ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

archdiocese

AA1 R CH D AY1 AH0 S AH0 S   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -archdiocese-, *archdiocese*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archdiocese(อาร์คได'โอซีส) n. เขตปกครองของ archbishop. -archdiocesan adj.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I came as soon as the archdiocese de Mexico City told me that my son had called them.ฉันมาทันทีที่เจ้าคณะ บอกฉันว่าลูกชายฉันโทรหาพวกเขา Don Juan DeMarco (1994)
You can deal with the archdiocese in the afternoon.คุณสามารถทำข้อตกลงกับ เขตปกครองได้ช่วงกลางวันนี้ค่ะ How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
The Archdiocese is loaning us a copy of The Sign of the Cross.ทางอัครมุขมณฑลให้เรายืมหนังเรื่อง The Sign of the Cross มา\ ผมประทับใจนะ Nor'easter (2012)
It was hand-crafted for the Archdiocese of Boston.ดาวนี้เป็นงานหัตถกรรมเพื่ออัครมุขมณฑลแห่งบอสตัน Unholy Night (2012)
The moment she started making noise, the Archdiocese got rid of her.ทันทีที่เธอเริ่มดำเนินการ พวกอัครสังฆมณฑลก็กำจัดเธอออกไป Spilt Milk (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHDIOCESE AA1 R CH D AY1 AH0 S AH0 S
ARCHDIOCESE AA1 R CH D AY1 AH0 S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
archdiocese (n) ˌaːtʃdˈaɪəsɪs (aa2 ch d ai1 @ s i s)
archdioceses (n) ˌaːtʃdˈaɪəsɪsɪz (aa2 ch d ai1 @ s i s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大司教区[だいしきょうく, daishikyouku] (n) archdiocese [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Archdiocese \Arch`di"o*cese\, n. [Pref. arch- + diocese.]
     The diocese of an archbishop.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  archdiocese
      n 1: the diocese of an archbishop

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top