Search result for

typ

(166 entries)
(0.0392 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -typ-, *typ*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
type up- to make a typed copy of a piece of text that is written by hand - type a finished version

English-Thai: Longdo Dictionary
phenotype(n) ลักษณะที่แสดงออก หรือปรากฏให้เห็น เช่น ต้นสูง ต้นเตี้ย ขนสีดำ ขนสีน้ำตาล, Broader autistic phenotype describes individuals with autistic-like characteristics including social and communicative difficulties.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
type[SUF] สิ่งที่เป็นรูปแบบ
type[N] รูปแบบ, See also: แบบ, ชนิด, ตัวอย่าง, ประเภท
type[N] ตรา, See also: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, เอกลักษณ์
type[N] ลักษณะที่เป็นแบบอย่าง
type[VI] เขียนแบบตัวพิมพ์
typo[N] ความผิดพลาดในการพิมพ์, Syn. error, misprint
typo[ABBR] คำย่อของ typographer, typographic, typographical, typography
typal[ADJ] เกี่ยวกับรูปแบบ, See also: เกี่ยวกับแบบอย่าง
typhus[N] โรคไข้รากสาดใหญ่
typhus[ADJ] เกี่ยวกับโรคไข้รากสาดใหญ่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
typal(ไท'เพิล) adj. (เกี่ยวกับ) แบบ,ชนิด
type(ไทพฺ) n. รูปแบบ,แบบ,ชนิด,ประเภท,จำพวก,ตัวอย่าง,ตัวพิมพ์ vt. พิมพ์ดีด,พิมพ์,หากลุ่มเลือด,เป็นสัญลักษณ์,เป็นแบบอย่าง,เป็นตัวแทน. vi. พิมพ์ดีด
type-aheadพิมพ์ล่วงหน้าหมายถึง บัฟเฟอร์ (buffer) ส่วนหนึ่งในหน่วยความจำ ที่ทำให้สามารถสั่งให้แสดงผลทางเครื่องพิมพ์ล่วงหน้า (พิมพ์ลงบนกระดาษก่อนที่จะแสดงผลนั้นบนจอภาพ) อย่างไรก็ตาม ต้องขึ้นกับหน่วยความจำด้วยว่า การกันที่เป็นบัฟเฟอร์ไว้ให้นั้น ได้มีการกำหนดไว้ให้มากน้อยเพียงใด โดยปกติ ระบบดอสจะกันไว้เพียง 15 ตัวอักษร ฉะนั้นพอพิมพ์ได้ 15 ตัวก็จะหยุด ดังนี้เป็นต้น
typefaceแบบอักษรหมายถึง การออกแบบตัวอักขระในรูปลักษณ์ต่าง ๆ กัน ในบางที่ใช้แทนคำ font ได้เลยดู font ประกอบ
typer(ไท'เพอะ) n. ผู้พิมพ์,พนักงานพิมพ์ดีด
typescript(ไทพฺ'สคริพทฺ) n. เอกสารหรือฉบับที่พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด,สิ่งที่พิมพ์ด้วยพิมพ์ดีด
typeset(ไทพฺ'เซท) vt.,adj. เรียงพิมพ์
typeset qualityคุณภาพเยี่ยมหมายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ได้ด้วยความละเอียด (resolition) 1200 ถึง2540 จุดต่อนิ้ว ซึ่งนับว่าคมชัดมาก (เครื่องพิมพ์คุณภาพพอใช้ได้จะมีความละเอียดประมาณ 300 - 600 จุดต่อนิ้วเท่านั้น)
typesetter(ไทพฺ'เซทเทอะ) n. ผู้เรียงพิมพ์,เครื่องเรียงพิมพ์, Syn. compositor
typesetting(ไทพฺ'เซททิง) n. กระบวนการเรียงพิมพ์. adj. ใช้สำหรับเรียงพิมพ์

English-Thai: Nontri Dictionary
type(n) แบบอย่าง,จำพวก,ชนิด,ตัวพิมพ์,เครื่องหมาย,ตรา,สัญลักษณ์
type(vi,vt) พิมพ์ดีด,เป็นตัวอย่าง,เป็นตัวแทน
typewrite(vi,vt) พิมพ์ดีด
typewriter(n) เครื่องพิมพ์ดีด,คนพิมพ์ดีด
typewriting(n) การพิมพ์ดีด
typhoid(n) ไข้รากสาดน้อย,ไข้ไทฟอยด์
typhoon(n) พายุไต้ฝุ่น
typhus(n) ไข้รากสาดใหญ่
typical(adj) ตามแบบอย่าง,เป็นตัวอย่าง,เป็นเครื่องหมาย
typify(vt) ทำเป็นแบบอย่าง,ทำเครื่องหมาย,ทำเป็นแบบฉบับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
typeแบบชนิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
typeต้นแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
type areaพื้นที่แบบฉบับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
type faceแบบอักษร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
type faceแบบอักษร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
type I errorความผิดพลาดแบบที่ ๑ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
type II errorความผิดพลาดแบบที่ ๒ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
type languageภาษาระบุแบบชนิด(ข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
type localityที่ตั้งแบบฉบับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
type of operationแบบปฏิบัติการ, แบบดำเนินการ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Type and type-foundingตัวพิมพ์และการหล่อตัวพิมพ์ [TU Subject Heading]
Type specimensตัวอย่างต้นแบบ [TU Subject Heading]
Type specimens (Natural history)ตัวอย่างต้นแบบ (ประวัติธรรมชาติ) [TU Subject Heading]
Type-setting machinesเครื่องเรียงพิมพ์ [TU Subject Heading]
Typesettingการเรียงพิมพ์ [TU Subject Heading]
Typewriterเครื่องพิมพ์ดีด [การบัญชี]
Typewritersเครื่องพิมพ์ดีด [TU Subject Heading]
Typewritingการพิมพ์ดีด [TU Subject Heading]
Typhaไทฟา [TU Subject Heading]
Typha augustifoliaกกช้าง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
typically holidayวันหยุดตามปกติ
typology (n ) การจัดกลุ่ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Start typing.เริ่มพิมพ์ High Infidelity (2012)
She's not your type.เธอไม่ใช่แบบของผม Not Cancer (2008)
No single type of cancer blew up three organsไม่มีมะเร็งชนิดไหนที่จะระเบิดอวัยวะทั้ง 3 อย่างในหน้าอกได้ Not Cancer (2008)
Any type of cancer? I don't know.มะเร็งบางชนิด ฉันไม่รู้ Not Cancer (2008)
There are two types of people that hire me.มีคนอยู่ 2 ประเภทที่จ้างชั้น Not Cancer (2008)
No, actually, there are three types Of people that hire me,จริงๆแล้ว , สาม Not Cancer (2008)
But the third type's irrelevant to the point i want to make.แต่พวกที่สามไม่อยู่ในประเด็น เข้าวัตถุประสงค์ที่ฉันต้องการ Not Cancer (2008)
One type wants to find out that they're right,ประเภทที่หนึ่งต้องการจะพิสูจน์ว่า พวกเค้าคิดถุก Not Cancer (2008)
One type wants to find out that they're wrong.อีกประเภทนึงคือพวกที่ผิด Not Cancer (2008)
Which type am i?แล้วชั้นเป็นประเภทไหน? Not Cancer (2008)
You're the third type.เธอเป็นประเภทที่ 3 Not Cancer (2008)
You lead with the irrelevant types?คุณให้ยืมโดยไม่สนใจประเด็น Not Cancer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
typI'm the type who gets nervous in front of people, so I'm bad at speech making.
typHe's got a dual personality - usually a quiet "nice guy" type but when he flips his character changes.
typI don' go for men of his type.
typTyphoons are frequent there in fall.
