Search result for

paris

(103 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -paris-, *paris*, pari
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Paris[N] เมืองปารีส (ของฝรั่งเศส), See also: กรุงปารีส
Paris[N] ปารีส (ของฝรั่งเศส)
parish[N] เขตศาสนา, Syn. ecclesiastical unit, archdiocese, demesne, territory, county
Parisian[N] ชาวเมืองปารีส, See also: ชาวปารีส, ชาวปารีเซียง, Syn. French
Parisian[ADJ] เกี่ยวกับปารีส, See also: เกี่ยวกับชาวปารีส, Syn. French
parishioner[N] พลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตศาสนา, Syn. layman, countryman, countrywoman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paris(แพ'ริส) n. ชื่อเมืองหลวงของฝรั่งเศส
paris greenn. ผงสีเขียว ยาฆ่าแมลง และยารักษาเนื้อไม้
parish(แพ'ริช) n. เขตทางศาสนา, See also: parishioner n.
parisian(พะริ'ซัน) n.,adj. ชาวปารีส
comparison(คัมแพ'ริเซิน) n. การเปรียบเทียบ ภาวะที่ถูกเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง. -Phr. (degree of comparison การเปรียบเทียบคุณลักษณะในไวยากรณ์), Syn. equation,matching,similarity,correlation

