ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

toast

T OW1 S T   
91 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toast-, *toast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toast[N] ขนมปังปิ้ง
toast[VI] ปิ้ง
toast[VT] ปิ้ง
toast[VT] อังไฟ, See also: ทำให้อุ่น, Syn. heat, dry, cook, grill
toast[N] การดื่มอวยพร, See also: การดื่มให้พร, Syn. pledge
toast[N] ผู้ที่ได้รับการดื่มอวยพร
toast[VI] ดื่มอวยพร, See also: ดื่มให้พร, Syn. drink
toast[VT] ดื่มอวยพร, See also: ดื่มให้พร, Syn. drink
toaster[N] เครื่องปิ้งขนมปัง, See also: เตาปิ้งหรือขนมปัง
toaster[N] ผู้ดื่มอวยพร, See also: ผู้เชิญให้ดื่มอวยพรเจ้าภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toast(โทสทฺ) n. แผ่นขนมปังปิ้ง (ย่าง,อังไฟ) ,การดื่มอวยพร,การดื่มให้พร,ผู้ที่ได้รับการดื่มอวยพร,ดื่มอวยพร vt.,vi. บึ้ง,ย่าง,อังไฟ,ดื่มให้พร,เสนอให้มีการดื่มอวยพร,ทำให้ถูกปิ้ง (ย่าง,อังไฟ), See also: toaster n..
toastee(โทส'ที) n. ผู้ที่ได้รับการดื่มอวยพร
toastlist(โทส'ลิสทฺ) n. รายชื่อบุคคลที่จะมีการดื่มอวยพรให้
toastmaster(โทส'มาสเทอะ) n. ผู้ประกาศการดื่มอวยพร,เจ้าภาพงานเลี้ยง
toastmistress(โทส'มิสเทรส) n. หญิงผู้ประกาศการดื่มอวยพร,หญิงผู้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง
milquetoast(มิลค'โทสทฺ') n. ชายขี้ขลาด,ชายขี้ปอด

