ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acquaint

AH0 K W EY1 N T   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acquaint-, *acquaint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquaint[VT] ทำให้คุ้นเคย, Syn. accustom, familiarize
acquaint[VT] แนะนำ
acquainted[ADJ] คุ้นเคย
acquainted[ADJ] เป็นที่รู้จัก, See also: ที่คุ้นเคย
acquaintance[N] คนรู้จัก, See also: คนที่รู้จักกันแต่ไม่คุ้นเคยนัก, Syn. colleague, neighbor, associate
acquaintance[N] ความรู้, See also: ประสบการณ์, Syn. familiarity, experience
acquaint with[PHRV] ทำให้คุ้นเคยกับ, See also: เคยชินกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquaint(อะเควนทฺ') vt. ทำให้คุ้นเคย, ปรับตัว, คุ้นเคย, แนะนำ -acquaintance n.
acquainted(อะเควน' ทิด) adj. คุ้นเคย, รู้จัดก่อน -acquaintedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
acquaint(vt) รู้จัก,คุ้นเคย,เป็นกันเอง
acquaintance(n) การวิสาสะ,ความสนิทสนม,ความเป็นกันเอง,ความคุ้นเคย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acquaintance, knowledge byความรู้โดยประจักษ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now would you acquaint yourself with the other end of the river?ขอเชิญนายไปทำความคุ้นเคย กับธรรมชาติที่ไหนก็ไป Rogue (2007)
Acquaint yourselves with this map of high-crime areas.แสดงให้เห็นพื้นที่ๆ มีเหตุฆาตกรรมสูง Watchmen (2009)
Perhaps you should go and acquaint yourself with the evening's entertainment.แล้วมาดูโชว์น่าตื่นตากัน Dark Shadows (2012)
I'd like you to make good on your promise of transparency and acquaint Aiden with all aspects of our organization.พ่ออยากให้ลูกทำตามคำสัญญาของลูกว่าจะโปร่งใส และแนะนำเอเดนในทุกแง่มุมขององค์กรเรา Forgiveness (2012)
My father asked me to acquaint him with all things Grayson Global.พ่อขอร้องฉัน พาเขาทำความคุ้นเคย กับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับ เกรสัน โกลเบิล Forgiveness (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acquaintAcquaint a newcomer with the rules of the club.
acquaintAre you acquainted with the man?
acquaintDid he acquaint you with the facts?
acquaintDid you acquaint him with the fact?
acquaintDo you have a business acquaintance in Randolph., Ltd?
acquaintFirst acquaintance with the French language.
acquaintHave you acquainted your parents with your plans?
acquaintHave you gotten yourselves acquainted (with each other)?
acquaintHe acquainted her with his plan.
acquaintHe acquainted himself with everybody in town.
acquaintHe acquainted himself with his job.
acquaintHe acquainted me with the change of the plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความใกล้ชิด[N] closeness, See also: acquaintance, proximity, Syn. ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: โดยทั่วไปเด็กจะมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าพ่อแม่จึงมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจเด็กได้มากกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนรู้จัก [n.] (khonrūjak) EN: acquaintance   FR: connaissance [f] ; relation [f]
คุ้น[v.] (khun) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate   FR: être familier ; être habitué ; être intime
คุ้นเคย[v.] (khunkhoēi) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom   
แปลกหน้า[adj.] (plaēknā) EN: strange ; foreign ; unacquainted ; unknown ; unfamiliar   FR: inconnu ; étranger
รู้จัก[v.] (rūjak) EN: know ; be acquainted with ; recognize ; come across ; be aware of ; be informed of   FR: connaître ; savoir ; être au courant
รู้จักมักคุ้น[v.] (rūjakmakkhun) EN: be acquainted with ; know someone well ; be familiar with   FR: être un proche de ; être comme cul et chemise (fam.)
รู้จักมักจี่[v.] (rūjakmakjī) EN: be familiar with ; have acquainted with ; know somebody well   
สนิทสนม[v.] (sanitsanom) EN: be closely ; be intimate ; get along well ; be acquainted ; be very familiar   FR: être proche ; être intime ; s'entendre bien
ทำความรู้จัก [v. exp.] (tham khwām rūjak) EN: acquaint ; make oneself known to someone   FR: faire connaissance ; faire la connaissance
วิสาสะ[v.] (wisāsa) EN: be acquainted ; associate ; get together   