typA severe typhoon has done much damage to property.
typWe can cure some types of cancer.
typShe is an expert typist.
typHe had his secretary type his report.
typFukuoka is very typical of the kind of town I like.
typHe is my type!
typThe office manager will explain to the new typist where she should work and what she should do.
typHe typified the times in which he lived.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นฉบับ[N] manuscript, See also: typescript
ตัวพิมพ์[N] types, See also: type faces
พนักงานพิมพ์ดีด[N] typist
ลักษณะ[CLAS] type, See also: kind, category, group, class, sort, Syn. ประเภท, Example: การตอบโต้บทสนทนามี 2 ลักษณะคือ, Thai definition: ลักษณนามของเครื่องแสดงสิ่งหนึ่งให้เห็นว่าต่างกับอีกสิ่งหนึ่ง
อย่าง[N] type, See also: kind, sort, Syn. ชนิด, สิ่ง, Example: โครงสร้างของสะพานรถไฟบางอย่างออกแบบไว้สำหรับการบรรทุกน้ำมันเครื่องเคมีที่เป็นของเหลวและปูนซีเมนต์
คีย์[V] type, Syn. พิมพ์, Example: พนักงานคีย์ข้อมูลอื่นๆ จากแบบฟอร์มอันนั้นเข้าเครื่อง, Notes: (ปาก)
เครื่องพิมพ์ดีด[N] typewriter, Example: ผมอยากซื้อเครื่องพิมพ์ดีดชนิดหิ้วสักเครื่องหนึ่ง, Count unit: เครื่อง
แคร่[N] carriage, See also: typewriter carriage, Syn. แคร่พิมพ์ดีด, Example: เครื่องพิมพ์ในกลุ่มนี้ใช้แคร่รับกระดาษแบบยาว, Count unit: แคร่, Thai definition: ส่วนบนของเครื่องพิมพ์ดีด ใช้ใส่กระดาษพิมพ์และเลื่อนไปมาได้
พายุไต้ฝุ่น[N] typhoon, Syn. ไต้ฝุ่น, Example: กรมอุตุฯ คาดว่าพายุไต้ฝุ่นในทะเลจีนกำลังจะสลายตัวในไม่ช้านี้, Thai definition: ชื่อพายุหมุนที่มีกำลังแรงจัด ทำให้มีฝนตกหนักมาก เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและในทะเลจีน มีความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางตั้งแต่ 65 นอต หรือ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป
พิมพ์[V] type, See also: typewrite, Example: ฉันต้องพิมพ์จดหมายตามที่เจ้านายสั่งให้เสร็จภายในเย็นนี้, Thai definition: ใช้เครื่องจักรกดตัวหนังสือหรือภาพเป็นต้นให้ติดบนวัตถุ เช่น ใช้พิมพ์ดีด หรือคอมพิวเตอร์, Notes: (บาลี - สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบเครื่องบิน[n. exp.] (baēp khreūangbin) EN: aircraft type   FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
ช่างพิมพ์ดีด[n. exp.] (chang phimdīt) EN: typist   
ช่างเรียง[n.] (chang rīeng) EN: composer ; typesetter   FR: typographe [m] ; typo (fam.) [m]
ช่างเรียงพิมพ์[n.] (chang rīengphim) EN: type compositor   
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety   FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; exemple [m]
ชนิด[n.] (chanit) EN: [classifier : types of items]   
ชนิดข้อมูล[n. exp.] (chanit khømūn) EN: data type   FR: type de données [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TYPE    T AY1 P
TYPO    T AY1 P OW0
TYPES    T AY1 P S
TYPED    T AY1 P T
TYPHUS    T AY1 F AH0 S
TYPIFY    T IH1 P AH0 F AY2
TYPIST    T AY1 P IH2 S T
TYPING    T AY1 P IH0 NG
TYPICAL    T IH1 P AH0 K AH0 L
TYPHOON    T AY2 F UW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
type    (v) (t ai1 p)
typed    (v) (t ai1 p t)
types    (v) (t ai1 p s)
typhus    (n) (t ai1 f @ s)
typify    (v) (t i1 p i f ai)