English-Thai: Nontri Dictionary
parish(n) เขตสงฆ์,เขตทางศาสนา,เขตวัด,ตำบล
parishioner(n) คนที่อยู่ในละแวกวัด,ลูกวัด
caparison(n) เครื่องประดับม้า,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องแต่งตัว
caparison(vt) ประดับ,ตกแต่ง,แต่งตัว
comparison(n) การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง,การอุปมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parishเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น (อังกฤษ, อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
parishเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น (อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา), เขตแพริช [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parish๑. เขตการปกครองทางศาสนา๒. เขตการปกครองส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parish registerทะเบียนสมาชิกของแพริช [ดู parochial register] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paris (France)ปารีส (ฝรั่งเศส) [TU Subject Heading]
Paris Clubปารีสคลับ [เศรษฐศาสตร์]
Paris Conventionสนธิสัญญากรุงปารีส
จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ.1883 มีผลบังคับใช้เมื่อ 7 กรกฎาคม ค.ศ.1884 และมีการปรับปรุงเมื่อ 2 มิถุนายน 1934 / 14 กรกฎาคม 1967 มีการลงนามว่า อนุญาตให้สามารถยื่นขอรับสิทธิครั้งที่ 2 ต้องไม่เกิน 1 ปี ที่ยื่นครั้งแรกในประเทศตนเองนั้น ในกลุ่มประเทศสมาชิกและสามารถอ้างวันที่ยื่นฉบับดั้งเดิมในครั้งแรกได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883)อนุสัญญากรุงปารีสว่าด้วยความคุ้มครองทรัพย์สินอุตสาหกรรม (ค.ศ. 1883) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bart brought it from paris. It had its own seat on his plane.บาร์ทซื้อมาให้จากปารีสจ๊ะ / มันได้ที่นั่งส่วนตัวบนเครื่องบินเชียวนะ Chuck in Real Life (2008)
The guy from "the paris review"?คนจาก เดอะแพรีส รีวิว? There Might be Blood (2008)
He was married to a Creole of Evangeline Parish and they had a son.เขาแต่งงานกับชาวครีโอลแห่งแคว้นอีแวนจีไลน์ แล้วพวกเขามีบุตรชายคนหนึ่ง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
A woman in Paris was on her way to go shopping.หญิงสาวคนหนึ่งอยู่ระหว่างทางไปซี้อของ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Daisy was rehearsing for performance at the Paris Opera House.เดซีกำลังฝึกซ้อมอยู่ในเดอะปารีสโอเปร่าเฮาส์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Then I'll stay here in Paris.งั้น ผมจะพักในปารีสนี่ก็ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I stayed in Paris for awhile to look out for her.ผมยังพักอยู่ในปารีสสักพัก เพื่อเฝ้าดูเธอ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
-I'm David Hernandez with the Orleans Parish dept of Child Welfare Services.-ผมเดวิส เฮอร์แนนเดซ แผนกสังคมสังเคราะห์เด็ก ออร์ลินพาร์ริช The Curious Case of Benjamin Button (2008)
He's from Morocco, educated in Paris.เขามาจากโมร็อคโค เรียนในปารีส Vantage Point (2008)
Coffee in Paris, surfed the Maldives, took a little nap on Mount Kilimanjaro.กินกาแฟปารีส เล่นเซิร์ฟที่มัลดีฟ งีบกลางวันบนยอดเขาคีลีมานจาโร อ้อใช่ผมขอเบอร์โทรสาวโปแลนด์ในรีโอ้ Jumper (2008)
Along with St. Petersburg, Paris, Middle Earth, distant planets and Shangri-la.แล้วก็เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปารีส ใจกลางโลก ดวงดาวที่ห่างไกล แม้กระทั่งสรวงสวรรค์ Inkheart (2008)
Paris.ปารีส The Ramen Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
parisA company based in Paris.
parisAll Paris is out of doors.
parisCould she make herself understood in French in Paris?
parisFlight 101 from Paris arrived one hour ahead of time.
parisHanako is set on going to Paris.
parisHave you ever been to Paris?
parisHave you ever gone to Paris.
parisHe arrived at Paris and immediately started for London.
parisHe booked a ticket for Paris.
parisHe contemplated taking a trip to Paris.
parisHe decided to go to Paris for the purpose of studying painting.
parisHe did the sights of Paris with his friends.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปารีส[N] Paris, Syn. กรุงปารีส, Example: พิพิธภัณฑ์ดนตรีที่กรุงปารีสถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ดนตรีที่ใหญ่มากแหล่งหนึ่งของโลก, Count unit: เมือง, Thai definition: ชื่อเมืองหลวงของฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวปารีส[n. prop.] (Chāo Pārīt) FR: Parisien [m] ; Parisienne [f]
การเปรียบเทียบ[n.] (kān prīepthīep) EN: comparison   FR: comparaison [f]
ข้อเปรียบเทียบ[n. exp.] (khø prīepthīep) EN: comparison ; contrast ; distinguishing feature   
ปารีส[n. prop.] (Pārīt = Pārīt) EN: Paris   FR: Paris