CMU English Pronouncing Dictionary
ACQUAINT AH0 K W EY1 N T
ACQUAINTED AH0 K W EY1 N T IH0 D
ACQUAINTED AH0 K W EY1 N IH0 D
ACQUAINTANCE AH0 K W EY1 N T AH0 N S
ACQUAINTANCES AH0 K W EY1 N T AH0 N S IH0 Z
ACQUAINTANCESHIP AH0 K W EY1 N T AH0 N S SH IH0 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acquaint (v) ˈəkwˈɛɪnt (@1 k w ei1 n t)
acquaints (v) ˈəkwˈɛɪnts (@1 k w ei1 n t s)
acquainted (v) ˈəkwˈɛɪntɪd (@1 k w ei1 n t i d)
acquainting (v) ˈəkwˈɛɪntɪŋ (@1 k w ei1 n t i ng)
acquaintance (n) ˈəkwˈɛɪntəns (@1 k w ei1 n t @ n s)
acquaintances (n) ˈəkwˈɛɪntənsɪz (@1 k w ei1 n t @ n s i z)
acquaintanceship (n) ˈəkwˈɛɪntənʃɪp (@1 k w ei1 n t @ n sh i p)
acquaintanceship (n) ˈəkwˈɛɪntənʃɪps (@1 k w ei1 n t @ n sh i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相识[xiāng shí, ㄒㄧㄤ ㄕˊ, / ] acquaintance, #8,811 [Add to Longdo]
熟人[shú rén, ㄕㄨˊ ㄖㄣˊ, ] acquaintance; friend, #11,134 [Add to Longdo]
熟知[shú zhī, ㄕㄨˊ ㄓ, ] acquaintance, #15,776 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
ご存じ(P);ご存知(ateji);御存じ;御存知(ateji)[ごぞんじ, gozonji] (n) (1) (hon) (See 存じ) knowing; (2) (an) acquaintance; (P) [Add to Longdo]
アクウェインタンス;アクエインタンス[, akuueintansu ; akueintansu] (n) acquaintance [Add to Longdo]
アクウェイント;アクエイント[, akuueinto ; akueinto] (n) acquaint [Add to Longdo]
ネゲット[, negetto] (n,vs) (col) (abbr) (from net and get) 'getting' someone who is a net acquaintance (e.g. forming a physical relationship) [Add to Longdo]
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself) [Add to Longdo]
一面識[いちめんしき, ichimenshiki] (n) (a) passing acquaintance [Add to Longdo]
顔が広い[かおがひろい, kaogahiroi] (exp) (See 顔の広い) well connected; well known; having a large, diverse circle of acquaintances [Add to Longdo]
顔なじみ(P);顔馴染;顔馴染み[かおなじみ, kaonajimi] (n) acquaintance; friend; familiar face; (P) [Add to Longdo]
顔を繋ぐ[かおをつなぐ, kaowotsunagu] (exp,v5g) to keep up acquaintance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquaint \Ac*quaint"\, a. [OF. acoint. See {Acquaint}, v. t.]
   Acquainted. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquaint \Ac*quaint"\, v. t. [imp. & p. p. {Acquainted}; p. pr.
   & vb. n. {Acquainting}.] [OE. aqueinten, acointen, OF.
   acointier, LL. adcognitare, fr. L. ad + cognitus, p. p. of
   cognoscere to know; con- + noscere to know. See {Quaint},
   {Know}.]
   1. To furnish or give experimental knowledge of; to make
    (one) to know; to make familiar; -- followed by with.
    [1913 Webster]
 
       Before a man can speak on any subject, it is
       necessary to be acquainted with it.  --Locke.
    [1913 Webster]
 
       A man of sorrows and acquainted with grief. --Isa.
                          liii. 3.
    [1913 Webster]
 
   2. To communicate notice to; to inform; to make cognizant; --
    followed by with (formerly, also, by of), or by that,
    introducing the intelligence; as, to acquaint a friend
    with the particulars of an act.
    [1913 Webster]
 
       Acquaint her here of my son Paris' love. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I must acquaint you that I have received
       New dated letters from Northumberland. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To familiarize; to accustom. [Obs.] --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   {To be acquainted with}, to be possessed of personal
    knowledge of; to be cognizant of; to be more or less
    familiar with; to be on terms of social intercourse with.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To inform; apprise; communicate; advise.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acquaint
   v 1: cause to come to know personally; "permit me to acquaint
      you with my son"; "introduce the new neighbors to the
      community" [syn: {introduce}, {present}, {acquaint}]
   2: make familiar or conversant with; "you should acquaint
     yourself with your new computer"; "We familiarized ourselves
     with the new surroundings" [syn: {familiarize},
     {familiarise}, {acquaint}]
   3: inform; "Please acquaint your colleagues of your plans to
     move"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top