English-Thai: Nontri Dictionary
toast(n) ขนมปังปิ้ง,การดื่มอวยพร,ผู้ที่ได้รับการดื่มให้พร
toast(vt) ปิ้ง,ย่าง,ดื่มอวยพร
toaster(n) เครื่องปิ้งขนมปัง,เตาปิ้ง,คนดื่มอวยพร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
toastการดื่มอวยพร ซึ่งเจ้าภาพเชิญดื่มให้แก่แขกเกียรติยศ สำหรับการดื่ม อวยพรซึ่งแขกเกียรติยศเชิญดื่มให้เจ้าภาพ เรียกว่า return toast [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Monsieur, let us toast our success in the desert.คุณ, เชิญดื่มเพื่อความสำเร็จของเรา ในทะเลทราย. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Let's drink a toast to this catastrophe.ลองดื่มขนมปังปิ้งกับภัยพิบัตินี้ The Birdcage (1996)
He's raising his glass to toast us right now.รู้สึกตื่นเต้นมาก เขายกแก้วของเขาเพื่อฉลองเราตอนนี้ The Birdcage (1996)
Look, now that you and Austin are toast okay, why don't we have our own little party.เอาละ ตอนนี้ เธอและออสตินเป็นคนที่ยอดนิยม โอเค.. ทำไมเราไม่ สร้างงานเลี้ยงเล็ก ๆ ของเราบ้าง A Cinderella Story (2004)
French toast just like my mother'sFrench tost เหมือนกับแม่ฉันเลย Rice Rhapsody (2004)
- I toast you. - Okay, no more suffering. Let's eatผมดื่มให้คุณ เอาน่ะๆ พูดพล่ามอยู่ได้ ไปทานข้าวเถอะ Saving Face (2004)
Let's make a toast to himมาดื่มให้เขากันหน่อยดีกว่า Spygirl (2004)
And there'll be a glorious fire with toast and tea and cakes.และมันมีเตาผิงไฟที่อบอุ่น \ กับขนมปังปิ้ง ชาร้อนๆ และขนมเค้ก The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Where's that champagne? I wanna drink a toast with my fiancée.ฉันอยากจะชนแก้วกับคู่หมั้นของฉัน Pilot (2005)
Accept this toast from me.รับการดื่มคารวะจากข้า Episode #1.42 (2006)
A toast to our success, Teacher. The end of the journey is near.ดื่มฉลองให้ความสำเร็จของเราท่านอาจารย์ การเดินทางของเราใกล้จบแล้ว The Da Vinci Code (2006)
- Okay, let's toast to us! - Cheers.โอเค ดื่มฉลองให้กับพวกเรา ชน My Wife Is a Gangster 3 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toastA toast to your 20th Anniversary!
toast"Can you smell something burning?" "Oh, I went and burnt the toast."
toastHe swallowed a piece of toast because he was starving.
toastHot as a toast.
toastI always have coffee and toast for the breakfast.
toastI ate a modest breakfast of toast and coffee and one egg.
toastI'd like two slices of toast and a cup of tea.
toastI had to fix the toaster.
toastI have steak, eggs, hash browns, toast, and coffee.
toastI like brown toast in the morning.
toastI like coffee and toast for breakfast.
toastI like lots of butter on my toast in the morning.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องปิ้งขนมปัง[N] toaster
ปิ้ง[V] toast, See also: bake, Example: เนื้อจิ้งกุ่งจะอร่อยมาก เมื่อนำมาย่างหรือปิ้งหรือทอด, Thai definition: ทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟ มักใช้แก่ของแห้ง โดยปกติใช้เวลาน้อยกว่าย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดื่มอวยพร[v. exp.] (deūm ūayphøn) EN: toast   FR: porter un toast
ขนมปังปิ้ง[n. exp.] (khanompang ping) EN: toast   FR: pain grillé [m] ; toast [m]
เครื่องปิ้งขนมปัง[n. exp.] (khreūang ping khanompang) EN: toaster   FR: grille-pain [m] ; toasteur [m]
ปิ้ง[v.] (ping) EN: toast ; bake ; grill ; broil ; roast ; barbecue   FR: griller
ปิ้งขนมปัง[v. exp.] (ping khanom pang) EN: bake bread ; toast bread   FR: griller du pain
เตาปิ้งขนมปัง[n.] (tao ping khanom pang) EN: toaster   FR: grille-pain [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOAST T OW1 S T
TOASTS T OW1 S T S
TOASTED T OW1 S T IH0 D
TOASTER T OW1 S T ER0
TOASTERS T OW1 S T ER0 Z
TOASTING T OW1 S T IH0 NG
TOASTMASTER T OW1 S T M AE2 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toast (v) tˈoust (t ou1 s t)
toasts (v) tˈousts (t ou1 s t s)
toasted (v) tˈoustɪd (t ou1 s t i d)
toaster (n) tˈoustər (t ou1 s t @ r)
toasters (n) tˈoustəz (t ou1 s t @ z)
toasting (v) tˈoustɪŋ (t ou1 s t i ng)
toastrack (n) tˈoustræk (t ou1 s t r a k)
toastracks (n) tˈoustræks (t ou1 s t r a k s)
toastmaster (n) tˈoustmaːstər (t ou1 s t m aa s t @ r)
toastmasters (n) tˈoustmaːstəz (t ou1 s t m aa s t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] toast to host by guest, #29,676 [Add to Longdo]
烤面包[kǎo miàn bāo, ㄎㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄅㄠ, / ] toast, #52,390 [Add to Longdo]
吐司[tǔ sī, ㄊㄨˇ ㄙ, ] toast [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Toaster {m} | Toaster {pl}toaster | toasters [Add to Longdo]
Toastmeister {m} (Bankett); Toastmaster {m} | Toastmeister {pl}toastmaster | toastmasters [Add to Longdo]
toasten | toastendto toast | toasting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーブントースター[, o-bunto-suta-] (n) oven toaster; toaster oven [Add to Longdo]
ガーリックトースト;ガーリック・トースト[, ga-rikkuto-suto ; ga-rikku . to-suto] (n) garlic toast [Add to Longdo]
チーズトースト[, chi-zuto-suto] (n) cheese toast [Add to Longdo]
トースター[, to-suta-] (n) toaster; (P) [Add to Longdo]
トースト[, to-suto] (n,adj-no) toast; (P) [Add to Longdo]
バタートースト[, bata-to-suto] (n) buttered toast (wasei [Add to Longdo]
フレンチトースト[, furenchito-suto] (n) French toast [Add to Longdo]
メルバトースト[, merubato-suto] (n) Melba toast [Add to Longdo]
乾杯(P);乾盃(oK)[かんぱい, kanpai] (n,vs) (1) toast; drink (in celebration or in honor of something); (2) drinking one's glass dry; (int) (3) cheers; (P) [Add to Longdo]
司会者[しかいしゃ, shikaisha] (n) chairman; moderator; toastmaster; master of ceremonies; chairperson; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toast \Toast\, v. t. [imp. & p. p. {Toasted}; p. pr. & vb. n.
   {Toasting}.] [OF. toster to roast, toast, fr. L. torrere,
   tostum, to parch, roast. See {Torrid}.]
   1. To dry and brown by the heat of a fire; as, to toast
    bread.
    [1913 Webster]
 