ปารีส[TM] (Pārīt = Pārīt) EN: PSG   FR: Paris SG [m] ; Paris-Saint-Germain [m] ; PSG [m]
ปารีส แซงต์ แชร์กแมง[TM] (Pārīt Saēng Chaēkmaēng) EN: Paris-Saint-Germain   FR: Paris-Saint-Germain [m] ; PSG [m]
ผีเสื้อหางติ่งปารีส[n. exp.] (phīseūa hāng ting Pārīs) EN: Paris Peacock   
เปรียบ[v.] (prīep) EN: compare ; draw a parallel between ; bear comparison   FR: comparer ; confronter ; établir un parallèle ; faire la comparaison
เปรียบเทียบ[v.] (prīepthīep) EN: compare ; draw a comparison between   FR: comparer ; établir une comparaison ; examiner
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส[n. prop.] (Sathān Ēk-akkharātchathūt Thai na Krung Pārit) EN: Royal Thai Embassy in Paris   FR: Ambassade Royale de Thaïlande à Paris [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARIS    P AE1 R IH2 S
PARISI    P AA0 R IY1 S IY0
PARISH    P AE1 R IH0 SH
PARISE    P AA1 R AY0 Z
PARIS'    P AE1 R IH2 S
PARIS'S    P AE1 R IH2 S AH0 Z
PARISEAU    P AE1 R IH2 S OW0
PARISHES    P AE1 R IH0 SH AH0 Z
PARISIAN    P ER0 IH1 ZH AH0 N
PARISIANS    P ER0 IH1 S IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Paris    (n) (p a1 r i s)
parish    (n) (p a1 r i sh)
Parisian    (n) (p @1 r i1 z i@ n)
parishes    (n) (p a1 r i sh i z)
Parisians    (n) (p @1 r i1 z i@ n z)
parishioner    (n) (p @1 r i1 sh @ n @ r)
parishioners    (n) (p @1 r i1 sh @ n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴黎[Bā lí, ㄅㄚ ㄌㄧˊ, ] Paris (capital of France), #4,097 [Add to Longdo]
教区[jiào qū, ㄐㄧㄠˋ ㄑㄩ, / ] parish, #58,704 [Add to Longdo]
巴黎公社[Bā lí gōng shè, ㄅㄚ ㄌㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ, ] Paris Commune, #68,055 [Add to Longdo]
巴黎俱乐部[Bā lí Jù lè bù, ㄅㄚ ㄌㄧˊ ㄐㄩˋ ㄌㄜˋ ㄅㄨˋ, / ] Paris Club, #94,757 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pariser {m} (Kondom) [ugs.]French letter [Add to Longdo]
Pariser {m}; Pariserin {f}Parisian [Add to Longdo]
Paris (Hauptstadt von Frankreich)Paris (capital of France) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
に照らして[にてらして, niterashite] (exp) in comparison with; when compared with; according to; in light of; in view of [Add to Longdo]
までなら[, madenara] (exp) up to ... (e.g. items) (nuance of comparison); until ... (times); as far as; (P) [Add to Longdo]
イルドフランス[, irudofuransu] (n) Ile de France (region around Paris) [Add to Longdo]
エコールドパリ[, eko-rudopari] (n) Ecole de Paris (fre [Add to Longdo]
ケッパー;ケイパー;ケーパー[, keppa-; keipa-; ke-pa-] (n) caper (Capparis spinosa) [Add to Longdo]
コンパレート[, konpare-to] (n,vs) comparison [Add to Longdo]
シャンゼリゼ[, shanzerize] (n) Champs Elysees (in Paris); (P) [Add to Longdo]
パリクラブ[, parikurabu] (n) Paris club (group of creditor countries) [Add to Longdo]
パリコミューン[, parikomyu-n] (n) the Paris Commune [Add to Longdo]
パリコレクション[, parikorekushon] (n) Paris Collection [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
比較[ひかく, hikaku] comparison (vs) [Add to Longdo]
比較式[ひかくしき, hikakushiki] comparison expression [Add to Longdo]
論理比較[ろんりひかく, ronrihikaku] logical comparison [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paris \Par"is\, n.
   The chief city of France.
   [1913 Webster]
 
   {Paris green}. See under {Green}, n.
 
   {Paris white} (Chem.), purified chalk used as a pigment;
    whiting; Spanish white.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Paris \Par"is\, n. [From Paris, the son of Priam.] (Bot.)
   A plant common in Europe ({Paris quadrifolia}); herb Paris;
   truelove. It has been used as a narcotic.
   [1913 Webster]
 
   Note: It much resembles the American genus {Trillium}, but
      has usually four leaves and a tetramerous flower.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Paris
   n 1: the capital and largest city of France; and international
      center of culture and commerce [syn: {Paris}, {City of
      Light}, {French capital}, {capital of France}]
   2: sometimes placed in subfamily Trilliaceae [syn: {Paris},
     {genus Paris}]
   3: (Greek mythology) the prince of Troy who abducted Helen from
     her husband Menelaus and provoked the Trojan War
   4: a town in northeastern Texas

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 Paris /paʀi/ 
  Paris

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 Paris
  Paris

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Paris /paris/
  Paris

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 Paris
  Paris

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top