the moon caused by refraction of moonlight through ice crystals in the atmosphere) [Add to Longdo]
幻日[げんじつ, genjitsu] (n,adj-no) (See 幻月) parhelion; sun dog; sundog (bright spot on either side of the sun caused by refraction of sunlight through ice crystals in the atmosphere) [Add to Longdo]
高気圧[こうきあつ, koukiatsu] (n) (See 低気圧) high (atmospheric) pressure; high-pressure system; anticyclone; (P) [Add to Longdo]
高層大気[こうそうたいき, kousoutaiki] (n) upper air; upper atmosphere [Add to Longdo]
黒い雨[くろいあめ, kuroiame] (n) heavily polluted, radioactive rain sometimes following an atmospheric nuclear explosion (esp. that of Hiroshima) [Add to Longdo]
磁場[じば(P);じじょう, jiba (P); jijou] (n) (1) magnetic field; (2) ambience; atmosphere; focal point; (P) [Add to Longdo]
宗教色[しゅうきょうしょく, shuukyoushoku] (n) religious atmosphere [Add to Longdo]
情調[じょうちょう, jouchou] (n) atmosphere; mood; sentiment [Add to Longdo]
翠嵐[すいらん, suiran] (n) the sense of being engulfed in a green, mountainous atmosphere [Add to Longdo]
台湾坊主[たいわんぼうず, taiwanbouzu] (n) atmospheric depression originating in Taiwan [Add to Longdo]
大気[たいき, taiki] (n) atmosphere; (P) [Add to Longdo]
大気圧[たいきあつ, taikiatsu] (n) atmospheric pressure [Add to Longdo]
大気圏[たいきけん, taikiken] (n) the atmosphere [Add to Longdo]
大気大循環[たいきだいじゅんかん, taikidaijunkan] (n) atmospheric general circulation [Add to Longdo]
大循環[だいじゅんかん, daijunkan] (n) (1) (See 体循環) systemic circulation; (2) (See 大気大循環) general circulation (of the atmosphere) [Add to Longdo]
低気圧[ていきあつ, teikiatsu] (adj-na,n) (1) low (atmospheric) pressure; low-pressure system; depression; cyclone; (2) bad temper; foul mood; tense situation; (P) [Add to Longdo]
乳母日傘[おんばひがさ;おんばひからかさ, onbahigasa ; onbahikarakasa] (exp) (bringing up a child) with greatest care pampering (him, her) with material comforts of a rich family; (being brought up) in a hothouse atmosphere [Add to Longdo]
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn) [Add to Longdo]
肌合い;肌合(io)[はだあい, hadaai] (n) disposition; temperament; turn of mind; atmosphere; feeling [Add to Longdo]
雰囲気[ふんいき(P);ふいんき(ik), fun'iki (P); fuinki (ik)] (n) atmosphere (e.g. musical); mood; ambience; ambiance; (P) [Add to Longdo]
和気[わき, waki] (n) harmonious atmosphere [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top