   2. To warm thoroughly; as, to toast the feet.
    [1913 Webster]
 
   3. To name when a health is proposed to be drunk; to drink to
    the health, or in honor, of; as, to toast a lady.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toast \Toast\, n. [OF. toste, or tost['e]e, toasted bread. See
   {Toast}, v.]
   1. Bread dried and browned before a fire, usually in slices;
    also, a kind of food prepared by putting slices of toasted
    bread into milk, gravy, etc.
    [1913 Webster]
 
       My sober evening let the tankard bless,
       With toast embrowned, and fragrant nutmeg fraught.
                          --T. Warton.
    [1913 Webster]
 
   2. A lady in honor of whom persons or a company are invited
    to drink; -- so called because toasts were formerly put
    into the liquor, as a great delicacy.
    [1913 Webster]
 
       It now came to the time of Mr. Jones to give a toast
       . . . who could not refrain from mentioning his dear
       Sophia.                --Fielding.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, any person, especially a person of distinction, in
    honor of whom a health is drunk; hence, also, anything so
    commemorated; a sentiment, as "The land we live in," "The
    day we celebrate," etc.
    [1913 Webster]
 
   {Toast rack}, a small rack or stand for a table, having
    partitions for holding slices of dry toast.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 toast
   n 1: slices of bread that have been toasted
   2: a celebrity who receives much acclaim and attention; "he was
     the toast of the town"
   3: a person in desperate straits; someone doomed; "I'm a goner
     if this plan doesn't work"; "one mistake and you're toast"
     [syn: {goner}, {toast}]
   4: a drink in honor of or to the health of a person or event
     [syn: {pledge}, {toast}]
   v 1: make brown and crisp by heating; "toast bread"; "crisp
      potatoes" [syn: {crispen}, {toast}, {crisp}]
   2: propose a toast to; "Let us toast the birthday girl!"; "Let's
     drink to the New Year" [syn: {toast}, {drink}, {pledge},
     {salute}, {wassail}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 toast
 
 
   1. n.Any completely inoperable system or component, esp. one that has just
   crashed and burned: ?Uh, oh ... I think the serial board is toast.? (This
   sense went mainstream around 1993.)
 
   2. vt. To cause a system to crash accidentally, especially in a manner that
   requires manual rebooting. ?Rick just toasted the {firewall machine}
   again.? Compare {fried}.
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Toast /toːst/ 
  toast

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 toast /tost/
  toast

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top