typing    (v) (t ai1 p i ng)
typist    (n) (t ai1 p i s t)
typhoid    (n) (t ai1 f oi d)
typhoon    (n) (t ai1 f uu1 n)
typical    (j) (t i1 p i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Typenrad {n}daisy wheel [Add to Longdo]
Typenschild {n}rating plate [Add to Longdo]
Typenschlüssel {m} (für Bestellung)ordering code; order reference [Add to Longdo]
Typhus {m}typhoid [Add to Longdo]
Typisierung {f}typecast [Add to Longdo]
Typographie {f}typography [Add to Longdo]
Typologie {f}typology [Add to Longdo]
Typoskript {n}typescript [Add to Longdo]
Typus {m}type [Add to Longdo]
Type (Drucktechnik) {f}; Durchschuss {m}slug [Add to Longdo]
Typenbezeichnung {f}classification [Add to Longdo]
Typenbezeichnung {f}type designation [Add to Longdo]
typhöstyphoid [Add to Longdo]
typhösentyphoidal [Add to Longdo]
typisch {adj} | typischer | am typischstentypical | more typical | most typical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
ABO式血液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type [Add to Longdo]
AB型;エービー型[エービーがた, e-bi-gata] (n) type AB (blood, etc.) [Add to Longdo]
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
C型[シーがた, shi-gata] (n) type C (hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tái, ㄊㄞˊ, / ] typhoon, #530 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, ] type; form; pattern; style, #1,330 [Add to Longdo]
类型[lèi xíng, ㄌㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] type, #2,557 [Add to Longdo]
典型[diǎn xíng, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, ] typical, #2,647 [Add to Longdo]
样式[yàng shì, ㄧㄤˋ ㄕˋ, / ] type; style, #13,414 [Add to Longdo]
伤寒[shāng hán, ㄕㄤ ㄏㄢˊ, / ] typhoid, #27,108 [Add to Longdo]
脸谱[liǎn pǔ, ㄌㄧㄢˇ ㄆㄨˇ, / ] types of facial makeup in operas, #34,339 [Add to Longdo]
排版[pái bǎn, ㄆㄞˊ ㄅㄢˇ, ] typesetting, #34,394 [Add to Longdo]
打字机[dǎ zì jī, ㄉㄚˇ ㄗˋ ㄐㄧ, / ] typewriter, #52,667 [Add to Longdo]
歌仔戏[gē zǎi xì, ㄍㄜ ㄗㄞˇ ㄒㄧˋ, / ] type of opera from Taiwan and Fujian, #57,721 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
インタフェース種別[インタフェースしゅべつ, intafe-su shubetsu] interface type [Add to Longdo]
エントリ種別[エントリしゅべつ, entori shubetsu] entry-type [Add to Longdo]
オクテット列型[オクテットれつがた, okutetto retsugata] octet-string type [Add to Longdo]
オブジェクト記述子型[オブジェクトきじゅつしがた, obujiekuto kijutsushigata] object descriptor type [Add to Longdo]
オブジェクト識別子型[オブジェクトしきべつしがた, obujiekuto shikibetsushigata] object identifier type [Add to Longdo]
コネクション型[コネクションがた, konekushon gata] connection-type, connection-oriented [Add to Longdo]
サービスタイプ[さーびすたいぷ, sa-bisutaipu] service type [Add to Longdo]
サブタイプ[さぶたいぷ, sabutaipu] subtype [Add to Longdo]
シーティーエス[しーていーえす, shi-tei-esu] CTS, computerized typesetting system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
類型的[るいけいてき, ruikeiteki] typisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  typ
     type
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Typ [tyːp] (n) , s.(m )
     norm; type
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top